Home

Norsk skriftspråk

Norsk rettskrivning ble fra senmiddelalderen delvis erstattet av dansk skriftspråk. Sent på 1800-tallet oppstod landsmål, senere nynorsk, som et alternativt skriftspråk basert på flere norske dialekter. Dette gav støtet til den norske språkstriden, en langvarig strid mellom tilhengere av de ulike målformene og rettskrivningene Er norsk et ortofont språk? Et skriftspråk er ortofont dersom skrifta gjengir talespråket presist og lydrett. Hver bokstav står da for én bestemt lyd, og slik kan vi vite hvordan et ord skal uttales når vi ser det i skrift. Det norske skriftspråket er langt på vei ortofont,. Det norske språkstadiet etter 1525 kallar vi moderne norsk eller nynorsk. Gjennom arbeidet til Ivar Aasen blei norsk skriftspråk att på 1800-talet, under namnet Landsmaal (det vil seie målet for heile landet), frå 1917 skrive landsmål, og sidan 1929 kalla nynorsk (i motsetnad til gamalnorsk)

I artikkelen gjør Aasen rede for hvorfor han mener vi bør få et eget, og norsk, skriftspråk. Han peker også på ulike innvendinger mot et slikt standpunkt, men tilbakeviser dem. Til slutt kommer han med et forslag til hvordan man kan gå fram for å lage et nytt skriftspråk for Norge Den eine retninga gjekk inn for å byggje opp eit heilt sjølvstendig norsk skriftspråk på grunnlag av dialektane. Denne retninga vart grunnlagd av Ivar Aasen (1813-1896). Han var bygdegut og dialektbrukar frå Sunnmøre, og kom tidleg til at ei grundig undersøking av dialektane i ulike landsdelar var nødvendig for å skape grunnlag for eit norsk skriftspråk Skriftspråk, språk som uttrykkes i skrift; skrevet språk. I vid forstand en skriftform som er felles for flere dialekter og et større geografisk område. Et skriftspråk kan være grunnlagt med utgangspunkt i flere dialekter, som f.eks. nynorsk eller nyhøytysk, men oftest har det sitt grunnlag i én dialekt, som dansk (København-dialekten), fransk (dialekten på Île-de-France.

Dansk skriftspråk var utgangspunktet for bokmålet. Dei norske dialektane danna grunnlaget for nynorsken. I dag er bokmål fleirtalsmålforma i Noreg, men dei to skriftspråka er jamstilte ved lov. Språk er av dei tinga vi nordmenn liker best å snakke om Det skal heller ikke være noen norsk skriftspråk på den tida, som nynorsk refererer til. Norske skriftlærde døde med Svartedauen. Det eneste norske skriftspråket på den tida var dansk. Det er riktig at både bokmål og nynorsk (skriftspråkene) oppsto etter 1525, men det er altfor vagt Skriftspråk (ubestemt) er språk som blir uttrykt eller representert av tegn.. Med skriftspråk (bestemt) kan man også mene det språket som blir brukt til å lese og skrive, i motsetning til dagligtale eller dialekt.. I motsetning til talespråket som har utviklet seg blant menneskene er skriftspråket en oppfinnelse.Småbarn vil alltid ta til seg talespråket intuitivt, mens skriftspråket. Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig.

Norsk språkhistorie: Hvorfor oppsto debatten om skriftspråket?

Den norske grunnloven blei derfor skrevet på et språk som ikke var vårt eget. Kampen for et eget norsk skriftspråk sto sentralt i det norske prosjektet. Gradvis fornying. Det var flere som engasjerte seg i debatten om norsk språk. I 1835 blei artikkelen Om norsk sprogreformation av Henrik Wergeland publisert I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man [hvem?] stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken. Noen ville beholde dansk som skriftspråk, [omstridt - diskuter] men disse var i klart mindretall, og dette synspunktet fikk ikke. Normering er å fastsetje kva som er gjeldande rettskriving. Språkrådet kan gjere vedtak som gjeld normene for nynorsk og bokmål. Det kan vere vedtak om skrivemåte og bøying av nye ord som kjem inn i språket, eller vedtak om endringar i skrivemåte og bøying av ord som har normert form frå før Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke klart å bli enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet. De første problemene med de to norske skriftspråkene dukket opp umiddelbart etter løsrivelsen fra Danmark. Men det er først perioden fra 1885 til 1910 som i dag blir kalt for konkurranseperioden I den norske språkdebatten på slutten av 1800-tallet sto partiene Høyre og Venstre på hver si side. Høyre støttet fornorskingslinja til Knud Knudsen, mens Venstre omfavnet arbeidet til Ivar Aasen. Ivar Aasen og landsmålet. Sunnmøringen Ivar Aasen ville bygge et nytt norsk skriftspråk på det norske talemålet

