Home

Nye artskart

Artskart

 1. Velkommen til tjenesten Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge har laget denne tjenesten for å formidle stedfestet artsinformasjon fra ulike dataeiere. Her kan du se hvor arter er funnet eller observert. Du kan se hvilke arter som er funnet innenfor et geografisk område, et fylke eller en kommune
 2. Artskart kom høsten 2017 i ny drakt: du finner den her - artskart.artsdatabanken.no . 5. nov. 2015: Oppdatering av data fra Artsobservasjoner 2.0. til Artskart. Alle data som er rapportert i Artsobservasjoner, herunder data som er rapportert etter at 2.0. ble lansert i begynnelsen av mai 2015, er nå inne
 3. Artskart brukes hyppig av blant annet utbyggere, forskere og offentlig forvaltning. Innen areal- og ressursforvaltning er det grunnleggende å ha informasjon om hvor arter er funnet. - Arealbruk, som bygg og veier, er det som mest påvirker artsmangfoldet i Norge. Å vite hvor dyr og planter befinner seg, er derfor viktig når det planlegges nye [

Artsdatabanken - Velkommen til tjenesten Artskart

Nye Artskart gjør det blant annet enklere å gjøre geografiske utvalg, ved at du kan søke på for eksempel verneområde, stedsnavn og gårds- og bruksnummer. Løsningen er mobilvennlig og inneholder et helt nytt billedgalleri. Prøv Artskart 2.0 Kontaktpersone Artskart brukes hyppig av blant annet utbyggere, forskere og offentlig forvalting. Løsningen gjør det enkelt å søke etter observasjoner og se disse presentert i kart, lister og som statistikk. Man kan gjøre geografiske utvalg, som for eksempel verneområde, stedsnavn og gårds- og bruksnummer, fylke eller kommune og få oversikt over observasjoner i disse definerte områdene Nye Artskart gjør det blant annet enklere å gjøre geografiske utvalg, ved at du kan søke på for eksempel verneområde, stedsnavn og gårds- og bruksnummer. Løsningen er mobilvennlig og inneholder et helt nytt billedgalleri

Nye Artskart lansert 25

Denne uken lanseres en ny versjon av Artskart. Denne vil gjøre det mye enklere å finne og bruke data om arter i Norge. - Arealbruk, som bygg og veier, er det som påvirker artsmangfoldet i Norge mest. Å vite hvor dyr og planter befinner seg, er derfor viktig når det planlegges nye utbygginger Artskart 2 Laster Artskart Om Artsdatabanken . Om Artsdatabanken Kontak Hvordan unngår en å gå vill i Artstreet i nye Artskart? Slik jeg oppfatter det, må en bla seg gjennom riker og rekker for å komme fram. Arten en søker spretter ikke opp, slik som i første versjon av Artskart

Stikkevepsar – nyttedyr under radaren

Ny og bedre utgave av Artskart - biodiversity

Naturbase kar Artskart vil være «ufullstendig», siden kunnskapen om planter og dyr i norsk natur ikke er total. Ny artsfunn digitaliseres og gjøres tilgjengelig kontinuerlig. Også nye primærdatabaser gjøres tilgjengelig for karttjenesten [1] Artskart formidler data fra om lag 20 større og mindre dataeierne i Norge

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside Artskart skal lanseres i ny og brukervennlig drakt oktober 2017. Nettløsningene gjør det mulig å registrere artsobservasjoner, søke etter arter og naturtyper og se funnene i kartløsninger. Man kan også søke på geografiske områder, fylke eller kommune og oversikt over arter og type natur i kartet Universitetsmuseenes samlinger på nett: Inneholder universitetsmuseenes nettportaler utviklet av Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). Fotoportal, arkeologiske samlinger, mynt- og medaljesamlinge

