Home

Heleid statlig aksjeselskap

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet.Selskapet ble stiftet i 1947 og har hovedkontor på Hamar.. Norsk Tipping har statlig, nasjonalt monopol på en rekke pengespill, og Kulturdepartementet avgjør selskapets spilleregler og hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster.Selskapets overskudd, de såkalte spillemidlene, fordeles i dag. Aksjeselskap (AS) - heleid Halse Eiendom AS. På vegne av Lindesnes kommunes skal Halse Eiendom AS erverve, utvikle og drive eiendommer i kommunen. TYNN. Hvem er leder pr i dag? 28. august 2020 Ime verksted AS Nye Veier AS er et heleid statlig aksjeselskap, opprettet 2015, med hovedansvar for å bygge ut, drifte og vedlikeholde utvalgte veistrekninger (motorveier) som binder landet sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. De første sju strekningene Nye Veier fikk ansvar for er E 39 Lyngdal-Ålgård, E 18/E 39 Kristiansand-Søgne-Lyngdal, E 18 Langangen-Grimstad, E 6 Kolomoen-Moelv, E 6. Det samme gjelder en sparebanks innfusjonering av et heleid aksjeselskap. Dette opprettholdes også etter at lovreglene om fusjon og fisjon er trådt i kraft. I den nærmere omtale av sitt forslag sa FIN i pkt. 3.5 uttrykkelig at selveiende institusjoner kunne delta i skattefrie fusjoner selv om det ikke dreide seg om selskaper, så lenge man var underlagt selskapsligning Heleid statlig aksjeselskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har 49 ansatte med lang erfaring fra finansiering og eksport. Låneporteføljen vi forvalter er på ca. 65 milliarder kroner. Foto: Chandler Crutt/Unsplash. Vannkraft er verdens største kilde til fornybar energi

Bedrifter - Årskonferansen 2016 - Konferanser - leanforum

Norsk Tipping - Wikipedi

AS Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap under Helse- og omsorgsdepartementet. Selskapet er et statlig detaljmonopol med enerett til salg av alkoholprodukter som inneholder mer enn 4,7 volumprosent alkohol til forbruker Private rettssubjekt som stiftelser, aksjeselskap mv. er også underlagt reglene for offentlige anskaffelser dersom offentlig myndighet har en bestemt kontrollerende innflytelse over det private rettssubjektet. Denne artikkelen omhandler hvilke private rettssubjekt som må følge regelverket ved innkjøp Liste over norske statlige selskaper hvor den norske stat har direkte eierskap, som forvaltes direkte av departementene.Listen består av 71 selskaper per 31. mars 2013, og selskaper hvor eierskapet blir forvaltet av underliggende etater er utelatt Statlig eierskap. Tema Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper. Nærings- og fiskeridepartementet. Hvorfor staten eier. Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv

Heleid statlig aksjeselskap, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har 49 ansatte med lang erfaring fra finansiering og eksport. Låneporteføljen vi forvalter er på ca. 65 milliarder kroner. 3. juni 2020 presenterte EY Norge en rapport om grønn omstilling i finansmarkedet UniRand er et statlig aksjeselskap heleid av Universitetet i Oslo (UiO). Det ble etablert i 2002 av UiO. Unirand og datterselskaper er egne rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i UiOs randsone Avinor er et heleid statlig aksjeselskap som driver på rent kommersielle premisser i tillegg til å ivareta viktige samfunnsoppdrag. Selskapet har en stor del av sine finanser knyttet opp til børsnoterte obligasjoner og følger Oslo børs kriterier for finansiell informasjon og styring Det vises her til at både aksjeselskap og interkommunale selskap selskapslignes, jf. skatteloven § 2-2 første ledd bokstav a og g. Finansdepartementet har i en uttalelse lagt til grunn at et interkommunalt selskap med delt ansvar kan innfusjonere et heleid datterselskap uten beskatning, jf. Utv 1999 s 708