Norsk - Wikipedi

I 1832 skreiv professor Peter Andreas Munch artikkelen Norsk Sprogreformation, der han gjør narr av tanken om å lage et skriftspråk uten å ta hensyn til at språket er et sammenhengende system. Munch argumenterer for at en enten burde fortsette å skrive dansk, eller basere et norsk skriftspråk på en av de dialektene som er mest i overensstemmelse med det norrøne språksystemet Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til norsk skriftspråk. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 9 synonymer for norsk skriftspråk. 0 antonymer for norsk skriftspråk. 0 relaterte ord for norsk skriftspråk

Ivar Andreas Aasen var ein norsk språkforskar og diktar. Han samla inn og systematiserte dialektar og skapte det han kalla landsmålet, og la såleis grunnlaget for det moderne nynorske skriftspråket. Han har blitt karakterisert som ein av dei største norske språkforskarane og er grunnleggjaren av norsk dialektologi. Skriftspråket i Noreg var lenge dansk, men på 1830-talet starta ein. Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke blitt enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet. Runer var det første alfabetet i Norden, og de skrapte runene inn i bark og stein med skarpe gjenstander, det er derfor runene bare er rette streker. Det neste skriftspråket var urnordisk fr Svar. I talespråket kan en blant annet skille mellom . dialekter (geografiske talespråksvarianter); sosiolekter (sosiale talespråksvarianter); etnolekter (norsk som tales på fremmedspråklig bakgrunn); normalisert talemål (skiftmålspreget norsk som blant annet brukes av folk i radio og fjernsyn); Det er svært vanlig å veksle mellom variantene eller bruke forskjellige mellomting etter.

Begrepet dansk-norsk blir brukt om det som var felles for Danmark og Norge i unionstiden (for eksempel de dansk-norske kongene, den dansk-norske felleslitteraturen). I norsk språkhistorie betyr dansk-norsk det danske skriftspråket som ble brukt i Norge, og som etter hvert tok opp noen norske trekk. Etter 1814 ble dette danske språket gjenstand for en tiltagende fornorsking, både i skrift. Til den dag i dag er norsk språk framfor alt sterkt preget av striden som oppsto da Norge skulle bygges som ny nasjon på 1800-tallet. Da skapte sunnmøringen Ivar Aasen nynorsk - et helt nytt skriftspråk som ble etablert med talemålet på utvalgte deler av den norske bygda som utgangspunkt. Aasen var selv ingen nasjonalromantisk svermer

Norsk - Norske språklyder - NDL

Norsk skriftspråk på 1300-, 1400- og 1500-tallet. Norsk skriftspråk på 1300-, 1400- og 1500-tallet. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 29.03.2005 Tema Språkhistorie. Den mellomnorske perioden betegnet et stadium hvor det norske talespråket var i en overgangsfase. 1350: Svartedauden, norsk skriftspråk dør ut; 1380: Union med Danmark; 1500-tallet: Dansk bibel og dansk kirkepråk i Norge; 1814: Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk; 1830: Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking; 1840-tallet: Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr; 1850: Ivar Aasen gir ut Ordbog over det norske. Norsk har nemlig to skriftspråk - bokmål og nynorsk. Norske skoleelever får velge hvilket skriftspråk de vil bruke som hovedspråk. I dag har knapt 90 prosent av elevene valgt bokmål som hovedspråk og drøye 10 prosent som har valgt nynorsk

