Home

Hva har intelligens å si for læring

Dette betyr at en persons intelligens har konsekvenser for hvordan denne personen fungerer i dagliglivet. I tillegg sier denne definisjonen at en persons intelligens reflekteres gjennom evne til fleksibilitet og tilpasning. Da sier den også noe om hva som er konsekvensen av å være intelligent Intelligens har ingenting med hvor mye vi kan, eller rettere sagt, hvor mye kunnskap (lærdom) vi er i besittelse av. Intelligens er et mål for vår generelle evne til å mestre ukjente situasjoner. Menneskets intelligens er et resultat av både arvelige faktorer og miljøet man er vokst opp i 7: Hukommelse, intelligens og kreativitet I kapittel 7 blir følgende læreplanmål dekket: beskrive fasene i hukommelsesprosessen og gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for læring

Enkelt sagt beskriver intelligens logisk sans og evnen til å lære. Likevel vil et barn med høy intelligens i stor grad være avhengig av stimulans fra miljøet rundt seg og egen motivasjon for å utnytte den iboende intelligensen, og utvikle evnene sine Intelligens og læring har likevel sine fordeler, men Reader mener det særlig er når livsbetingelsene er i rask endring. Når omgivelsene endres langsomt mener han arvede instinkter er overlegent. - Det er kun når situasjonen er håpløs og man må finne på noe nytt for å overleve at intelligens virkelig er en fordel Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Man sier ofte at en datamaskin som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan den skal gjøre det, har kunstig intelligens. For eksempel foreslår «intelligente» søkemotorer treff på grunnlag av data om tidligere søk. Med dyp læring kan maskinene selv lære seg å gjenkjenne objekter uten at en ingeniør på forhånd har forsøkt å beskrive nøyaktig hva den skal se etter. Det spesielle med moderne maskinlæringssystemer, sammenlignet med oss mennesker, er også at de er i stand til å ta opp i seg det andre lærer - uten at de selv trenger å bruke tid på læringen

Men alt virker ikke like godt på hver enkelt elev. Lærerne har derfor et stort ansvar for å gjøre riktige metodevalg som tilpasses elevenes forutsetninger, ut fra egne erfaringskunnskaper om, og ut fra hva utdanningsforskning sannsynliggjør av hva som virker best på elevens læring Gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for læring - hukommelse gjør det lettere å lære - man har enklere for å lære seg noe dersom man er intelligent - vi har mange ulike former for intelligens. For han som er musikalsk intelligent (en som er flink med rytme og melodi).

Dette har mye å si for attribusjonsteorien innenfor kognitive læringsteorier. Altså det man tenker over og fokuserer på etter man har fått en tilbakemelding på noe man har arbeidet med. Dersom man ikke ser fremover og kun fokuserer på det negative er det vanskelig å utvikle forbedring, fremfor å fokusere på hva man ikke fikk til og hvordan man kan gjøre dette bedre ved neste. Dette er kort og godt evnen til å omgås andre mennesker. 90% av all kommunikasjon mellom mennesker er ikke-verbal, og et menneske kan sende ut svært mange fysiske tegn med kroppen sin. Mennesker med høy sosial intelligens har evnen til å fornemme nyanser og oppfatte slike signaler fra andre mennesker. De har en egen evne til å lese andre Dyp læring er en læreprosess som går ut på å «trene opp» såkalte «dype kunstige nevrale nettverk» (også kjent som «nevrale nettverk»). Dette er en sentral metode innen maskinlæring - hvor det er et prinsipp at datamaskiner skal tilegne seg kunnskap (lære) om noe den ikke vet eller kan fra før. På samme måte som et menneske er i stand til å resonnere seg fram til løsninger.