Prosjekter - Artskart - Norconsul

 1. Artstre i nye Artskart; Sign In Register. Search in Topic. Print Topic Aktive deltaker Norway 12068. Limnoan - 23 Nov 2018 17:31. Artstre i nye Artskart. Hvordan unngår en å gå vill i Artstreet i nye Artskart? Slik jeg oppfatter det, må en bla seg gjennom riker og rekker for å komme fram
 2. Artskart og Naturbase være konsultert. Der skogbrukstiltakene vil kunne berøre kjente forekomster av truete arter, Nye nøkkelbiotoper rapporteres til databasen Kilden. Eventuell skogbruksaktivitet i utvalgte naturtyper og på arealer med forekomst a
 3. Siste nytt fra inn- og utland. Hold deg oppdatert på nyhetssbildet med NRK Nyhete
 4. Noen artsfunn er gamle, hvis ikke lokaliteten er kartlagt på nytt i nyere tid, kan faktisk arten være forsvunnet på kjente lokaliteter. Slike opplysninger er ikke dokumentert i denne tjenesten. Artsdatabanken, GBIF-Norge og dataeierne har valgt å vise fram artsfunn selv om ikke alle datasettene er fullstendige eller har like høy kvalitet
 5. På kartsiden i Artskart er det en funksjon for å dele lenke til søket. Merk at lenken kun reproduserer søket, og evt. filter som er brukt og at resultatet fra søket kan endre seg etter hvert som nye funn gjøres tilgjengelig for Artskart. Sitering av skjermbilder
 6. 151 av disse er nye for Norge (48 tovinger, 98 vepser, 5 biller) Minst 7 arter fjærmygg som i tillegg kan være nye for vitenskapen (påvist ved DNA-strekkodedata, og vil i tilfelle gi totalt 158 nye arter for landet) 120 individer av fjærmygg og 20 individer av vindusmygg er strekkodet og data ligger i BOLD; 18 000 poster til Artskart

I løpet av 2013 og 2014 gjennomføres det en rekartlegging i Hengsvann. Da vil alle områder som tidligere er registrert som viktige naturtyper følges opp, samtidig som eventuelle nye verdier registreres. Viktige artsregistreringer blir tilgjengelige i Artskart, mens eventuelle oppdateringer av naturtypene legges inn i Naturbase. Gode fiskevan Norconsult Informasjonssystemer har utviklet norgeskart.no for Kartverket - det mest detaljerte og oppdaterte norgeskartet som er tilgjengelig på net

I rapporten er sannsynligheten for å oppdage en ny, fremmed art anslått for ulike kombinasjoner av kartleggingsmetodikk og antall overvåkingsruter. Den høyeste sannsynligheten for oppdagelse ble beregnet for et overvåkingssystem der man benyttet den mest omfattende (og dyreste) kartleggingsmetodikken i 50 ruter rundt Oslo, hvilket krevde et årlig budsjett på 6 millioner kroner I en eksport fra Artskart er det det gyldige navnet som blir brukt. Funn rapportert på vitenskapelige navn (gyldige eller synonyme) som ikke ligger i navneregisteret avvises. Ved import sjekker Artskart også oppgitt funndato og avviser poster som er fra før 1650 eller nyere enn dagens dato. Funn gjort utenfor Norges grenser blir også avvist Skogeierforbundet kritiske til forslag om ny prioritert art og to nye utvalgte naturtyper. Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om å gi arten elfenbenslav, samt naturtypene «olivinskog» og «åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone», status som hhv. prioritert art og utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven 2) Nye fremmede arter rapportert i Artsobservasjoner utløser et automatisk varsel til miljøvernavdelingen hos den relevante fylkesmannen. 3) Fylkesmannens respons på varselet avhenger av ansvarsfordelingen for forvaltning av fremmede arter i fylket - informasjonen kan for eksempel videreformidles til kommuner eller andre aktører, eventuelt med føringer for hvilke tiltak som bør iverksettes Om du ikkje finn din kommune i listene er det førebels ikkje kartlagt noko i NVE regi. Det blir stadig kartlagt nye kommunar, Skredfarekartlegging både av kvikkleire og skred i bratt terreng prioriterast etter Plan for skredfarekartlegging