Ivar Aasen og Knud Knudsen: Mot to skriftspråk i Norge. Viktige språkreformer på 1800-tallet. Temaer til muntlig eksamen. 7.Språkhistorie 1900-tallet. Norsk språkhistorie fra 1945 til vår egen tid. Sentrale trekk ved språksituasjonen etter 1945. 1951-reformen - en talemålsreform Artikkel: Ivar Aasen og Knud Knudsen | Norsk skriftspråk. Artikkel i norsk som drøfter Ivar Aasen og Knud Knudsens tanker. Artikkelen drøfter også om vi hadde klart å følge Aasen og Knudsens tanker om det norske skriftspråket (riksmål og/eller landsmål) i dagens samfunn Dansk-norsk, norsk-dansk eller «danna daglegtale» er eit koinéspråk som oppstod blant eliten i Christiania mot slutten av dansketida.I dag finn me det igjen som såkalla standard austnorsk og i ei meir tradisjonell form som sosiolekten knytt til Oslo Vest. Dansk-norsk talemål kan skildrast som dansk med austnorsk uttale, noko særnorsk ordtilfang, fornorska syntaks og noko forenkla morfologi Rundt 1850 var det to menn som jobbet ivrig for å få et norsk skriftspråk. De ønsket det samme, men hadde ulikt syn på hvordan de skulle gjøre det. Det var nemlig Ivar Aasen og Knud Knudsen. Ivar Aasen ville lage et nytt norsk skriftspråk med basis i flere dialekter. Han ville ha et nasjonalt språk som folket kjente seg igjen i Hei! Jeg ønsker å kartlegge hva folk mener om det norske skriftspråket, og regner med at de som stemmer er seriøse og tenker over svarene sine. Kom gjerne med andre forslag, som jeg kanskje burde hatt med! Dette er noen av spørsmål jeg har stilt meg selv, og håper flere åpner øynene for dette tem..

Skriftspråket - Nynorsk

Norsk - Om vort Skriftsprog - NDL

Oversettelsen av ordet norsk skriftspråk mellom norsk, engelsk, spansk og svensk Ordbok: norsk skriftspråk - Engelsk, spansk, norsk, svensk ñ í ü æ ø å á é ä ö ó Denne nettboken er Studienetts hjelp til å skrive en resonnerende tekst om den språklige valgfriheten i norsk skriftspråk i dag. Oppgaven stammer fra norsk skriftlig eksamen i sidemål våren 2020. Vedl ( Norsk skriftspråksituasjon. Historien om nynorsk . Nynorsk språk er et av de to skriftspråkene vi har i Norge i dag. og det var ikke før i 1830-årene ønske om et eget skriftspråk kom sterkt frem. og knud Knudsen viste seg å være en viktig person,.

Fakta om norsk - Språkråde

 1. Norsk Tipping tilbyr Lotterier, Oddsen, Flax, kasinospill og mye annet. Hele overskuddet vårt går til samfunnsnyttige formå
 2. Med denne språkhistoriske oversikten fra Studienett får du et godt overblikk over hvordan det norske språket har endret seg gjennom tiden. Oversikten går helt tilbake til urnordisk på 200-tallet og gj (
 3. Nytt skriftspråk: Etter hvert kom Much fram til at det beste var om vi kunne ta utgangspunkt i en dialekt som hadde tatt vare på noen av ordformene i gammelnorsk, og bygge et nytt norsk skriftspråk på den
 4. Han ville skape et norsk skriftspråk ved å endre det danske skriftmålet, og utgangspunktet for endringene skulle være det dansk-norske blandingsspråket til overklassen i byene; den dannede dagligtale. Den viktigste kampsaken hans var de harde konsonantene (p, t, k for b, d, g, i ord som løpe, bite og kake.
 5. Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (NOR1211) Eksamen og vurdering For elever For privatister; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen: Obligatorisk: Obligatorisk: Eksamensordning.

Norsk skriftspråk - kven påverkar skrivinga vår? I dagens samfunn er me avhengige av å meistra skriftspråket. Det finst likevel mange som kvir seg for å skriva - i alle fall utanom reint private samanhengar - fordi dei fryktar at dei ikkje meistrar den «rette» måten å skriva på i ein gitt situasjon Nå skal vi litt tilbake i tid, for å se hva som har skjedd med det norske skriftspråket. Det hele begynte på 1800- tallet. 1800- tallet var det store århundret for nasjonsbygging i Europa. Det å ha egen nasjonal identitet var viktig, og det er her Norge kommer inn. Norges skriftspråk var bygd opp på et fremmed talemål, altså dansk Norsk skriftspråk er fremdeles viktig i en tid der engelsk erobrer nye arenaer