Å være kreativ vil si å skape en hensiktsmessig bruk for kunnskapen din i nye sammenhenger, i noe som du selv eller de rundt deg opplever som originalt eller nytt. J. P Guildford laget en kreativitets teori hvor han mente intelligens kan deles i to former. Konvergrnt tenking og divergent tenking definere læring og gjøre rede for ulike læringsteorier; drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring; drøfte hva som hemmer og fremmer læring; forklare ulike læringsstrategier og vise hvordan denne kunnskapen kan brukes i egen læring Så hva er egentlig intelligens? Intelligens beskrives som av Mensa som en persons evne til å lære, analysere, forstå og se sammenhenger. Så for eksempel kunnskap kan ikke defineres som intelligens. At en person er kunnskapsrik på et eller flere felt betyr ikke at det er en sammenheng med at denne har høy IQ Hva vi finner, kan ha stor betydning for hva det er viktig å stimulere i barnehagene, sier Størksen. Forskeren forteller at et barns evne til selvregulering henger nøye sammen med hvor nære relasjoner barnet har til voksne Hva er Kunstig Intelligens, Som jeg har skjønt det, så går dyp læring mer på programmering og justering. Dette er det jeg hadde å si om kunstig intelligens, stoffet er innlært fra foreleser Arne Krokan og jeg har gjort litt undersøking på egenhånd

Hva måler IQ-testen? Kognitiv fleksibilitet, læring

Vi kan si at det kun er fantasien som setter grenser for hva vi kan bruke kunstig intelligens til i fremtiden, og det er nok også derfor det er så stor sannsynlighet for at er kommet for å bli. Men på den annen side kan vi også si at etterhvert som samfunnet blir mer digitalisert, øker kravene for å kunne være bidragsytere i samfunnet, og muligheten for å kunne ha en jobb uten. Som veileder har du kanskje opplevd å føle deg rådvill og ikke helt vite hva du skal gjøre eller si til den du veileder. Kanskje du opplever at den du snakker med ikke er mottakelig eller har dårlig selvtillit. Personen mangler kanskje troen på egen kompetanse og har vanskeligheter for å få til ønsket endring. Det er i slike situasjoner vi mener metodene vi testet ut på våre. gjøre rede for begrepet intelligens, og drøfte hvilken betydning intelligens har for læring drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring beskrive fasene i hukommelsesprosessen, og gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for læring

For å finne ut hva elevene eller lærlingene har lært og bruke informasjonen videre i opplæringen Bevisst bruk av observasjon og læringsdialog Det er ikke slik at det bare er prøver eller skriftlig arbeid som gir informasjon om elevene eller lærlingenes læring - det kan like gjerne være dialogen med dem eller observasjoner av praktisk arbeid som gjøres underveis i opplæringen «Intelligens er ikke noe du har, men noe du lager,» skrev Gudmund Hernes i Morgenbladet 3. juli 2009, og fulgte opp: «Intelligens er et spørsmål om intervensjon, altså om å lage de miljøer som får den til å gro.» Denne forestillingen har vært en forutsetning for skolepolitikk i etterkrigstidens Norge Roboten har ikke annen kunnskap enn den man har gitt den, sa han. Den mangler taktil føring og den mangler sanser som er essensielle egenskaper for å kunne utføre fornuftige oppgaver. Roboten trenger sensorer og programmering, og lærer gjennom demonstrasjon, altså ved at vi (menneskene) viser den hva den skal gjøre I denne oppgaven har eleven redegjort for hva læring er, og drøftet hva som kan hemme og fremme læring. Eleven har lagt frem de to ulike hovedgruppene av læringsteorier; de assosiative og kognitive teoriene. Eleven har også gått inn på læringsmotivasjon og hvordan det påvirker læring

Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens (Artificial Intelligence - AI) er et nokså bredt begrep som dekker alt fra dedikerte oppgaver en datamaskin kan gjøre veldig bra (såkalt svak AI) som f.eks. å identifisere innhold i bilder eller spille sjakk, til generell kunstig intelligens (såkalt generell AI) som er systemer som kan trenes til nær sagt hva som helst Siden 2012 er det det som kalles dyp læring som har vært den dominerende metoden for å lære opp de kunstige intelligensene. Og der, i dette dypet, er det ikke så lett å vite hva som foregår. - Vi vet ikke helt hvordan læringsmekanismen foregår i den kunstige intelligensen, og det er det vi forsøker å finne ut av, sier Hansen Uansett hva du jobber med eller hvilken profesjon du har, vil jeg anbefale deg å lese deg opp på kunstig intelligens. Jeg tror at de fleste av oss i yrker som handler om mennesker, kan gå fremtiden ganske så trygt i møte Intelligens og læring i psykologi | Sammendrag Sammendraget tar blant annet for seg korttidshukommelse, intelligens og hvordan man skaper læring i psykologien. Sammendraget egner seg godt til repetisjon før prøver eller eksamen Hun sier: Hvilken tro på, eller hvilket mindset vi har om, vår egen mulighet til å lære, er avgjørende for læring. Hun sier også at krevende oppgaver kan føre til læring enten fordi du får det til eller fordi du feiler, men beholder troen og ser på det å feile som læring

Intelligens (IQ) - eStudie

 1. intelligens som evne til å lære på en overførbar måte. I denne forstand forstås evne: som betegnelse for en i meget høy grad lært, nåværende kapasitet; kapasitet for å persipere, lære, huske, tenke, løse problemer, handle, etc., uten å ta stilling til i hvilken utstrekning denne kapasiteten har sin forankring i og reflektere
 2. Han har forsket på og publisert en rekke artikler om temaet intelligens og IQ, både i nasjonale og internasjonale tidsskrift og bøker. - Hva er intelligens ? - Det er ikke noen enighet om en definisjon på intelligens. Noen har definert det som evnen til å lære nye ting. Andre som evne til abstrakt tenkning
 3. Den menneskelige hjernen har en enestående evne til å skaffe seg ny viten ved å trekke konklusjoner, bruke innsikten til å løse problemer, tenke abstrakt og uttrykke tanker i ord. Hvordan hjernen tar seg av disse kompliserte oppgavene, har lenge vært en gåte for forskerne, som først nå så smått har begynt å forstå hva intelligens i det hele tatt er, og hvor i hjernen den faktisk.
SKAP teknologi – SKAP Kreativ Folkehøyskole

Psykologi 1+2: 7: Hukommelse, intelligens og kreativite

 1. Roboten har ikke annen kunnskap enn den man har gitt den, sa han. Den mangler taktil føring og den mangler sanser som er essensielle egenskaper for å kunne utføre fornuftige oppgaver. Roboten trenger sensorer og programmering, og lærer gjennom demonstrasjon, altså ved at vi (menneskene) viser den hva den skal gjøre
 2. Intelligens er en ferdighet du kan utvikle. Som mennesker har vi alle muligheten til å øke vår intelligens. Ingen eliteutøver når toppen uten trening, uansett hvor gode deres naturlige evner kan være. Vi kan si det samme om matematikere, poeter eller følelsesmessig intelligente mennesker
 3. Det er mulig å ha en eksistensiell intelligens, eller en intelligens av store spørsmål. Men Gardner (2006) sa ikke at det er en sann intelligens. Den oppfyller nesten alle kriteriene, bortsett fra det åpenbare at det er visse deler av hjernen som er relatert til de filosofiske spørsmålene om eksistens
 4. Motivasjon dreier seg om hva vi har lyst til å gjøre eller ikke har lyst til å gjøre. Motivasjon kan beskrives som den energien eller kraften som ligger under og driver frem handlingene våre. Dette er det viktig å kunne noe om når vi skal tilrettelegge for barns utvikling og læring
 5. Sosial kompetanse har vist seg å være viktig for barn og unges læring og utvikling, og særlig den som handler om vennskap, aksept, inkludering og sosial mestring. Men det er ingen enkel sammenheng mellom sosial kompetanse og resultatene den fører til: de samme handlingene kan føre til ulike utfall avhengig av hvem som utfører dem og situasjonen de forekommer i (omtales også som.
 6. LÆRING Hva er læring? Ingen definisjon av læring er blitt universelt godkjent, men de fleste teoriene har noen felles punkter: Det skjer en endring over tid i adferd eller kapasitet til å utføre en adferd, som værer over tid. Læring skjer gjennom praktisering eller andre former for erfaring. F.eks. observasjon av hva andre gjør
 7. Intelligens arves fra moren, og studier har vist at omtrent 45% til 55% av vår intelligens er arvelig. Det betyr at en stor del av intelligensen utvikler seg hvis de personlige og familiære forholdene ligger til rette. Les om: Intelligens er å ignorere ting som ikke betyr noe. Andre faktorer som påvirker intelligens Verdie

