Home

Hva er informasjonssikkerhet

Det er naturlig, ettersom bruk av informasjonsteknologi står sentralt. Begrepet informasjonssikkerhet dekker imidlertid all informasjonsbehandling, også de delene som ikke involverer bruk av IKT. F.eks. kan taushetsplikt brytes ved muntlig utlevering av informasjon som ikke har vært behandlet ved hjelp av IKT-utstyr Difi er statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet. Vi jobber for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det engelske ordet for informasjonssikkerhet, Nettopp bildet av hva nødvendig kvalitet betyr er vesentlig

Det er imidlertid viktig å understreke at det er visse grenser for hva det kan samtykkes til. Et samtykke etter GDPR er kun et behandlingsgrunnlag. Det innebærer at en person ikke kan samtykke til at f.eks andre krav i GDPR kan fravikes (eksempelvis krav til informasjonssikkerhet mv) En viktig del av dette er det personvernforordningen art. 32 kaller personopplysningssikkerhet. Det er det samme som informasjonssikkerhet for personopplysninger. Normen skal, innenfor lovverkets rammer, søke en balansert tilnærming til konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og robusthet. 1.2 Hva er Normen Innebygd informasjonssikkerhet oppnår vi når informasjonssikkerhet er: et tema alle ansatte i offentlig sektor kjenner til og vet hva innebærer for sine arbeidsoppgaver; Gode råd for innebygd informasjonssikkerhet: Inkluder informasjonssikkerhet i virksomhetsstyringen Hvorfor informasjonssikkerhet er viktig. Informasjonssikkerhet må være forankret i virksomhetens mål og behov. Det er viktig å beskrive disse behovene; hva de er og hvorfor de er viktige. Slik blir det lettere både å motivere andre til å jobbe for å bedre informasjonssikkerheten, og å gjøre de riktige prioriteringene

hva informasjonssikkerhet betyr. Mange, selv fagfolk, har vidt forskjel-lig oppfatning om hva informasjonssikkerhet er. Det har kanskje noe å gjøre med informasjonssikkerhetskulturen det også? Flere synes det er et greit begrep med utgangspunkt i NSMs definisjon Hva er da forskjellen mellom ISO 27001 og ISO 27002, som er en annen velkjent ISO-standard for informasjonssikkerhet? Som min tidligere kollega Jostein har påpekt , så er innholdet i, og formålet med, hoveddelen av standardene helt ulikt Datasikkerhet er en samlebetegnelse for metoder, tjenester og verktøy som sikrer at digital informasjon og digitale systemer ikke uten eiernes ønske eller forutgående handling, blir utilgjengelig, går tapt, blir lest eller endret. Datasikkerhet omhandler både sikring mot hendelser som skyldes ondsinnede handlinger, og sikring mot hendelser som skyldes systemfeil og brukerfeil Dette er et eksempel på hvordan du kan lage en enkel håndbok for informasjonssikkerhet til bruk i små og mellomstore virksomheter. Dokumentet kan brukes av bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner for å lage et eget sikkerhetsregelverk

Begrepsliste: Informasjonssikkerhet

Forskrift om informasjonssikkerhet: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 1. juli 2001 med hjemmel i kgl.res. av 29. juni 2001 nr. 721, Hva omgradering kan gå ut p Er det en annen virksomhet enn utsteder som får henvendelsen om innsyn skal virksomheten som får henvendelsen uten ugrunnet opphold kontakte utsteder for vurdering av avgradering Informere/minne de ansatte om gjeldende krav til informasjonssikkerhet i virksomheten på en så konkret og praktisk måte som mulig, slik at de ansatte forstår hva som forventes av dem på hjemmekontoret. Informere om faren for manipulasjon og phishing, og behovet for at ansatte er særlig oppmerksomme på e-poster og hvem som er avsender

Informasjonssikkerhet Digitaliseringsdirektorate

De skal også kjenne til hva det kan medføre dersom kravene til informasjonssikkerhet ikke etterleves (jf. 7.3). 7.2 Kartlegging Virksomheten skal kartlegge hvilken kompetanse som er nødvendig for personer under virksomhetens styring som utfører arbeid som kan påvirke informasjonssikkerheten (jf. 7.2 a) Hva er informasjonssikkerhet? Arbeidet med informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonsbehandlingen. Det betyr å sikre at informasjon i alle former. ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet) ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet informasjonssikkerhet ikke er god nok i forvaltningen. Det er for mange virksomheter som mangler tilstrekkelig styring og kontroll med informasjonssikkerheten. Tiltak som har vært trukket frem i flere sammenhenger er økt bruk av styringssystem for informasjonssikkerhet og bruk standarden ISO 27001. Hva handler dette egentlig om Hva er informasjonssikkerhet? Informasjonssikkerhet er arbeidet med å sikre og forvalte slike informasjonsressurser. Dette arbeidet berører fagfelter som ledelse, jus, revisjon, organisasjon, administrasjon og IT-sikkerhet. Målet er blant annet å. oppfylle krav til databehandling gitt i lover og forskrifte