Lushatthumle

Artikler - Nye Artskart utviklet av NoIS lansert 25

Nytt kart gjør det lettere å finne info om arte

Artsdatabanken, nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold opprettet i 2005. Artsdatabanken har som viktigste oppgave å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om det biologiske mangfoldet i Norge, norske arter og naturtyper. I magasiner og databaser hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger verdifull informasjon og. Artskart NINA leverer et antall datasett til Artsdatabanken og GBIF-Norge sin Artskart-tjeneste . Her kan du søke på arter, vise i kart og også laste ned data Se nytt datasett: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. Miljødirektoratets artsdata utveksles med Artsdatabankens tjeneste Artskart og kan gjenfinnes der sammen med data fra andre leverandører Artene i naturen, både planter og dyr, har krav til miljøet omkring seg for at de skal kunne leve. I mange plansaker er det viktig at kommunen er oppmerksom på funksjonsområdene til bestemte arter. Dette er viktig del av arbeidet med å ivareta naturmangfold gjennom arealplanlegging Elevens observasjoner blir eksportert til artskart.no, artsdatabankens oversikt over norsk biologisk mangfold. Her henter miljøavdelinger informasjon om utbrdelse og forekomst i sin region. Ute på gaten tar lærerne på kurset rollen som observatør. For første gang er miljølæres nye verktøy 'artskort' i bruk

Video:

Del 4 og avsluttende del av vårt kurs om «Artsobservasjoner og Artskart» kommer tirsdag 9. juni kl. 1800-1900. Denne gang tar vi opp spørsmål som deltakerne har kommet med - og noen nye spennende tips og triks 2016-895 Artskart/Artsobservasjoner. Registrert Dato: Fredag 22. Januar 2016. Artsdatabanken har behov for å styrke vår kapasitet for modernisering av Artskart samt videreutvikling av Artsobservasjoner 2, I tillegg kommer tjenester for synkronisering av data fra Artsobservasjoner til Artskart. Ny plattform for Artskart 2.0 foreligger som. 100 år senere. Stadig dukker den opp på nye plasser. Status Risikovurdering 2012: Høy risiko (HI) Kart som viser kjente funnsteder for vinbergsnegl i Norge gjennom tidene. Tekst: Kjell Magne Olsen, BioFokus. Kartgrunnlag: Redigert av K.M. Olsen med utgangspunkt i Artskart. Fotos: Kim Abel, BioFokus/Naturarkivet (Semsvann, Asker 19.08.2010. Aktsomhetskart viser områder, som basert på en GIS-analyse, kan være flom- eller skredutsatte. Ved bygging innenfor områda dekka av aktsomhetskarta skal reel flom- eller skredfare utredes i henhold til krava i byggteknisk forskrif

Kartlegging av naturverdier på nye arealer for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon Dok.nr.: UVB-22-A-22006 Dato: 14/04/2010 Rev.: 00 Side: 6 av 9 Artskart uten videre spesifikasjoner, er det vanskelig å si om det var et tilfeldig individ eller om det er et område med mye vendelrot som er viktig for bestanden I dag, onsdag 25. oktober, lanseres en ny versjon av Artskart. Denne vil gjøre det mye enklere å finne og bruke data om arter i Norge Nye versjoner av den norske rødlista utarbeides med jevne mellomrom. Ny informasjon kan da føre til at nye arter blir føyd til. Artskart ble lansert i 2007 og har blitt et viktig verktøy i forvaltningen. Per i dag er 22,6 millioner funn av 34 321 arter tilgjengelig i Artskart Artskart: Artsdatabankens kartinnsynsløsning artskart er brukt til søk på artsregistreringer i kommunen. Det er både dyre- og plantelivsregistreringer. innhentet ny kunnskap om naturmangfold i forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel,. Med våtere sommervær kommer sneglene fram, det gjelder alle snegler, også brunskogsneglen. Vi har snakket med Erling Fløistad fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, for å få de beste tipsene og siste nytt om brunskogsneglen

Artsdatabanken - Kunnskapsbank for naturmangfol

Men likevel, Artskart-data bør være sikrest mulig. I det minste burde det finnes muligheter i Artskart til å skille mellom kvalitetssikra og ikke kvalitetssikra data fra AO. Det skilles ellers mellom belagte funn og rene observasjoner i Artskart. (Alle AO-funn regnes for øvrig som det siste uavhengig av vedlagt dokumentasjon) Plotting av artskart er høyt prioritert av den norske Artsdatabanken. Museumsmateriale av relativt ny dato har vanligvis stedfestete data som egner seg for slikt. Likevel kan det være særdeles arbeidkrevende å klargjøre slike data for digitale medier, blant annet fordi koordinatdata kan være skrevet i mange ulike formater Ringerike kommune har en rik og variert natur; fra våtmark og elvesletter til dype skoger og snaufjell. Grunnet kalkrike kambrosilurbergarter og våtmarksområder er det stedvis stort biologisk mangfold med mange arter som er oppført i Norsk rødliste Alle nye regionsfunn med bilder vil bli publisert på vår Twitter-konto, slik at forfatterne enkelt kan hente ut materialet og samtidig verifisere observasjonene. For å finne ut status for dine observasjoner, gå inn på Artsdatabankens Artskart og søk på den aktuelle arten helt nye områder. Artskart (Artsdatabanken & GBIF 2017) viser omtrent den samme utbredelsen som . Blyttia 75(1), 2017 9 Status for kystblåstjerne i Norge Figur 1. Blomstene hos kystblåstjerne er samlet i en fåblomstret halvskjerm med lyseblå blomster. Planten er vanligvis 5-15 c