DANSK OG NORSK. Det er ikke nevneverdig forskjell i ordstilling (leddstilling) mellom norsk og dansk. Eksempelet du nevner - «jeg kjøper ham det» - vil være like gammeldags på dansk som det er på norsk. Det er ubrukelig, en germanisme (Ich kaufe ihm das). Nå er det jo slik at indirekte objekt er fullt mulig i mange tilfeller norsk skriftspråk på engelsk. Vi har én oversettelse av norsk skriftspråk i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Norsk vil utsettes for store endringer i ordforrådet i det nærmeste århundret, i stor grad på grunn av stor import av lånord fra engelsk. Norsk, som de fleste andre språk, har gjennom alle tider lånt ord. Etter den voldsomme importen av nedertyske lånord i senmiddelalderen, var norsk for eksempel et helt annet språk enn i høymiddelalderen Edvard Munchs norske skriftspråk. Hilde Bøe. Hva slags norsk skrev Edvard Munch? Hvordan var skriftspråket hans i forhold til datidens rettskrivning? Var han påvirket av Hans Jæger og bohemenes ortofoniske skrivemåter?1 Og kommer rettskrivningsendringene fra språkreformene i 1907, 1917 og 1938 inn i Munchs skriftspråk? Skriftspråkets. Søk på dette nettstedet. Startside. Flerspråklighe

norsk skriftspråk. Vi fant. 3 synonymer for skriftspråk. 0 antonymer for skriftspråk. 1 relaterte ord for skriftspråk. 0 ord som starter på skriftspråk. 0 ord som slutter på skriftspråk. Hjelp oss å bli bedre. Skriv inn så mange synonymer du klarer til store bokstaver, separert med komm I Store norske leksikon les ein at «Norsk skriftspråk og normert talemål finnes i to hovedvarianter, bokmål og nynorsk, som hver for seg har flere vagt avgrensede undervarianter 30 dager etter innleveringsfrist blir kuponger slettet fra Mine spill, dette gjelder både Langoddsen og Lotterispill. Ved levering av langtidsspill på Langoddsen (vinner av Champions League, vinner av VM ol.) er kupongen fremdeles gyldig selv om den ikke er tilgjengelig under Mine spill, eventuelle premier utbetales som normalt etter at objektet avsluttes. Hvis du er usikker Norska (norska: norsk) är ett nordiskt språk som har stora dialektvariationer i talspråket och stora skillnader mellan olika standarder i skriftspråket.Norska talas av ungefär 4,3 miljoner människor [1], främst i Norge där det är officiellt språk (i vissa områden tillsammans med samiska).Norska talas också av 50 000 norskamerikaner i USA, framförallt i Mellanvästern

skriftspråk - Store norske leksiko

Bokmål er et skriftspråk som bygger på det danske språket, mens nynorsken derimot er et skriftspråk som bygger på de norske dialektene. Lenge har dette vært et aktuelt tema som har vært mye diskutert. Frem og tilbake har det vært diskusjoner om det er nødvendig med to skriftspråk i Norge, eller om man kun skal forholde seg til ett Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Gjelder til: 31.7.2022 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-03) Gjelder fra: 1.8.2011 Gjelder til: 31.7.201 Norsk filologisk institutt (PHI) tilbyr innføringskurs i flere antikke og klassiske språk. I studieåret 2020-2021 tilbyr vi sumerisk, sanskrit, tibetansk, hebraisk, arabisk, persisk, middelalderlatin, gammelegyptisk (hieroglyfer), koptisk og arameisk

Norsk skriftspråk prissattes. Boka som Johan Borgos får en pris for gir et bilde av ei tallrik folkegruppe i Vesterålen gjennom tidene med en dynamisk og tilpasningsdyktig kultur,. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. Fierde Deel.* Med Kobbere. Kiøbenhavn, 1768. 8vo. [16 Pl.] *Tysk Utgave: Der Königl. Norwegischen Gesellschaft der Wissenschaften Schriften aus dem Dänischen übersetzt

Norsk: Bokmål, nynorsk og dialekter | Norskbloggen i Madrid

norsk språkhistorie - Store norske leksiko

På 1800-tallet starter arbeidet for å skape et eget norsk skriftspråk, noe som har ført til at vi i dag har to norske skriftspråk: Bokmål, som historisk sett er en fornorsket form av det danske skriftspråket fra unionstiden, og nynorsk, som bygger på arbeidet til språkforskeren Ivar Aasen skriftspråk på nynorsk Vi har én oversettelse av skriftspråk i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmå skriftspråk på engelsk Vi har én oversettelse av skriftspråk i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmå skriftspråk oversettelse i ordboken norsk bokmål - svensk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden. På 1800-tallet var nordmenn flest bønder, og snakket forskjellige bygdedialekter