Aksjeselskap (AS) - heleid - Lindesnes kommun

Nye Veier AS - Store norske leksiko

Om fusjon mellom stiftelse og heleid aksjeselskap kan

 1. Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-
 2. Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. FLYTRAFIKKEN I 2018 Totalt reiste 54 387 000 passasjerer til, fra eller via Avinors luft-havner i 2018, en økning på 2,8 prosent sammenlignet med året før
 3. Kings Bay AS ble etablert i 1916 og er et heleid statlig aksjeselskap. Fram til 1963 var selskapets virksomhet kulldrift i Ny-Ålesund på Svalbard. Ny-Ålesund er nå en arktisk, internasjonal forskningsstasjon med besøkende fra hele verden
 4. or AS, som driver forsøksdrift
 5. Fusjon mellom mor- og heleid datterselskap Sist oppdatert: 26. oktober 2020 . Du kan registrere fusjon mellom mor- og heleid datter selskap når morselskapet eier samtlige aksjer i selskapet som skal fusjoneres inn i morselskapet

§ 13-23. Fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap (1) Eier et aksjeselskap samtlige aksjer i et annet aksjeselskap, kan selskapenes styrer vedta en fusjonsplan som går ut på at datterselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet skal overføres til morselskapet uten vederlag Posten Norge AS er et statlig heleid aksjeselskap, og er morselskapet i Posten Norge-konsernet. Konsernets eierstyring og selskapsledelse er basert på og i henhold til norsk lov og den norske stats til enhver tid gjeldende eierpolitikk.. Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS ble overført fra Samferdselsdepertamentet til Nærings- og fiskeridepartementet i januar 2017 Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Porteføljeprioritering. Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet: Hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet Heleid statlig fond overfører 100 millioner til selskap eid av en ansatt i Næringsdepartementet, men departementet fraskriver seg en rolle og henviser til styret i fondet de eier 100%. Av. er gjennom aksjeselskapet Andmar Operations AS eier av 7.84% av selskapet Otovo AS

heleid statlig aksjeselskap. Så langt har dette vist seg vanskelig å mobilisere med tilstrekkelig styrke og soli-ditet. Departementet foreslår at styret for Arbeidsforsk-ningsinstituttet AS gis i oppdrag å vurdere alternati-vene til framtidig eierskap for instituttet og gjennom-føre salg av aksjer innen utgangen av 2003 Denne suksessen er også et heleid statlig aksjeselskap. Da er det ikke rart at politikere av både rød, grønn og blå farge har problemer med å holde fingrene fra fatet, eller samles om en.

• Eksportkreditt Norge er et heleid statlig aksjeselskap, som gir lån på gode betingelser til kunder av norske eksportbedrifter. Eksportkreditt Norge ga i 2018 lån på 61,2 milliarder, mens Giek samlet garanterer for 90 milliarder i lån og investeringer Etablering av aksjeselskap. Et av de gjøremålene man bør legge litt arbeid i er utformingen av vedtektene, blant annet formuleringen av formålet. Det bør være rom for fremtidige justeringer av driften. Da slipper man arbeid med å endre vedtekter dersom man vil utvide eller endre virksomheten i selskapet noe Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap som skal bidra til oppfyllelsen av formålet i postloven. Selskapets samfunnsoppdrag er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet Aksjeselskap - den dominerende organisasjonsformen. Statlig eide foretak var nesten utelukkende organisert som aksjeselskaper (AS) og allmenne aksjeselskaper (ASA). Ved utgangen av 2011 var 686 foretak organisert på denne måten, det tilsvarer en andel på 95,8 prosent. For kommunalt eide foretak var tilsvarende tall 2 189 foretak og 86,6 prosent Denne redegjørelsen er satt opp i henhold til disposisjonen i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 30. oktober 2014, med de justeringer som følger av at Avinor er heleid statlig aksjeselskap. I tillegg til aksjelovens generelle bestemmelser gjelder særbestemmelsene for statsaksjeselskap