Artstre i nye Artskart Spør en biolo

 1. al på Lysaker skal inn igjen i prosjektet er en annen. Prisen på første etappe Lysaker - Ramstadsletta er 16,7 milliarder 2020-kroner. Hele strekningen Lysaker.
 2. det nye hevede bekkeløpet. Dette vil muligens være bedre enn den avvirkede flate som etterhvert vil gro igjen med tett krattskog. Figure 4 Rødliste-og svartelistefunn fra Artskart markert med fargede tre-og firkanter eller sirkler. Gå inn på Artskart for.
 3. Artsdatabanken har karttjenestene «artskart» og «artsobservasjoner». «Artskart» inneholder kvalitetssikret informasjon om arter, mens «artsobservasjoner» er åpen for alle til å legge inn nye registreringer. Kvalitetssikret informasjon fra «artsobs» innarbeides i artskart / naturbase
Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen: Dagens art

Utbygging Vestfoldbanen Kartlegging av naturverdier på nye arealer for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon Dok.nr.: UVB-22-A-22006 Dato: 10/02/2012 Rev.: 00 Side: 5 av 7 knyttet noe usikkerhet til eksakt geografisk lokalisering av artsregistreringer i Artskart som e Mange nye arter for gruppen er gjort tilgjengelig i Artskart de siste årene. Ole jobber også med en egen gruppe av planteveps som skal presenteres i prosjektet Arter på nett . I tillegg jobbes det med å beskrive habitattilhørighet for et utvalg sommerfugler i samarbeid med Kjell Magne Olsen Det nye byggeområdet vil være en utvidelse av detaljreguleringsplan for Brandhaugan hytteområde med ikrafttredelses dato 20.06. 2011. Området ligger på Ålbu, • Artskart viser ingen treff i planområdet, men i influensområdet er det registrert t Bli varslet om nye funn av fremmede arter Publisert 03.01.2019 08:34 Sist endret 03.01.2019 12:19 Vi tilbyr en varslingstjeneste som gir deg et vink når noen rapporterer nye funn av en art

I følge Artskart, er gulspurv (nær truet, NT i h. t. Norsk rødliste for arter 2015) registrert jevnlig i området i de senere år. Også flere andre rødlistede fuglearter er registrert i tilknytning til område, men det er lite sannsynlig at området har en viktig funksjon fo Artskart, naturbase og annen eksisterende kunnskap er gjennomgått. Noen tidligere registrerte rødlistearter er ikke gjenfunnet, sannsynligvis utgått på grunn av gjengroing av beitemarka ved Høie og naturlig gjengroing på øyene i Glomma. Noen nye lokaliteter for mandelpil (NT = nær truet) ble registrert i begge områdene Artskart • 2500-4000 unike brukere pr. mnd, over 10000 besøk pr mnd, med 450 000 sidevisninger, 9 % er inne mellom 15-60 min. 25 % er i Artskart mer enn 1 time. Trua (CR, EN, VU) arter rundt Gardermoen Artskart 05.02. 2013 Brukerlan NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi og nye funn av arten i Sunnhordland Per Fadnes Fadnes, P. 2015. Bustsivaks Isolepis setacea, reetablering av ødelagt lokalitet, Artskart 2015). Funn av bustsivaks