Hva vil det si at opplæringen er tilpasset evner og Til tross for en del uenighet om hva intelligens er, synes det å være enighet om at det inkluderer både forutsetninger for å lære nye kunnskaper og ferdigheter samt evnen til å løse teoretiske og Læring har vist seg å ha de beste vekstforhold i et aktivt. Kunstig intelligens, maskinlæring og dyp læring brukes ofte om hverandre, og blir misforstått for å være det samme. Dette stemmer ikke. Kunstig intelligens er et sett med algoritmer som skal etterligne menneskelig intelligens

Gardner definerer intelligens som en evne til å løse problemer. Men, uansett hva du kaller det, visse typer mennesker har en stor intelligens eller evne i kroppslig-kinestetiske område, for eksempel idrettsutøvere, dansere, turnere, kirurger, skulptører, og snekkere Hva er kunstig intelligens? Kunstig intelligens - eller KI - kan forklares på mange måter. Jeg velger å gå for Deloittes forklaring; «Kunstig intelligens (AI) er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens».. Ved første øyekast virker det kanskje litt gresk, men enkelt fortalt består kunstig.

Sosial intelligens hos barn er en veldig spesiell ferdighet. Selv om de fleste av oss er født med det, er det veldig få som opprettholder det i voksen alder.. Derfor ønsker vi å vise deg hvordan du kan utvikle sosial intelligens hos barn, slik at de alltid har det Vår intelligens har absolutt en medfødt komponent, men nyere forskning viser at hva vi har medfødt betyr langt mindre enn hva vi har trodd før. Hjernen er nemlig svært formbar (plastisk) og formes og utvikles i stor grad basert på skolemiljø, forhold i hjemmet og oppveksten generelt, lengden på utdannelse, samt læring og utvikling gjennom hele livet Du har kanskje lest om kunstig intelligens i aviser som VG eller Dagbladet, men hva er egentlig kunstig intelligens, og hvorfor er teknogenier fra Elon Musk til Bill Gates bekymret for at utviklingen av AI kan være en trussel mot menneskeheten?. Definisjonen av AI. Kunstig intelligens bygger på ideen om at maskiner kan lære å løse oppgaver på egen hånd, det som vi kaller maskinlæring Kunstig intelligens («Artificial Intelligence»), maskinlæring («Machine Learning») og dyp læring («Deep Learning») byr på en jungel av muligheter for å gjøre dine løsninger smartere. De lar deg jobbe mer effektivt og ta mer informerte beslutninger Universitetsforlaget har utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål. hva er-bøkene er velskrevne introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter.