Gardermobanen AS ble også videreført som et aksjeselskap, heleid av NSB BA. NSB Reisebyrå ble dessuten fra 1. januar 1996 etablert som et eget aksjeselskap heleid av NSB, jfr. St.prp.nr.1, Tillegg nr. 9/Budsj.Innst.S nr.14 Tillegg nr. 1 (1995-96) Ratingen er basert på at KBN er et statlig heleid aksjeselskap, har en solid kapitalbase, konservativ risikoprofil og kun tilbyr lån til norske kommuner og fylkeskommuner med svært god kredittverdighet. Ratingbyråene gjennomfører kontinuerlige vurderinger av KBN. KBNs ansvarlige obligasjonslån er ratet Aa3/AA+ Med heleid statlig foretak forstås her aksjeselskap eid av staten ved Kulturdepartementet. Med den forutsetning som er nevnt ovenfor, gis det opplysninger om daglig leders ansettelsesvilkår i Den Norske Opera & Ballett AS, Nationaltheatret AS, Norsk Tipping AS og NRK AS Statsråd Victor Norman sitter nok en gang i klemma. Forslaget om at Konsulentselskapet Statskonsult skulle bli heleid statlig aksjeselskap fra årsskiftet viser seg nemlig å være lovstridig. Vinmonopolet har enerett på salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom fravær av markedsføring, ansvarlig salg og begrenset tilgjengelighet bidrar Vinmonopolet til at alkoholkonsumet i Norge er lavere enn det ellers ville vært

Vannkraft: Her er landene med størst potensial

 1. Finansielle plasseringer i eiendom, aksjeselskap eller annen virksomhet med det formål å sikre UiO økonomisk fortjeneste, anses ikke å ha faglig interesse. Dette gjelder selv om fortjenesten kan brukes til å styrke den faglige aktiviteten ved UiO. Kapitalinnskudd skal som hovedregel dekkes av UiOs virksomhetskapital
 2. Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap.
 3. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, og skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier i Norge. Facebook Twitte

Den norske stat eier 67 prosent av Statoil, mens Petoro er et heleid statlig aksjeselskap som forvalter myndighetenes olje og gass og tilknyttede anlegg Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold

System for etablering og drift av kommunens del - og heleid aksjeselskaper. Askim kommune kan alene eller sammen med andre stifte aksjeselskap, Jfr. Aksjelovens § 2-1. Selskapsstiftelsen må skje etter de vanlige reglene for stiftelse av aksjeselskaper Jfr. aksjelovens § 2 Vinmonopolet har enerett på salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Koch Storgata 5. 8006 Bod

Vinmonopolordningen - regjeringen

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de 45 statlige flyplassene. 12 flyplassar drives i samarbeid med Forsvaret. I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon Kings Bay AS ble etablert i 1916 og er et heleid statlig aksjeselskap. Selskapets virksomhet fram til 1963 var kulldrift i Ny Ålesund på Svalbard. Ny Ålesund er nå en internasjonal forskningsstasjon med forskere og besøkende fra hele verden

Er virksomheten pliktig å følge reglene for offentlige

fiskerihavner, statlig beredskap mot akutt forurensning og havnesikkerhet. Det er kommunene som eier og driver offentlige havner/ trafikkhavner. Avinor AS er et aksjeselskap heleid av staten ved Samferdselsdepartementet, og med ca. 3000 ansatte. Oppgave: eierskap og drift av 46 lufthavner, herunder flysikringstjenesten for sivil og militær. En av de mindre institusjonene som har endret tilknytning til overordnet virksomhet er Statkorn. Forvaltningsbedriften Statens Kornforretning ble etablert i 1929. I 1990 vedtok styret i Statkorn å søke omdanning til statsforetak. Resultatet ble imidlertid at Statkorn ble delt, og forretningsdelen skilt ut i et statlig heleid aksjeselskap Nye Veier ble i 2015 opprettet som heleid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Oppgaven er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier ut fra en liste regjeringen gir dem. I motsetning til Statens vegvesen disponerer Nye Veier betydelige pengesummer og kan selv endre rekkefølgen på utbygging av prosjektene de eier