Skriftspråk - Wikipedi

 1. st med å bygge opp en.
 2. skriftspråk på tysk. Vi har én oversettelse av skriftspråk i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.skriftspråk i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 3. Norsk skole bør være fremtidsrettet og løsningsorientert. Det er den ikke med å tvinge elever til å kunne beherske to skriftspråk som er tilnærmet like
 4. Det er leder i Norsk-finsk forbund, Nils Petter Pedersen, som sier dette. Han mener man må satse på opplæring i finsk i skolen i stedet for å satse på et eget kvensk skriftspråk. Men han.
 5. Oversettelse av skriftspråk til svensk i bokmål-svensk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

Norsk skriftspråk er 17 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 13 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp norsk skriftspråk i ordboka Bokmål er eit skriftspråk for norsk og er ei av dei to offisielle målformene i Noreg.Det er likestilt med nynorsk gjennom lovverket.Det er usikkert kor mange som nyttar bokmål som hovudmålform, men truleg er det vel 85 % av den norske befolkninga.. Bokmål vert av somme kalla norsk-dansk og av andre dansk-norsk.Desse nemningane er meinte å syne til særlege meiningar i den norske. Kategori:Norsk skriftspråk. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategoriar. Kategorien har desse 5 underkategoriane, av totalt 5. B Bokmål‎ (2 K, 4 S) H Høgnorsk‎ (1 K, 8 S) N Norske rettskrivingsreformer‎ (10 S) Nynorsk‎ (13 K, 64 S) R.

språk i Norge - Store norske leksiko

Norsk - En egen nasjon bør ha et eget språk - NDL

 1. eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og skriftspråk Underveisvurdering Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 1. og 2. trinn når de utforsker og bruker språket i lek og samhandling og til å bearbeide tekstopplevelser
 2. nom skolene i Norge fikk dansk skriftspråk også stor plass her i landet (Gundersen 2009). Grammatikkarbeidene som etter hvert fulgte for det norske språket, eller danskbasert norsk og landsmål, kan i en slik språksituasjon sies å ha visse kontrastive perspektiver, som dansk-norsk, dialekt-dialekt, talemål-skrift, gammelnorsk-moderne norsk
 3. Norsk har to skriftlige varianter, bokmål og nynorsk. Bokmål og nynorsk har ulike opprinnelseshistorier. Bokmål er en fornorsket versjon av dansk og nynorsk er basert på en sammenligning av norske dialekter. * Ivar Aasen; Nynorsk * På grunnlag av dialektene, gikk det en retning . for å bygge opp et helt selvstendig norsk skriftspråk
 4. Norsk skriftspråk inneholder 4 vokaler og 13 konsonanter. Slå opp norsk skriftspråk i ordboka eller søk på google. Siste synonymer . Brukervennlig Intuitiv . 02/03/2019 - 19:29. Selvforklarende Intuitiv . 02/03/2019 - 19:29. Lett å forstå Intuitiv . 02/03/2019 - 19:29. Synlig Intuitiv
 5. Vurder og diskuter. Flere språkfamilier i klassen? Norske særheter Sara Maria Forsberg snakker all verdens språ

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

Vi har to norske skriftspråk: bokmål og nynorsk. Grunnen til dette er at vi var i union med Danmark i nesten 400 år. I denne perioden ble det kun skrevet på dansk, og det norske skriftspråket ble glemt. Da unionen med Danmark ble oppløst, ble det laget et nytt norsk skriftspråk som kom i tillegg til det danske norsk avis norsk nordmann fra Norge norsk rødt fe norsk skriftspråk norske båttyper Synonym Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning) GRATIS NYHETSBREV: VAFFELPOSTEN. I Vaffelposten skriver vi om temaer som er interessante, lærerike, underholdende og relevante for deg som vil bli skikkelig god i norsk, og som vil forstå norsk kultur, språk og nordmenn. For eksempel får du: vite hvorfor det er to offisielle skriftspråk i Norge, altså bokmål og nynorsk 1 Hva heter det på norsk? (1) 2 Hva heter det på norsk? (2) 3 Preposisjoner; 4 Verb; 5 Bøy substantiv; 6 Språk i Norge; 7 Hvor kommer du fra? 8 Noen norske ordtak; 9 Hva er riktig? 10 Lytt og skriv (1) 11 Lytt og skriv (2) 12 Sagnet om Torghatte