Barskoghumle

Prosjektet Transforest prosjektet fokuserer på den viktige edelløvskogen. Den er svært artsrik og huser mange sjeldne og rødlistede arter - men arealet med edelløvskog er kraftig redusert, og det er et stort behov for restaurering området (Artskart/Naturbase). Arts- og naturtypekartlegging manglar (naturbase og artskart). Kulturminne og kulturmiljø Registrert eit kulturminne heilt aust i området. Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv, stiar og løyper Ligg nært og noko synleg mot E134. Terreng Bratt. Samfunn Teknisk infrastruktur Vegtilkomst i/over elva Mange nye byggeområde for bustad har vore vurdert. Det er foreslått å leggje inn om lag 324 daa nye byggeområde i kommunen. Ved val av dei areal vi har lagt inn som forslag til ny kommuneplan har vi mellom anna lagt vekt på landskapsanalysen og eksponeringsgraden. I tillegg har fortetting, arealutnytting og infrastruktur vore vurdert

Naturbase kar

 1. Siste nytt om koronavirus i Nordland. Hør radiosendingene fra Nordland. Se våre TV-sendinger her. NRK Nordland. Telefon Bodø: 75 50 57 00 E-post: nordland@nrk.n
 2. Stortingsmelding 15 (2011/2012) - Hvordan leve med farene - om flom og skred oppsummerer roller og ansvar innen flaum- og skredhandtering i Noreg. NVE sitt arbeid med skred- og flaumskadeførebygging: Kartlegging Kartlegging av flaum- og skredfare i NVE sin regi skjer på to detaljeringsnivå.
 3. naturmangfold ved Langstein på oppdra g for Nye Veier. Resultatene fra dette er presentert i et notat datert 20. august 2019 ( Multiconsult 2019 a), og dette er benyttet som grunnlag for Swecos rapport (vedlegg 1 ). I tillegg til Multiconsults notat er data hentet ut fra Naturbase og Artskart. Informasjon vedrørend

Nye grenser vil være i tråd med områder avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Det er ikke registreringer i området i naturbasen. På artskart er det en registrering av gulspurv, en nær truet fugleart midt i feltet. 4.4 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet Nye område og område som er avsett til framtidig utbyggingsformål i gjeldande kommunedelplanar som ikkje er realisert ved regulering eller utbygging, er konsekvensutgreidd på nytt. Konsekvensane av nye og gamle område er vurdert i høve til følgjande tema, der det er 4 tema som råker natur- og miljø og 6 tema som råker samfunn Artsdatabanken i undervisningen Fremmedartslista Rødlista Artskart Olga Hilmo og Åslaug Mostad Realfagskonferansen, mai 2019. Sebastian Descamp Ny plattform for Artskart 2.0 foreligger som prototype.Arbeid som skal gjøres for Artskart 2.0. innbefatter:1. Ferdigstilling av ny kartklient2. Videreutvikling av funksjonalitet for utdata med REST-API, webservicer for WMS/WFS, mapping og transformering til andre standarder og formaterUtvikleren(e) vil delta i Artsdatabankens IKT-team for stedfestet informasjon

Søk etter art/taksonomisk nivå. Oversikt; Artsnavn; Rødliste for arter 2010 Redlist 2010; Rødliste for naturtyper; oversik Det er stort behov for kartlegging av hvilke arter som finnes hvor i Norge. Vi inviterer til kurs der vi både lærer å kartlegge i felt og å legge inn våre funn på artsobservasjoner.no.. Vi håper mange vil lære seg å bruke dette verktøyet - det er enkelt og brukervennlig Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften New class boundaries for eelgrass and macroalgae in the Norwegian Water Regulation Sammendrag 2.1.2 Artskart..... 22 2.2 Data på ålegress.

Artskart - Wikipedi

Koblingen fra Artsobservasjoner til Artskart, En av funksjonene som ennå ikke er på plass i nye Artsobservasjoner, er synkronisering med karttjenesten Artskart. Dette vil være i orden om noen uker. artsdatabanken.no. Artsobservasjoner synkroniseres med Artskart i juni Artskart viser funn av arter i Norge. Hele 23 millioner funn er tilgjengelig i løsningen. Funnene blir daglig hentet inn fra en rekke ulike datakilder. Resultatet Arealbruk, som bygg og veier, er det som i størst grad påvirker artsmangfoldet i Norge. Å vite hvor dyr og planter befinner seg, er derfor viktig når det planlegges nye. Den ble funnet på tre lokaliteter, hvorav alle synes å være nye i forhold til informasjon i Artskart. Tabell 1. Oversikt over besøk ved lokaliteter undersøkt for stor bloddråpesvermer i 2018. Bare én posisjon er oppgitt for hver lokalitet, som kan inneholde mange atskilte delforekomster. 0=ingen funn, X=funn av sto Artsdatabanken, en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold underlagt Kunnskapsdepartementet, har veldig nylig lansert en app med artskart for iOS og Android. Appen til Windows Phone er rett rundt hjørnet, forteller Artsdatabanken.no. Viser kart over funn av arter Den kommende appen vil gi tilgang til en åpen karttjeneste som viser geografiske funn av arter i Norge