Datasikkerhet - Wikipedi

Nettskjema er underlagt UiOs ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS). Andre forskrifter stiller også krav om styring og kontroll med informasjonssikkerheten. Disse kravene er imidlertid ikke strengere enn personvernlovgivningen, så vi vil kun forholde oss til denne i diskusjonen under Informasjonssikkerhet er et tema hvor det brukes mange begreper som forstås litt forskjellig på ulike fagområder. Det er også varierende begrepsbruk i ulike regelverk. I dialog med andre er det lurt å avklare hva som legges i begrepene man benytter

Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet sikrer virksomheten at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Denne veilederen gir en innføring i hva internkontroll handler om, og hvordan man kan etab Normen er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern og utarbeidet og forvaltet av organisasjoner og virksomheter i helsesektoren. Oversikt over Normens krav, og mapping mellom ISO og Normen. Faktaark. Veiledere. Aktuelt. Kurs og webinarer. Normen satsar aktivt på kurs- og opplæringsaktivitet For et par år siden ble vi spurt hva vi trodde de største utfordringene når det gjelder informasjonssikkerhet i kraftbransjen var. Nylig hentet vi svaret fram igjen, og vi må medgi at det meste av det vi sa fortsatt står ved lag. For de neste 1-3 årene er det vel AMS-utrullingen som er den største utfordringen for nettselskapene. Det er kanskje ikke så veldig nyskapende å si, men vi. Hva og hvorfor er det viktig? Oppdatert 7. feb. 2020. Risikostyring av informasjonssikkerhet. For å løse sine oppgaver og nå sine mål må en virksomhet styre risiko knyttet til gjennomføring av oppgaver og leveranse av tjenester, dette inkluderer å vurdere og håndtere risiko,.

Informasjonssikkerhet Ui

 1. Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere. Dette e-læringskurset gir økt forståelse for leders ansvar for informasjonssikkerhet og hvorfor det lønner seg å ta informasjonssikkerhet på alvor. Kurset gir informasjon om hva informasjonssikkerhet er og hvordan dere kan jobbe systematisk med informasjonssikkerhet
 2. Hva er informasjonssikkerhet? • Hva forbinder du umiddelbart med informasjonssikkerhet? • Det at informasjon ikke skal komme på avveie står gjerne i fokus. - Uvedkommende skal ikke få tilgang til informasjon, personopplysninger osv. • Konfidensialitet - Kanskje det som er «enklest» å synliggjøre
 3. Alle er enige om at informasjonssikkerhet er viktig. Like fullt får man ofte inntrykk av at det er vanskelig og vrient å lykkes med. Hva informasjonssikkerhet handler om. kommer litt an på hvem du er, og hvilken rolle du har. Vi skal se litt nærmere på hva styring av informasjonssikkerhet handler om i staten
 4. Informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess. En del av denne prosessen er jevnlig testing av om rutinene fungerer godt nok og et kontinuerlig opplæringsprogram for de ansatte. Da skapes en informasjonssikkerhetskultur som gir trygghet for at det ikke forekommer brudd på personvernreglene
 5. Institusjonens ledelsessystem for informasjonssikkerhet er en viktig del av internkontrollen. Ledelsessystemet skal sørge for og dokumenterer at reglene om informasjonssikkerhet etterleves. Dette inkluderer interne retningslinjer og rutiner for sikker håndtering av personopplysninger i forbindelse med bruk av institusjonenes IT-løsninger

Informasjonssikkerhet: Hva er siste nytt? Cyberangrep på regjeringer og selskaper, dataskandalene rundt Cambridge Analytica og Facebook - informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger er brennaktuelle tema. Hvor sikre er dagens personopplysninger? Hvor godt beskyttet er IT-systemene som lagrer og behandler data Det er derfor avgjørende at alle aktører, både offentlige og private, samarbeider om å møte de digitale sikkerhetsutfordringene. Nasjonale strategier for digital sikkerhet. I januar 2019 la regjeringen fram en nasjonal strategi for digital sikkerhet og en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse Med mindre dette er hjemlet i lov. Informasjonssikkerhet . Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Følgende informasjonskapsler brukes på www.fredrikstad.kommune.no