Statlig selskap og Aksjeselskap · Se mer » Avinor. Avinors radar på toppen av Haukåsen i Østmarka i Oslo er en radar for kontroll av flytrafikken til og fra Oslo lufthavn (Gardermoen). Avinor er et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser. Ny!!: Statlig selskap og Avinor · Se mer » Liste over norske statlige selskape Som heleid statlig aksjeselskap har vi et årlig publikumsbesøk på 224.000 besøkende og omsetter for over 262 mill. kr. Teatrets ensemble og personale er på 251 årsverk. Ledige jobbe Med heleid statlig foretak forstås her aksjeselskap eid av staten ved Kultur- og kirkedepartementet. Med den forutsetning som er nevnt ovenfor, gis det opplysninger om daglig leders ansettelsesvilkår i Den Norske Opera & Ballett AS, Nationaltheatret AS, Norsk Tipping AS og NRK AS Forbruker— og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1985—86) FOR BUDSJETTERMINEN 1986 Omgjøring av Statens datasentral for administrativ databehandling (SDS) til heleid statlig aksjeselskap, kap. 1507 Statens Datasentral A/

Asplan Viak Internet leverer kartløsning til Nye Veier

Taxfree. Det pågår en diskusjon om hvem som skal drive avgiftsfritt alkoholsalg på flyplassene i landet, Travel Retail Norway eller Vinmonopolet. Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap under Helse- og omsorgsdepartementet. Et annet statlig aksjeselskap er Avinor A/S. Avinor har sine hovedinntekter fra blant annet avgifter fra flyselskapene og passasjerene, samt kommersielle. Kommunalbanken er et statlig heleid aksjeselskap. Les mer: www.kommunalbanken.no. 2. Det er forskjell på gjelden. Den rentebærende gjelden belaster kommuneregnskapet i ulik grad. Gjeld som er knyttet til finansiering innenfor VAR-sektoren betales av brukerne Høyesteretts ankeutvalg avviste 26. juli 2018 anken i en sak om forkjøpsrett. Anken gjaldt Eidsivating lagmannsretts dom av 7. mai 2018. Spørsmålet i saken var om tingsinnskudd av en eiendom fra den personlige eieren til et nystiftet, heleid aksjeselskap (Beitostølen Kjøpesenter AS) kunne anses som et salg som utløste forkjøpsrett for leietaker Flertallet i næringskomiteen forsøker å tvinge gjennom en utsettelse av Statkraft-saken til sent på høsten, til tross for at det er flertall på Stortinget for å omgjøre Statkraft til et.

I tillegg foreslås det å opprette et heleid aksjeselskap Universitetsbygg AS under Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD), for å ivareta eiendommene for universitetene og de vitenskapelige høgskolene, som utgjør ca 1,5 mill.kvm. Statsbyggs ledelse har som ambisjon at omorganiseringen ikke skal få store personalmessige konsekvenser Kommunalbanken skal bidra til at kommunesektoren sikres tilgang til stabil, kostnadseffektiv og langsiktig finansiering. Kommunalbanken har samme utlånsbetingelser uavhengig av kommunens eller lånets størrelse. Kommunalbanken er et statlig heleid aksjeselskap og den ledende finansinstitusjonen i kommunemarkedet. Vårt formål er å sikre stabil tilgang på finansiering, samt yte gunstige.

'''Norsk Tipping''' er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Selskapet ble stiftet i 1948 og har hovedkontor på Hamar. Norsk Tipping har statlig, nasjonalt monopol på pengespill, og Kultur- og kirkedepartementet avgjør selskapets spilleregler og hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster Fremme sak for Stortinget om å omdanne Jernbaneverket til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap etter modell av Avinor, for å bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme jernbaner. Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2012 14:5 Som heleid statlig aksjeselskap har vi et årlig publikumsbesøk på over 200.000 og omsetter for 235 mill. kr. Teatrets ensemble og personale er på 240 årsverk. Informasjonskonsulent Viktig melding: Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv Om. Vinmonopolet ble etablert i 1922 som et privat aksjeselskap under statlig kontroll, og fikk enerett på både import og salg av vin. Da forbudet mot sterkvin og brennevin opphørte, ble disse varene også inkludert i selskapet. Siden 1931 har selskapet vært heleid av staten og er i dag et av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk

I Stortingets spørretime onsdag rettet Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen kritikk mot regjeringen for dens iver etter å selge unna statlig skog og manglende vilje til å regulere private salg. - Naturen i Norge privatiseres. Stadig mer skog kjøpes opp av utenlandske aksjeselskap, framholdt han fra talerstolen Fusjon mellom interkommunalt selskap og heleid aksjeselskap Publisert 10.02.2020 Ifølge en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten kunne et interkommunalt selskap (IKS) innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medførte beskatning Forutsetningen for en fusjon uten beskatning mellom IKS og heleid AS bygger på at en slik fusjon blir gjennomført etter de samme prinsipper og vilkår som fusjoner mellom aksjeselskaper, påpeker Skatteetaten i en bindende forhåndsuttalelse. Slik oppnås full kontinuitet på alle nivåer. I Sticos Oppslag Kommune har du alltid oppdatert regelverk og våre 30 rådgivere hjelper deg hvis du. Et holdingselskap er som regel et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i et annet selskap eller flere andre selskaper. Morselskapet, som også kan kalles for holdingselskapet, er heleid av en personlig aksjonær. Dersom morselskapet har bestemmende innflytelse over underliggende selskap utgjør selskapene et konsern Fra før har Nye Veier, som er et heleid statlig selskap under Samferdselsdepartementet, ansvaret for å planlegge, Det nye selskapet er et fullt ut statlig eid aksjeselskap

Om fusjon mellom stiftelse og heleid aksjeselskap kan gjennomføres skattefritt Direktoratet kom etter dette til at en stiftelse ikke er likestilt med aksjeselskap etter skatteloven § 10-1, og at det ikke er grunnlag i ulovfestet rett for å frita den beskrevne fusjonen for beskatning. Les hele uttalelsen her. Tema Varodds hovedformål er å få folk i jobb, hvilket kommuniseres gjennom bedriftens visuelle merke i-jobb. Varodd Arbeid og Inkludering As og Mindus As er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltak fra NAV Vest-Agder.. Varodds største eiere er Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Vennesla kommune, Sparebanken Sør og Nasjonalforeningen for folkehelsen Gassco ble opprettet i 2001 og er et heleid statlig selskap. Gassco skal verken ha tap eller vinning av egen virksomhet og har som nøytral og uavhengig operatør for gasstransportsystemet ansvar for drift av infrastrukturen på vegne av eierne. Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap i Gassco Instituttet var egen statsetat direkte underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet frem til 2002, da det ble omdannet til heleid statlig aksjeselskap. Fra 2014 har AFI vært en autonom del av Høgskolen i Oslo og Akershus (fra 2018 Oslomet - storbyuniversitetet ), der det er organisert i paraplyen Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Dette kreves for å starte aksjeselskap. Verdier for minst 30 000 kroner i penger og/eller gjenstander, til aksjekapital*. Minst en eier, kan være en person eller et firma. En styreleder over 18 år. Samme person kan være både eier og styreleder

Høyre vil la staten gi Statoil oljekonkurranse - Tu

Hvordan oppløse og slette et aksjeselskap (AS) Hvordan oppløse og slette et aksjeselskap (AS) Hvis det ikke lenger er næringsvirksomhet i aksjeselskapet bør det slettes. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt levere lovpålagte skjemaer Opprettet som forvaltningsorgan i 1991. Omdannrt til heleid statlig aksjeselskap 01.09.2005 Rådgivende organ for Fiskeridepartementet i spørsmål som gjelder eksport og omsetning og produksjon som henger sammen med eksport Telemark Settefisk - som er et heleid aksjeselskap av Grenland Sportsfiskere fra 2004. Et av hovedformålene med etableringen av en egen fiskerforening i distriktet var kultivering av vann, og da spesielt utsett av fisk. Forsurningen hadde allerede begynt å vise sin virkning i noen vann