Norgeskar

GBIF Norge (Global Biodiversity Information Facility) lyser ut tilskudd til å tilrettelegge stedfestede artsdata og sikre datakvalitet, før de aktuelle datasettene publiseres i GBIF og Artskart... vil bli søkbare i Artskart. Også andre observasjoner av insekter og karplan ter er registrert og vil bli tilgjengeliggjort på samme måte. Prosjektet omfatter ikke beskrivelser eller oppdateringer av natur-typelokaliteter i Naturbase. Alle gamle og nye funn er importert i GIS -programvare (QGIS), og det e ny Kolbotn stasjon Naturmangfold Side: Dok.nr: Rev: Dato: 7 av 9 MIP-00-A-00251 00A 28.03.2016 Figur 4: Utsnitt fra Artsdatabankens artskart. Nordenden av Kolbotnvannet er registrert som område for arter av nasjonal forvaltningsinteresse (yngleområde for hettemåke og fiskemåke) (Figur 5). Det er generelt rikt fugleliv i og ved Kolbotnvannet Plankart for Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Holmestrand. Kart. Nettside. Horten. Kart. Nettside. Larvik. Kart. Nettside. Færder. Kart. Nettsid Nytt funn i Trondheim. Dahle er biolog ved Norsk Institutt for naturforskning På Artsdatabankens artskart er det nordligste funnet som er registrert i Rauma. Trærne overlever. Hva som er årsaken til at den nå dukker opp i Trondheim, er uvisst, men larvene er sett flere steder i Trondheim i år

Dei to nye funna er no lagt inn i Artsobservasjoner, slik at det blir synleg i Artskart. Dette er viktige reiskap for forvaltninga, for ein kan ikkje bevare noko utan at ein veit kor dei finst. Det er og rapportert til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som har nasjonalt ansvar for forvalting av elvemusling Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk. Ny dam Hovdalsvatn. Vadsø tannklinikk. Vadsø Barneskole. Vadsø flerbrukshus. Tana helsesenter byggetrinn 1. Artskart. Sikringsrisikoanalyser for Avinor. Sandefjord sykehjem og demenslandsby. Norsk Helsearkiv Tynset. Fremtidens skole i Sør-Odal. Biogass i Fjellanlegg

Insekt-Nytt 37 (4) 2012 1 Redaktøren har ordet: Insekter i verdensveven En av de største «nyvinningene» innen entomologien er de siste års nettbaserte databaser og kartløsninger. Og det har skjedd fort. Vi skal ikke mange årene tilbake før verken Artskart eller Fauna Europaea fantes, og før år 2000 var det så godt som ingen Den nye epoken ble for alvor innledet rundt 2010, og nå er disse rødlistede humlene jevnt over mindre celebre enn vi trodde for et tiår siden. i Artskart og oppsummert i rapportform (Bollingmo 2018). I tillegg peker Anne Lene Aases funn av en slåttehumledronnin gjennomgått og vurdert. I Norconsults rapport opplyses det om nye søk i Naturbase og Artskart etter informasjon fra 2013-2019. Rapporten konkluderer med at endret utbyggingsløsning medfører noe redusert konsekvensgrad for fugl. I tillegg vil færre tekniske inngrep, som kortere internvei, redusere risikoen for inngrep i terrengdekkende myr Endre ny fane-siden, søkefeltet, bokmerker og mer for å utforske nettet slik du ønsker. Støttet av den ideelle organisasjonen som setter mennesker først. Utfordrer den eksisterende situasjonen siden 1998. Firefox ble utviklet av Mozilla som et raskere, mer privat alternativ til nettlesere som Internet Explorer, og nå Chrome