IQ og intelligens Mensa Norg

 1. Men hva er egentlig dette? Vi kan definere kunstig intelligens som simulasjonen av menneskelig intelligens prosessert av datasystemer. Dette inneholder da prosessen om læring, argumentasjon, selv-korreksjon osv. Det endelige spørsmålet er vel hva denne simulasjonen har å si for fremtiden
 2. Eksempler på AI inkluderer oppgaver som visuell persepsjon, talegjenkjennelse, beslutningstaking i usikre situasjoner, læring og oversettelser. Å definere AI med tanke på oppgaver mennesker gjør fremfor hvordan mennesker tenker lar oss diskutere nåtidens praktiske bruksområder, i god tid før vitenskapen kommer frem til en større forståelse av de nevrologiske mekanismene bak intelligens
 3. Vi har nok alle en idé om hva intelligens innebærer, og hva kriteriene er for å bli kalt intelligent. Men hvor ofte reflekterer vi over begrepet, dets betydning og bruksområder? I denne teksten vil jeg forsøke å vise at den måten vi typisk tenker om menneskelig intelligens muligens er misvisende
 4. Hukommelse Har man lykkes med å få oppmerksomhet, og fått mottakeren til å tolke inntrykket i tråd med intensjonene, er siste oppgave å få dem til å huske budskapet. Habituering (tilvenning og sensitivering) Den antatt enkleste formene for læring er tilvenning og sensitivering
 5. Emosjonell intelligens læres og kan forbedres. I sine bøker Emosjonell Intelligens (1995) og Social Intelligence (2006) forklarer forfatteren at en del av denne evnen, denne kapasiteten, finnes i vår egen epigenetikk.Det vil si at den kan aktiveres og deaktiveres, avhengig av det emosjonelle og sosiale miljøet vi vokser opp i. I beste fall ser CI bare ut til å bidra med 20%.

8 hva er kunstig intelligens. menneske og maskin er viktig for at vi skal ønske å bruke ny teknologi og faktisk ha nytte av den. En utfordring med å prøve å finne opp noe nytt er ellers at en.

Foreldre lurer ofte på hva som er den beste livsfasen for læring av finmotorikk, kognitiv tenking og følelsesmessig forståelse hos barn. I denne artikkelen vil du lære alt du trenger å vite om dette temaet. Når du ser barn leke og fullføre daglige oppgaver ser du hvor fort de tar til seg informasjonen og oppførsler rundt dem. De kan imitere alt de ser og hører Listen over hva som kan utføres ved hjelp av kunstig intelligens blir stadig lengre. Forskeren Katja Grace har kommet til at det er 50% sannsynlighet for at AI overgår mennesker i alle typer. Andragogikk - Knowles(1968) for å kunne skille voksnes læring fra hvordan barn lærer. Basert på fem aspekter som skal skille voksne fra barn: 1. Har et eget selv-konsept og kan styre sin egen form for læring. 2. Har skapt et bredt repetoir med erfaringer som vil kunne brukes i læringsprosessene. 3

- Intelligens er overvurdert - Forskning

Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din. Før var det vanlig å lære seg ett yrke, for så å jobbe med det resten av livet. Nå er det vanlig å få kurs og utdanningsmuligheter gjennom jobben, slik at du lærer noe nytt hele tiden mens du er i arbeid Det må være lov å si at endelig er jeg ferdig! Det har vært en lang prosess før jeg nå kan si meg ferdig med den skriftlige delen av masteroppgaven i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Gjennom arbeid med oppgaven har jeg fått ny innsikt og bredere forståelse for de estetiske fags betydning Kunstig intelligens har mange bruksområder. K unstig intelligens er blant det « hotteste » teknologidrevne temaet på tvers av bransjer. Mye av teknologiene er gammelt nytt, men det er kvantesprang innen datakraft, algoritmer og datamengder som har popularisert kunstig intelligens nå.. Virtuelle agenter, også kalt chatbots, har blitt et vanlig syn i flere bransjer og er for mange det man.