Dersom et heleid offentlig eid aksjeselskap som ikke omfattes av reglene i offentliglova fordi de driver virksomhet i direkte konkurranse med andre, får et krav om innsyn i selskapets dokumenter som i utgangspunktet ikke er offentlig etter aksjeloven, lurer jeg på hvem som har myndighet til å avgjøre dette innsynskravet Ny avgjørelse fra Høyesterett - Forkjøpsrett utløst ved tingsinnskudd til nystiftet, heleid aksjeselskap Høyesteretts ankeutvalg avviste 26. juli 2018 anken i en sak om forkjøpsrett. Spørsmålet i saken var om tingsinnskudd av en eiendom fra den personlige eieren til et nystiftet, heleid aksjeselskap kunne anses som et salg som utløste forkjøpsrett for leietaker Fremme sak for Stortinget om å omdanne Statens vegvesen til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap etter modell av Avinor, for å bygge samfunnsøkonomisk lønnsomme veier. Forslaget ble ikke vedtatt 15. juni 2012 14:5

Et heleid statlig Statkraft er strategisk viktig i en framtidsrettet klima- og miljøpolitikk Artikkeltags. meninger; leserbrev; Statkraft; Virkemiddel: Billig norsk vannkraft må igjen bli et industripolitisk virkemiddel for å utvikle arbeidsplasser i bl.a. norsk landbasert prosessindustri, skriver Gunnvald Lindseth Gebyr for registrering og tinglysing, gjeldende fra 1. januar 202

Nordic Security Systems AS er et heleid NORSK AKSJESELSKAP, med kontor i Oskleiva 28 1772 Halden. Vi startet opp for noen år siden med salg av sikkerhetsutstyr, importert fra China. Etter hvert har dette forandret seg, vi har nå leverandører fra hele verden, så som Tyskland, England, USA, Sør-Korea, Japan, China med flere Omsetningen har [ Blandet - aksjeselskap med både private og offentlige eiere (f. eks. Equinor, Telenor og lignende). Offentlig eid forretningsbasert - her er poenget at virksomheten er forretningsbasert, men offentlig eid (heleid statlige aksjeselskap, heleid kommunalt eller fylkeskommunalt aksjeselskap Staur gård består av om lag 1000 dekar fulldyrket jord, og drives som gjestegård, forsøksgård og avlsgård for sau og storfe av driftselskapet Staur gård AS, et heleid statlig aksjeselskap. 200 dekar disponeres av Graminor AS Aksjeselskap - den dominerende organisasjonsformen. Statlig eide foretak var nesten utelukkende organisert som aksjeselskaper (AS)/allmenne aksjeselskaper (ASA). Ved utgangen av 2006 var 531 foretak organisert på denne måten, tilsvarende en andel på 94,8 prosent. Andelen har holdt seg stabil i hele perioden

Liste over norske statlige selskaper - Wikipedi

 1. Elverum Tomteselskap AS er et heleid aksjeselskap eid av Elverum Kommune. Selskapet eier datterselskapene Løvbergsmoen Eiendom AS og Wangs Fabriks Eiendom AS. Elverum Tomteselskap AS og Elverum kommunale Industribygg AS har felles ledelse og felles styre. Selskapene holder til i et hyggelig kontorfellesskap i Storgata i Elverum. Elverum Veks
 2. Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering
 3. Utredningen konkluderte med at Kragerø Elverk burde omorganiseres til et eget heleid kommunalt aksjeselskap, og styret innstilte på det samme. I kommunestyremøte den 6/11-97 ble styrets innstilling vedtatt. Det nye aksjeselskapet ble stiftet i stiftelsesmøte den 13/11-97 under navnet Kragerø Energi AS med en aksjekapital på kr. 5 mill
 4. Daglig leder: Lisbeth BrekstadPostadresse: Rådhusplassen 1, 6413 MoldeBesøksadresse: Plutovegen 7, 6419 MoldeE-post: postmottak@molde.kommune.noRomsdal Parkering AS er et heleid kommunalt aksjeselskap for privat parkeringsvirksomhet. Selskapet ble stiftet den 09.01.09.Formålet med selskapet er å drifte og hå;ndheve parkering på privat grunn, i henhold til privatrettslige.