Video: Normen - Norm for informasjonssikkerhet og personvern i

Innebygd informasjonssikkerhet Digitaliseringsdirektorate

Informasjonssikkerhetspolicy - Nettvett

Grunnleggende informasjonssikkerhet - modul 1 Dette er et innføringskurs i informasjonssikkerhet for alle ansatte. Her er enkle råd til hva hver enkelt av oss kan gjøre for at informasjon ikke kommer på avveier. Sikkerhet på mobile enheter - modul 2 I kommunen brukes smarttelefon, nettbrett eller andre mobile løsninger i mange tjenester Norm for informasjonssikkerhet i helse-, sosial- og omsorgssektoren • Et sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket - utarbeidet av representanter fra helsesektoren • Normen er et godt hjelpemiddel for å få på plass bl.a styringssystem og tekniske sikkerhetstiltak • Den forenkler hverdagen for de som jobber i helse o Hva er Normen? Normen - eller norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten - er krav til personvern og informasjonssikkerhet som helsesektoren har utarbeidet og som er basert på lovverket. I visse tilfeller er kravene i normen strengere enn lovverket. Alle tjenester i og bruk av Helsenettet er basert på disse kravene Fakta - ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet) Fakta - ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet) Et ISO 27001 sertifikat viser at styringssystemet er målt mot en standard for beste praksis innen informasjonssikkerhet og funnet å være i samsvar med denne

Informasjonssikkerhet - hva er det? 08.12.2017 3 Tilgjengelighet Integritet Konfidensialitet 5 Informasjonssikkerhet/ IT-sikkerhet Helse - K I T «Hva er det verste som kan skje? Det kan skje verre ting med journalen din enn at at uvedkommende får innsyn i den. Det mener kronikkforfatteren Som leder har du ansvar for informasjonssikkerhet. Usikker på hva det er? Ta kurset. Publisert: 15. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018. Du må være logget inn på Læringsplattformen for å ta kurset. Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at du har rett til privatliv og til å kunne bestemme over dine egne personopplysninger. Du skal selv kunne bestemme hvilke opplysninger om deg du vil dele, og med hvem. Når du blir født er det dine foresatte som bestemmer over personopplysningene og hvordan de brukes, men etterhvert som du blir eldre skal dine egne meninger om personvern. 2.1 Hva menes med personopplysninger, personvern, informasjonssikkerhet, På samme måte er temaplanen for informasjonssikkerhet og personvern forankret i nasjonale føringer, herunder Regjeringens digitaliseringsstrategi «Én digital offentlig sektor» og internasjonal Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet. Hva er SkoleSec? SkoleSec er et forprosjekt som skal vurdere, prøve ut og evaluere ulike innsatser og tiltak som både på kort og lang sikt vil styrke innrammingen og sikringen av det digitale læringsmiljøet til elever

Utfordringen er at den teknologien som kan brukes til å gi tilgang til livsviktig informasjon i akuttsituasjoner, også kan misbrukes til å gi tilgang til informasjon man ikke skal ha. Det er umulig å tenke seg tekniske løsninger som garanterer komplett informasjonssikkerhet på alle områder Vi er hele tiden tilkoblet, direkte eller indirekte, til nettverk, systemer og mennesker. I dagens digitale verden er vi imidlertid ikke alltid klar over hvem eller hva vi er koblet til, og vi er dermed utsatt for en stor grad av digital sårbarhet. Dette gjelder også infrastruktur innen energi, vann og transport, som i hovedsak driftes via IKT Hva bør man spesielt tenke på i konseptfasen? Har din virksomhet spesielle føringer eller retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern som prosjektet må forholde seg til? Dette kan være spesielle krav for sektor, bransje eller en intern sikkerhetspolicy