Kunstig intelligens har vært her siden 1956 «Kravene» til hva som kan kalles kunstig intelligens er i konstant endring, og det var lavere før. - Om du hadde spurt noen om kunstig intelligens for 30 år siden, ville de sannsynligvis svart at det er et analyse- eller ekspertsystem, sier Danielsen Menneske klok - Sosial intelligens. Den sosiale Den som har sin styrke innenfor dette intelligensområde er flink til å forstå mennesker, kommuniserer godt, har ofte lederegenskaper, er god på å organisere, å fohandle og megle. Den sosiale har mange venner, er med i grupper, har lett for å omgås andre og prater gjerne med folk The intelligens av et barn er ikke målt av hans intellektuell kvotient Intelligens av et barn har mye å gjøre med emosjonell intelligens . Men hva er emosjonell intelligens? Det er ikke noe mer enn evnen til å lære å identifisere og håndtere grunnleggende følelser. Fra Guiainfantil. com gir vi betydningen den fortjener å emosjonell utdanning, stor motor for læring og lykke for barn Skolen har i oppgave å gi alle barn og unge et godt og trygt miljø for læring og utvikling. Det innebærer å se hver enkelt elevs behov. Derfor bør lærere ha tilstrekkelig kunnskap, forståelse og ferdigheter til å være godt nok rustet til å ivareta alle barn og unges i skolen, også de som strever med psykiske helseplager slik som depresjon Hva har mest å si for studentenes læring? Av Av Stine Beate Dahle, lektor i norsk og arabisk og Natalia Vassilieva Wulfsberg Johnsen, lektor i norsk og russisk, Oslo Voksenopplæring. Publisert 14. mars 2017. Studenter bør vurdere hverandre. Det lærer de mye av, skriver kronikkforfatterne

kunstig intelligens - Store norske leksiko

3DSignals har tatt i bruk deep learning, eller dyp læring på norsk. Kort sagt at programvaren har algoritmer som over tid lærer hvordan den skal gjenkjenne nye mønstre. Så i 3DSignals' tilfelle, trenger ikke programvaren på forhånd å vite nøyaktig hva den skal lytte etter, og vil gi beskjed når den hører at noe er i ferd med å endre. KRONIKK: De siste årene har ønsket om å gjøre læring digitalt fått stadig større oppmerksomhet. Velkommen til en ny æra hvor maktforholdet mellom elever og lærere revurderes, hvor de hierarkiske strukturene for læring blir færre, og hvor det ikke bare holder å kunne bruke Powerpoint og sosiale medier - du må også kunne reflektere over bruken av de I tillegg til de tre delindeksene som har med intelligens å gjøre, har WISC to delindekser som måler utøvende funksjoner (executive functions). De sier noe om hvor effektivt barnet utnytter intelligensen sin i praksis. WISC gir to rene intelligens-skårer. GEI (Generell evneindeks) er IQ

Hva vil det si å kunne et ord? Når et nytt ordforråd skal etableres, spiller mange forhold inn. Fra ordet høres første gang, skal det gjennom en hel prosess før man kan si at man kan ordet og kan anvende det. Vi snakker ofte om at vi har et reseptivt og et ekspressivt ordforråd I sikkerhetsarbeidet har vi tradisjonelt vært opptatt av feil, svikt og hvorfor ting går galt. Slik kunnskap vil alltid være viktig for å forebygge nye ulykker, men det er også mye å lære av hvorfor ting går bra. Hva er det som gjør at vi lykkes i å håndtere en krevende arbeidsoperasjon på en god måte

Dyp læring: Slik har maskinene begynt å lære som os

Hva virker best på elevenes læring

Del 4: Slik øker du din IQ (Les artikkelen + test læringsspillet) Hva er egentlig IQ? IQ er en måleenhet for intelligens, og det å ha høy IQ kan påvirke i hvilken grad vi lykkes i både. Den amerikanske psykologen Edward Lee Thorndike beskrev på begynnelsen av 1900-tallet tre forskjellige typer for intelligens: en abstrakt intelligens, som omfatter evnen til å arbeide med abstrakte begreper og forestillinger, deriblant matematiske symboler.2. en sosial intelligens, som består av evnen til å forstå og bedømme andre menneskers atferd Jøsendalutvalget: «Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial» (2016) Utredning fra Jøsendalutvalget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring gjelder alle elever, også elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene Disse fire faktorene gir kanskje et snevert bilde av hva det vil si å være menneske, men faktum er at evnemåling har vist seg å være nyttig innenfor en rekke områder. Jeg skal nevne to slike