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet ble stiftet i 19og har hovedkontor på Hamar. Velkommen til Norsk Tipping på mobil. Lotto, Vikinglotto, Tipping, Oddsen, Eurojackpot, Flax og alle de andre spillene Kontorbygg er et heleid kommunalt aksjeselskap i Skien. Eiendommene har en sentral beliggenhet i Skien. De kjennetegnes for det meste med høy bygningsmessig standard og effektiv arealutnyttelse.I tillegg til ferdigutviklet eiendom har selskapet både egne arealer og opsjon på arealer som kan gi rom for nye prosjekter. KONTORBYGG har lange leiekontrakter med mange solide leietakere og. Det er nødvendig å beholde Posten som heleid statlig aksjeselskap for å sikre politisk kontroll og for å hindre oppdeling og privatisering av deler av virksomheten. Gode likeverdige posttjenester til alle i hele landet settes i fare når deler av virksomheten foreslås utskilt og solgt, slik mindretallet på Stortinget ønsket Et statlig aksjeselskap, heleid av Samferdselsdepartementet Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er selskapets generalforsamling Nye Veiers oppgave er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde flere viktige hovedveier i Norg

Statlig eierskap - regjeringen

 1. Norsk Tipping er et heleid statlig aksjeselskap som er un-derlagt Kulturdepartementet. Det er bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert, for å hindre negativ spilleatferd. Created Date
 2. heleid aksjeselskap på engelsk. Vi har én oversettelse av heleid aksjeselskap i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. heleid aksjeselskap. wholly owned limited company. Legg til ny oversettelse. Dine siste søk
 3. Nye Veier AS er et statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen utvalgte hovedveier. Kommunedelplan til høring og offentlig ettersyn E18 Dørdal - Grimstad Nye Veier har ansvar for planlegging og bygging av ny E18 fra Langangen til Grimstad
 4. Nye Veier AS | 6,770 followers on LinkedIn | Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. | Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet

med statlig eierandel Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Nærings- og fiskeridepartementet, kapitalen) og Avinor AS (heleid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet). Departementene er også bedt om å redegjøre skriftlig og i intervju for om denn Fylkesrådet vil gi Nord-Trøndelag teater en ny start. Gjeldfritt og med en halv million som medgift blir teateret aksjeselskap, heleid av fylkeskommunen og med sterk statlig styring. —Vi er åpne for å slippe til flere eiere senere, sier fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen

Instituttet var egen statsetat direkte underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet frem til 2002, da det ble omdannet til [] heleid statlig aksjeselskap. WikiMatrix WikiMatrix I land hvor det ikke finnes en separat statsetat for bibliotekutvikling og bibliotekfaglig koordinering, kan denne oppgaven tilligge nasjonalbiblioteket Beste løsning er tilnærmet full konkurranseutsetting av drift, vedlikehold og utbyggingsoppgaver, konkluderer rapporten Mer veg for pengene. Anbefalingen forbauser og hisser opp Vegvesenets ledelse. De kaller det halstarrig at Statkonsult fortsatt mener dette Tor Aschjem og hans medhjelpere hos Telemark Settefisk - som er et heleid aksjeselskap av Grenland Sportsfiskere fra 2004

- Hårreisende at et statlig aksjeselskap bruker millioner av kroner på å få mer flytrafikk Framtiden i våre hender ber om at Avinor får samme krav som Vegvesenet til å bidra for å nå klimautslippsmål Nationaltheatret er Norges største og ledende teater, og tilbyr det ypperste av moderne scenekunst til et størst mulig publikum. Vi er en døråpner for internasjonale impulser, samtidig som vi tar vare på og utvikler den norske kulturarven og arrangerer verdens største Ibsenfestival. Nationaltheatr