Normering - Språkråde

- Vi kan ikke forsvare to norske skriftspråk. Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker, sier norsk eksport og behov utenifra gjør at det ikke er forsvarlig å ha to skriftspråk i Norge Denne masteroppgava retter søkelyset mot elevens skriftspråk, og søker svar på hvorvidt dette er påvirka av SMS-norsk. Svaret fant jeg ved å sammenlikne elevens skriftspråk i og utenfor klasserommet. Undersøkelsene mine er gjort på bakgrunn av en spørreundersøkelse om elevens bevissthet rundt egen skriving, og en elevtekstanalyse Norsk romantikk var sterkt preget av nasjonalromantikk. Av de norske romantikerne var de fleste helt eller delvis nasjonalromantikere. De brukte gamle sagn, trekk fra folkeviser og motiv fra den norsk naturen. Nasjonalromantikken vokste fram på 1800-tallet hvor nasjonalfølelsen til Norge vokste fram. Det hadde stor sammenheng med at Norge fikk sin egen grunnlov i 1814

Nynorsk - Wikipedi

 1. Norsk språkråd og samnorskens død - Opprettet i 1972 som erstatning for den omstridte språknemda - Opprinnelig formålsparagraf: Norsk språkråd skulle følge utviklingen av norsk skriftspråk og talespråk og på dette grunnlag fremme samarbeid i dyrkingen og normeringen av våre to målformer og støtte opp om utviklingstendenser som på lengre sikt fører målformene nærmer sammen
 2. Skriftspråk er språk som blir uttrykt eller representert av teikn, som hieroglyfar eller bokstavar, gjennom eit skriftsystem.Omgrepet kan òg bli brukt for å visa til tale som ligg nær nedskrive språk. Skriftspråk er kunstige språk, til forskjell frå talespråk som har oppstått naturleg i alle menneskesamfunn
 3. Hva som definerer norsk kultur, og hvilke verdier som er norske, har vært sommerens store debatt. Men språket vårt glimrer med sitt fravær i diskusjonen, skriver Åse Wetås, direktør i Språkrådet. (Dette innlegget av Åse Wetås ble først publisert i Bergens Fortsett lesing
 4. Kommentert tekst - eksempel 1D. Valfridom i norsk skriftspråk: Tilpassing til talemål og vern om det norske. Både nynorsken og bokmålet er i dag prega av stor valfridom i korleis ein skriv ei rekkje ord, og denne valfridomen har gjennom tidene vorte møtt med både motstand og støtte frå ulike hald
 5. istrasjonsspråket ble naturlig nok kraftig påvirket av disse endringene, og det som var igjen av norrønt, ble raskt fordansket. I praksis var dansk det offisielle norske skriftspråket i nærmere 400 år. Resultatet ble dramatisk! Det norske skriftspråket gikk under, og dansk skriftspråk trengte inn og slo rot
 6. På hvilken måte har det norske språket forandret seg med innvandring? Det norske språket har alltid vært i endring, og endrer seg stadig nå og. Det er det jeg skal drøfte i denne delen, om hvordan det norske språket har endret seg. Jeg snakker om kebabnorsk, ungdomsspråk med slang og om hva det vil s
 7. - Med to offisielle skriftspråk og en rekke ulike dialekter omfatter den norske språksituasjonen flerspråklighet på to nivåer: skriftlig og muntlig. Det er vanlig for nordmenn å tilegne seg både nynorsk og bokmål som skriftspråk i tillegg til én eller flere dialekter, noe som gjør språksituasjonen i Norge helt unik