psykologi kapittel 9 Flashcards Quizle

Hva er læring og mestring. Sentrale begreper og teorier; Lovgrunnlag og sentrale men jeg har lært meg å se de positive bivirkningene som diagnosen har gitt jeg nervøs for dette negative i meg selv. Det som er der inne i meg, som jeg ikke har oversikten over, men like fullt har ansvaret for. Jo mindre fagfolkene sa, jo mer lurte jeg Kunstig intelligens ( AI) er intelligens demonstrert av maskiner, i motsetning til den naturlige intelligensen som vises av mennesker og dyr.Ledende AI-lærebøker definerer feltet som studiet av intelligente agenter: en hvilken som helst enhet som oppfatter omgivelsene og tar handlinger som maksimerer sjansen for å lykkes med å nå sine mål.I det vanlige brukes begrepet kunstig. Mye læring skjer nemlig på grunnlag av å ta ansvar for og ta aktivt del i egen læring, sier han. I boken «La læreren være lærer», med den ambisiøse undertittelen «Veien til en skole der alle barn kan lykkes», belyser Trond Giske flere sider av den norske skolen NAV har definert prinsipper for ansvarlig kunstig intelligens - i praksis stort sett maskinlæring. I første omgang bruker ikke NAV maskinlæring der det gis anbefalinger eller fattes vedtak direkte for brukerne. I stedet handler det om å gi beslutningsstøtte til veiledere

Hemmer og fremmer læring Psykologi vg

Man kan si at algoritmen både får «oppgaven» og «fasiten» og bruker dette til å bygge modellen. Ut fra dette vil den senere være i stand til å ta en beslutning basert på inndata. Ikke-veiledet læring: Algoritmen får bare et datasett uten «fasit» og må selv finne mønstre i datasettet som den senere kan bruke for å ta beslutninger om nye inndata Det har vært snakket om og forsket på kunstig intelligens så lenge jeg har vært IT-interessert. I dag kan du kjøpe nær sagt hva du vil av datakapasitet hos Amazon og bokstavelig talt sette opp en superdatamaskin med noen få tastetrykk. den kan lære å spille hva som helst og vi har ingen sjanse Over 400 videregående skoler har fått invitasjon til å bruke kurset som en del av undervisningen. - Responsen tyder allerede på at både lærere og elever er nysgjerrige på å lære mer om hva kunstig intelligens er. Det er vi veldig glade for! Kunstig intelligens fortjener en større plass på læreplanen, understreker Langseth

De mange intelligenser - Wikipedi

Hva har mest å si for studentenes læring? Forskerforum. 14.03.2017. Stine Beate Dahle, lektor i norsk og arabisk og Natalia Vassilieva Wulfsberg Johnsen, lektor i norsk og russisk, Oslo Voksenopplæring. Studenter bør vurdere hverandre. Det lærer de mye av, skriver kronikkforfatterne Utdanningseksperter sier at det generelt er mulig å si at evnen til å behandle informasjon gjenspeiles best i intelligensbegrepet, som letter læring, forståelse, instruksjon og problemløsning. På den annen side påvirker intelligens så mange detaljer om hverdagens oppførsel HVA ER KUNSTIG INTELLIGENS? Kunstig intelligens, eller artificial intelligence (AI) er kort sagt datasystemer som kan gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.AI kan være alt fra visuell persepsjon, talegjenkjennelse, beslutningstaking, oversettelser og læring Kunstig intelligens er ikke bare noe som skjer i fremtiden og i HBO-serien Westworld. Kanskje tenker du ikke så mye på det, men mest trolig tar du i bruk teknologien til daglig. Her er et knippe hverdagslige ting kunstig intelligens blir brukt til i dag. 1. Google-søk. For mange av oss er søkemotoren til Google en viktig del av hverdagen Det snakkes mye om kunstig intelligens eller AI, og leser du mye om teknologi og innovasjon er det lett å tenke at det er AI i alt. Det er delvis sant, men hva er egentlig Les mer