FINANSIERING: Hva er grønne lån, og hvem kan få dem

 1. '''Statskonsult''' er en norsk statlig organisasjon som leverer rådgivning, bistand og evaluering rettet mot omstilling i offentlig sektor. Organisasjonen har sin historie tilbake til 1947 da Rasjonaliseringskontoret, senere kalt Statens rasjonaliseringsdirektorat, ble opprettet
 2. Her får du en oversikt over de grunnleggende begreper ved fusjon, samt en gjennomgang av fusjonsprosessen. 1. Innledning En fusjon innebærer en sammenslåing av to eller flere selskaper, ved at et selskap overtar et annet selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en helhet, mot et nærmere angitt vederlag (fusjonsvederlaget). Det ene selskapet vil være det [
 3. ning og statlig eide selskaper. Begge kan deles i flere underkategorier. En slik inndeling er vik-tig fordi de forskjellige kategoriene sier noe om tilknytningsform - hvor nært eller fjernt virksom- † Foretaket ble omdannet til heleid stats-aksjeselskap i 2001
 4. Finansielle plasseringer i eiendom, aksjeselskap eller annen virksomhet med det formål å sikre UiB økonomisk fortjeneste, anses ikke å ha faglig interesse. Dette gjelder selv om fortjenesten kan brukes til å styrke den faglige aktiviteten ved UiB. Kapitalinnskudd skal som hovedregel dekkes av UiBs virksomhetskapital
 5. Avinor er et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser. I 20ble Avinor oppført som aksjeselskap heleid av staten. Nettsiden skal også gi de reisende . Avinor er implementert av Bekk Consulting. Avinor har som oppgave å drifte landets statlige flyplasser. Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet
 6. Men idag er Posten et Aksjeselskap, rett nok heleid av Staten, men i og med de er et aksjeselskap og ikke et Statlig forvaltningsselskap lenger så har de ei heller lov til dette. Upassende innlegg? Svar. soelvd Innlegg: 28671. 26.10.07 08:56. Del. På skolen. Upassende innlegg

Om UniRand - Forsid

Nye Veier AS er et statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, .drifte og vedlikeholde noen utvalgte hovedveier Folkemøter E18 Dørdal - Tvedestrand Det skal utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Dørdal - Tvedestrand. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen

Ny utbyggingssjef i Nye Veier | Nye Veier
 • Innesko voksne.
 • Kronos 3.1 2.
 • Best lunch gothenburg.
 • Yamaha yz 125 specs.
 • Viking leksikon.
 • Ud aspirant 2018.
 • Mannheimer morgen archiv.
 • Tarot orakel tageskarte.
 • Netto speyer öffnungszeiten.
 • 3g frekvenser norge.
 • Myasthenia gravis utredning.
 • Coca cola company.
 • Mary og marie fødselsdag.
 • Usb 3.1 vs usb 2.
 • Rensegele.
 • Eigentumswohnung zülpich kaufen.
 • Selvstendig næringsdrivende lønn.
 • Skoda cc vest.
 • Srh heidelberg studiengebühren befreiung.
 • Styrketreningsprogram for nybegynnere.
 • Vikepliktskilt med underskilt.
 • P3 dokumentär peter rätz.
 • Eigentumswohnung wiener neustadt.
 • Xel ha oder xcaret.
 • Sammentrekningsbeslag.
 • Röyksopp & robyn do it again.
 • Biffsnadder trines matblogg.
 • Artige vitser.
 • Systembolaget karlstad öppettider bergvik.
 • Fru från ukraina.
 • Fotposer baby.
 • Aicha bouhlou instagram.
 • Imagenes de valentino rossi animado.
 • Hvor kommer gjær fra.
 • Hausratversicherung kleidung.
 • Matoppskrifter barnehage.
 • Canon speedlite 270ex ii.
 • Feller til ski.
 • Eventyr med sang.
 • Regex 101.
 • Smerter i brystvortene hos menn.