Norsk språkhistorie - Daria

 1. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet. øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur,.
 2. Norsk ytre språkhistorie er historia til det norske språket og språksamfunnet ut frå eit sosialt synspunkt. Norrønt språk. Norrønt er ei det vil seie å skape eit nytt norsk skriftspråk på grunnlag av dialektane. Alt dette førte frå 1830-åra til ein hissig språkdebatt
 3. Sanna Sarromaa starta ein heftig debatt gjennom kronikken Det norske språket i forfall (VG den 8.9.2014). VG si humoristiske spalte Nasjonens øye har hive seg inn i debatten. Gjennom den humoristiske teksten Språk rådet kutter ut skrive regler for og redusere skrivefeil blandt normenn harselerer VG med tilstanden blant norske språkbrukarar
 4. Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien. Den er det offisielle språket av Norge, og rundt 5,3 millioner mennesker snakker den som morsmål. Når det gjelder skriftspråk, finnes det to offisielle målformerer: bokmål og nynorsk. Begge språker bli såne siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885, når nynorsk, før 192
 5. Å endre dansk skriftspråk i norsk retning ved å ta inn norske ord og norske lyder og bøyingsformer i skriftspråket. Å lage nynorsk. 6. Hva menes med språkreising? Å gjøre språket bedre. Å endre det danske skriftspråket. Å skape et nytt norsk skriftspråk, gjenreise et norsk skriftspråk uten innblanding fra dansk (nynorsk) 7
 6. Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål
Skriftspråket - SamerNorsk språkhistorie timeline | Timetoast timelinesHvorfor skal vi lære om døde folk, egentlig? Språkhistorie

Genusvariasjon i norsk skriftspråk: en_US: dc.type: Conference object: en_US: dc.type: Konferansebidrag: en_US Tilhørende fil(er) Navn: article.pdf Størrelse: 2.125Mb Format: PDF. Åpne. Denne innførselen finnes i følgende samling(er) Artikler, rapporter og annet (UB) [775] Vis enkel innførsel Skriftspråk oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Ut fra den grunnleggende premiss at språket til enhver tid må være tilpasset et gitt utviklingstrinn, avviste han tanken om at et rekonstruert norsk skriftspråk på grunnlag av folkemålet skulle kunne brukes i praksis i samtiden: Et slikt skriftspråk var for Munch interessant som et vitenskapelig studieobjekt, men kunne ikke fungere som bruksspråk i dagens samfunn Norsk filologisk institutt vil normalt ikke tilby kurs i eldre skriftspråk som andre norske institusjoner har et tilfredsstillende tilbud i. Dette gjelder i første rekke gresk, latin, norrønt og andre eldre europeiske språk (som gammelfransk, gammelhøytysk, gotisk og mange andre) - språk som det ellers ville vært naturlig for instituttet å fremheve som sentrale vestlige klassiske språk Norge er et rikt språkland. Vi har to norske skriftspråk, bokmål og nynorsk. I tillegg har vi blant annet flere samiske språk, med nordsamisk som det klart største. Men ikke alle har den. 1820 Språkstriden i Norge. Krav om et eget norsk skriftspråk. Man ønsket ikke å beholde dansk som språk etter frigjøringen. Knud Knudsen innførte bokmål. Det norske folkesprogs gramatik utgitt i 1848 første boken som Ivar aasen ga ut om nynorsk. Mange regner dette som starten på det nynorske skriftspråket. 1885 Jamstillingsvedtaket

 • Ås svømmehall.
 • Mata kuliah s1 manajemen undip.
 • Verbandsgemeinde vordereifel mitteilungsblatt.
 • Allein in braunschweig.
 • Fromasj av gele og kremfløte.
 • Familiengarten eberswalde veranstaltungen.
 • Eventyr med sang.
 • Origin support.
 • Tom hiddleston filme.
 • Vw touran broom.
 • Tolldeklarasjon utførsel.
 • Styr kryssord.
 • Kung fu kongsberg.
 • Typische spanische vornamen.
 • Lenes bakeri & catering kolltveit.
 • Xel ha oder xcaret.
 • Krav til rømningsvei næringsbygg.
 • Bad homburg vor der höhe interessante orte.
 • Wesco brotkasten türkis.
 • Graviditet alkohol første måned.
 • Göteborg kiel erbjudanden.
 • Hva er ols regresjon.
 • Lønn kokk hurtigruten.
 • Sørbok app.
 • Initial d gas gas.
 • Scream 2 actors.
 • Maxbo tiller.
 • Berufsbildungszentrum der kreishandwerkerschaft mk 58636 iserlohn.
 • Stoff grenoble ledernachbildung artico schwarz.
 • Billund fdm camping.
 • 150 bilder gratis fujidirekt.
 • Beste digitalkamera bis 200 euro 2016.
 • Lothe øl.
 • Afghansk brød oppskrift.
 • Yezidi religion.
 • Lovanvendelse definisjon.
 • Hublot serial number.
 • Herbstlichter jülich 2017.
 • For mye rem søvn.
 • It 2017 cda.
 • Vw teramont import.