- Et konsept rundt læring som vi har lyktes veldig med på Innlandet, oppsummerer Furseth. - Og hva har dere i Atea lært av dette? - Viktigheten av å ha kompetanse rundt det du skal selge. Nå har vi tatt med hele organisasjonen ut på en reise, som starter med skolesjef, rektor og lærere, for å sikre at de har best mulig kompetanse. Kunstig intelligens kan brukes til å forutsi om du har depresjon ut fra måten du bruker og beveger telefonen din på. Strømnettet kan styres med kunstig intelligens, og det er mulig, takket være analyse av enorme mengder data, å varsle feil på strømnettet før det skjer Dessuten er det mye mer spennende å se på hva kunstig intelligens og evnen til læring allerede har levert av verdi. Hva er de vi snakker om? Et flere år gammelt eksempel er Google som bruker søkedata i USA til å forutse influensaepidemier lenge før fastleger og Centers for Disease Control and Prevention klarer å registrere et utbrudd

dyp læring - Store norske leksiko

Dyp læring er et delområde innen maskinlæring, som igjen er et delområde innen kunstig intelligens, som igjen er et delområde innen informatikk. Vi skal lese mer om dyp læring i kapittel 5. Her og nå holder det å notere seg at ordet «dyp» sikter til kompleksiteten i matematiske modeller, og at beregningskapasiteten til moderne datamaskiner har gjort det mulig for forskerne å øke. ROBUST LÆRING: Marianne Fyhn undersøker hjernen på disse rottene for å lære hvordan hjernen vår er i stand til å huske hvor vi har vært. Anders Malthe-Sørenssen skal bruke den nye hjernekunnskapen til å lage bedre læringsalgoritmer med kunstig intelligens. Foto: Ola Sæthe For oss som jobber med kunstig intelligens, så er data vår råvare. Uten data ingen kunstig intelligens. God data forteller oss en nøyaktig historie om hva som har hendt. Hvis man ikke vet hva man har gjort eller hvordan man har gjort noe så er det heller ikke noe grunnlag for å kunne lære og forbedre hva nå enn man ønsker og forbedre

 • Porter øl oppskrift.
 • Hair jazz i butikk.
 • Tåler dårlig kritikk.
 • Neseoperasjon budapest.
 • Congiuntivo verbo dire.
 • Einhorn bilder zum ausdrucken kostenlos.
 • Obere kalle webcam.
 • The blacklist season 5.
 • Jarmila kratochvílová.
 • Lønn infocare.
 • Blank regulering.
 • Ikea kundservice chatt.
 • Ana boyer preysler edad.
 • Bitcoin atm norge.
 • Wiki us navy.
 • Blå stein navn.
 • Joe rogan twitter.
 • Høyeste fjell i verden.
 • Lovdata barnevernloven.
 • Marcus og martinus tour.
 • Charms armbånd gull.
 • Store norske leksikon apa.
 • Familienausflug unna.
 • Nederland håndball trener.
 • Screenshot samsung s7 edge.
 • Ansatt skedsmo kommune no.
 • Strandkorb schutzhülle winterfest sonnenpartner.
 • V8 motor byggesett.
 • Telefonnummer stadt moers.
 • Tromsø norges største by.
 • Studere økonomi i usa.
 • Vw baunatal stellenangebote.
 • Invasion of denmark.
 • Fotobokser google maps.
 • Marivent palast wiki.
 • Osen kommune adresse.
 • Kunst begrep.
 • Komma foran samt.
 • Veranstaltungen kappeln.
 • Går ikke til tannlege.
 • Drivhus potter.