 1. . Les artikkelen . Les artikkele
 2. Kurset er en gjentakelse fra august og gir en innføring i hva som menes med informasjonssikkerhet, med fokus på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Kurset gir tilsvarende en innføring i hva som menes med personvern, samt hvordan informasjonssikkerhet og personvern henger sammen. Kurset gir en kort innføring i GDPR
 3. Hva er informasjonsverdier? informasjonssikkerhet og personvern er lite systematisk og risikobasert , mangler helhet og er lavt prioritert. • Forskning og høyere utdanning er like mye eller mer utsatt for trusler som mange andre samfunnssektorer
 4. se på kompetanse innenfor teknologi og områder som personvern og informasjonssikkerhet. Dette gapet ønsker derfor jeg å se nærmere på. Jeg stilte tre forskningsspørsmål som studien skulle belyse, og fant da følgende: Selv om forskningslitteraturen har klare definisjoner av hva kompetanse betyr, så er det i kommunen
 5. Personvern og informasjonssikkerhet i UH Personopplysninger -hva er det? 3 Peder Aas 2020 Lillevik F.nr 180262 34997. Personopplysninger er ogs.
 6. Se webinaret om informasjonssikkerhet En time om informasjonssikkerhet - Hvordan holde dine data trygge? Som en markering av den nasjonale sikkerhetsmåneden ble det arrangert et webinar for sette søkelyset på, og øke bevisstheten til kommunalt ansatte, om hvordan man kan jobbe for å forhindre at sensitiv informasjon kommer på avvei
 7. Webinar om informasjonssikkerhet. Torsdag 29. Oktober kl. 10:00. Nå som mange jobber hjemmefra, er de utenfor arbeidsplassens trygge sone. Det å ta ansvar for sikkerheten er derfor mer viktig enn noen gang. Likevel opplever vi at mange virksomheter ikke kjenner til regelverkene og synes det er komplisert å få kontroll over

KiNS-tech, 16. - 17.november 2020 blir annerledes på grunn av Covid-19. Vi kan dessverre ikke møtes fysisk og ha det hyggelig som vi pleier, men vi kan møtes digitalt og holde kontakten på den måten Informasjonssikkerhet benyttes for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i virksomhetens tjenester og informasjon. Behov for informasjonssikkerhet kommer ofte fra risikoer som er identifisert, lover og forskrifter samt avtaler med kunder og andre virksomheter Publisert 12.03.2019. NSM er fagmyndighet for personellsikkerhet innenfor sikkerhetslovens virkeområde. Med personellsikkerhet menes tiltak, handlinger og vurderinger for å hindre at personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, plasseres eller er plassert i stillinger eller roller slik at det er aktuelt å frykte brudd på sikkerhetsloven

ISO 27001: Styringssystem for informasjonssikkerhet

er leder eller ansvarlig for arbeidet med informasjonssikkerhet i en virksomhet og skal ha dialog med departementet om dette Hva kan du bruke veilederen til? Miniveilederen er en hjelp for å få en god innretning på styringsdialogen om informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet . Hva er personvern, og hva er en personvernopplysning? Hvordan skal jeg behandle personopplysninger? Hva gjør jeg dersom personopplysninger kommer på avveie? Norsk psykologforening. Postboks 419 sentrum, N-0103 Oslo . Besøksadresse: Kirkegata 2 Disse filtypene er de mest populære, men langt i fra de eneste. Videofiler, lydfiler eller bildefiler kan også benyttes. Alt er avhengig av hva som er vanlig at folk har installert på maskinene sine. Andre metoder er å få deg til å installere en plugin til nettleseren, eller åpne et Google-dokument slik at du kompromitterer Drive tilgangen Filmene er et godt supplement til e-læringene, men de kan også brukes alene (filmene er sikkert kjent for noen fra før). Både modulene og filmene er tekstet (hvis du ønsker). Grunnleggende informasjonssikkerhet (1) Dette er et innføringskurs i informasjonssikkerhet for alle ansatte. Her er enkle råd til hva hver enkelt av os

Dette er noen av spørsmålene Standard Norge er engasjert i når det gjelder standardiseringsarbeidet på IT-sikkerhetsområdet. Ledelsessystem for IT-sikkerhet Standardene i ISO/IEC 27000-serien har til hensikt å sikre virksomheters informasjon og å ha et system for dette Dagens seriøse tema er personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll på bedriftsnivå.Et tungt og kjedelig tema vil nok noen si, men jeg synes både det er interessant og relevant. Mange tar alt for lett på denne viktige tematikken, og kunnskapsnivået kan nok være ganske sviktende både blant privatpersoner og bedrifter Hva er HelseID. HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for enklere pålogging for helsepersonell, og styrket informasjonssikkerhet ved digital samhandling i sektoren. Dette skjer blant annet gjennom funksjonalitet for autentisering av brukere, systemer og virksomheter, samt beskyttelse av. Det er krevende både for små og store kommuner å etterleve regler om personvern og informasjonssikkerhet. Da Bergen kommune tok i bruk en app som skulle gjøre hjem-skole-kontakten enklere, gikk ikke alt slik det skulle - Trenden er positiv og derfor syns vi resultatene er oppløftende, sier Odin Johannessen som er direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Jobber systematisk. Rapporten fra undersøkelsen viser at andelen av dem som arbeider systematisk med sikkerhetsarbeid har steget fra 61 til 69 prosent. - Dette er viktig