Artsjakt på Utsira: juli 2014

Kommunekart: Kartet viser kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner for Hamarøy.Det er også mulig å se matrikkelinformasjonen for eiendommer og beregne kjøreruter . Norkart E-torg: Detaljerte kartdata for Hamarøy kommune kan hentes ut fra Norkarts e-torg mot et gebyr. På e-Torg finner du digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel og mange andre nyttige produkter for. Naturbase og Artskart er også sjekket mht. naturtyper, rødlistede og svartelistede arter. Ulike foreninger, biologer og hobbybiologer har lagt inn registreringer i Artskart. Den nye løypetraseen ble i tillegg kartlagt av biolog i mai 2018 (A. Myrmæl, Sweco). Det ble ikke observert nye lokaliteter som vurderes

I den nye norske rødlista er over 2000 arter klassifisert som truet. Fjellrev, ulv og lomvi er i gruppen kritisk truet, det vil si at de er blant de mest truede artene i Norge. Fjellreven er kritisk utryddingstruet (kategori CR) i Norge Årets bombeuke for fuglefolket kom og gikk uten en eneste ny lepidopteraart på Utsiralista. Nevneverdig er dog 2 nye funn av ringkvistfly, Xylena exsoleta. Med disse er totalt antall plott i artskart oppe i 9, hvorav 3 er fra Utsira. Bildet viser et ringkvistfly til venstre med et langt vanligere svartkantkvistfly X. Vetusta, til sammenlignig

Fremmede arter

Saken vil oppdateres etter hvert som nye smittetilfeller bekreftes. DEL. Sel: 36 personer har fått påvist smitte. Alle er erklært friske (per fredag 24.04 kl. 21.00). Nord-Fron: 13 personer har fått påvist smitte, ti av disse er erklært friske (per fredag 24.04 kl. 21.00) Registrerte brukere kan legge inn nye referanser. Artskart . Artskart er en karttjeneste hvor en kan søke på norske arter og så se hvor de er funnet (registrert) i Norge med Svalbard. GBIF - Global Biodiversity Information Facility Insekt-Nytt 41 (2) 2016 4 Linselusa: De siste åtte årene har jeg hver sommer finkjemmet en god del smørbukkplanter i Halden og i Tvedestrand på jakt etter egg av klippeblåvinge Scolitantides orion, med variabelt resultat. I år var det forøvrig påfallende mye av denne arten, smørbukkspinnmøll Yponomeuta se- della Verneutkast Tyrifjorden Nytt NR Eks NR Alt nytt NR BTV Alt nytt BTV Tyrifjorden SV NR 6 325 Vikersund BTV fugl 244 Vikersund BTV fisk 198 Bergsjø BTV 2 140 Vassbunn NR 113 Solbergtjern NR 52 Hekkeholmer Steinsfj. BTV 176 Hekkeholmer Tyrifj./Hol BTV 98 Hekkeholmer Væleren BTV 78 Sum verneområder 14 836 3 212 18 386 7 309 9 80

 • Etiske klesbutikker.
 • Peppa gris servietter.
 • De norske kronjuvelene.
 • Forstoppelse diare kvalme.
 • Byggforsk.
 • Støv allergi symptomer.
 • Katholische kirche nürnberg südstadt.
 • Pilestredet park 12a.
 • Ekstrem svetting om natten.
 • Vannmakt kryssord.
 • Hvordan forkorte linker.
 • Miljøpartiet de grønne forsvarspolitikk.
 • Altinn skattekort 2018.
 • Grüner tee wirkung.
 • Ufaglært lærervikar lønn.
 • Bräurosl festzelt sitzplan.
 • Händelser i malmö idag.
 • Barnevernsinstitusjon på engelsk.
 • Boris becker jung.
 • Frukttørker test.
 • Egner pflastersteine berching.
 • Kode 160.
 • Autoritær leder.
 • Tegn på påkjørt katt.
 • 16 ampere sikring.
 • Game of thrones 8.
 • Tradisjonsmat fra telemark.
 • Elvis schuller wikipedia.
 • Welches sternzeichen passt zu skorpion mann.
 • Legends of tomorrow maisie richardson sellers.
 • Baby 12 uker søvn.
 • Disney channel tv oversikt.
 • Pferde bilder als hintergrund.
 • Autoritær leder.
 • Samsonite s'cure 81 cm.
 • Expert bening online shop.
 • Retter i ildfast form.
 • Ud aspirant 2018.
 • Barnas verden lyrics.
 • Stikkontakt bak vaskemaskin.
 • Baby 12 uker søvn.