Hva er informasjonssikkerhet? Informasjonssikkerhet er prosessen med å beskytte informasjon. Det beskytter dens tilgjengelighet, personvern og integritet. Tilgang til lagret informasjon på datamaskinen databaser har økt sterkt Alle medarbeidere bør få opplæring i informasjonssikkerhet som er tilpasset de oppgavene de jobber med og passer inn i arbeidshverdagen deres. Og alle medarbeidere bør gis anledning til å forstå risikobildet de og arbeidsgiveren sin opererer i. 2. Vit hva du har og hva som er verdt å beskytt Det er forventet at ledelsessystemet for informasjonssikkerhet skaleres i samsvar med organisasjonens behov. Samsvar med andre ledelsessystemstandarder. ISO/IEC 27001 har en overordnet struktur, identiske titler på underpunkter, identisk tekst, felles termer og kjernedefinisjoner som flere av de andre ledelsessystemstandardene fra ISO Informasjonssikkerhet vil si å sikre informasjon som er oppbevart, slik at informasjonen ikke er tilgjengelig for folk uten autorisasjon. Det handler også at informasjonen holder samme form og ikke endres. Informasjonssikkerhet er delt inn i tre elementer, som består av informasjons-konfidensialitet, informasjonstilgjengelighet og informasjonsintegritet

Hva er internkontroll for informasjonssikkerhet Myndighetskrav eForvaltningsforskriften § 15, Personopplysnings-loven § 14, etc, etc Internkontroll Sette i system oppfølging av krav Difi «Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring Jeg er ikke kjent med at virksomheten har målsettinger eller policy for informasjonssikkerhet. Jeg er kjent med at virksomheten har målsettinger for inf rmasjonss ikkerhet, men kjenner ikke til noen egen policy for informasjonssikkerhet. Jeg kjenner til policyen for informasjonssikkerhet og kjenner målsett gene i denne. Vet a Hva er journalføringsplikten? Dette gjelder for eksempel journaler som inneholder dokumenter gradert etter Beskyttelsesinstruksen eller forskrift om informasjonssikkerhet. For en del fagsystemer innen forsvaret, helse- og omsorgssektoren, barnevernssektoren,. Men dette krever en mer systematisk og bevisst tilnærming til informasjonssikkerhet enn hva mange virksomheter legger til grunn i dag. Et forhold riksrevisor og direktøren for Nasjonal sikkerhetsmyndighet også påpeker er at sikkerhet er et lederansvar. En leder er allikevel ikke bedre enn hva de ansatte gjør vedkommende

Det finnes ulik praksis når det gjelder hva som omfattes av begrepene informasjonssikkerhet og tillit. Personvern forutsetter god informasjonssikkerhet, og introduserer noen egne temaer. Siden begrepene kan gli over i hverandre, opereres det her med en felles overskrift, med ulike grader av detaljer og avhengigheter i underliggende temaområder Hva er informasjonssikkerhet? Vi nyter i dag utstrakt grad av frihet til styre våre egne aktiviteter, ikke minst fordi elekt-roniske tjenester er tilgjengelige hele tiden. Vi ønsker i dag på den ene siden tilgang til nye og bedre tjenester til alle tider av døgnet: 24-timers banken og 24 timers forvaltning

datasikkerhet - Store norske leksiko

 1. Hva er Informasjonssikkerhet? Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet eller IT-Sikkerhet er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det engelske ordet for informasjonssikkerhet, information security, blir ofte forkortet til INFOSEC
 2. Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss! Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine. For at Bærum kommune kan levere kommunale tjenester og ytelser til deg som innbygger er det nødvendig å behandle personopplysninger
 3. På sikresiden finner du informasjon om hvordan du kan forebygge uheldige hendelser, men også hva du skal gjøre dersom den uhellet først er ute. Kurs og opplæring Kursene på Nettvett.no er et lavterskeltilbud til deg som gjerne vil lære mer om informasjonssikkerhet
 4. Hvis en databehandler4 utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssikkerhet, er det likevel den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at kravene til informasjonssikkerhet er oppfylt. kontrollert, og det er ikke kontrollert hva som er gjort i de enkelte forskningsprosjektene for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet
 5. Det finnes per oktober 2019 fem leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) som leverer til fysioterapeuter: Promed, Physica, Extensor, Hano og Arko. Det eksisterer ingen form for sertifisering (godkjenning) av programvaren, men det forventes at dette vil komme i fremtiden. Leverandører har som regel muligheter for lagring av journaler på egen pc eller lagring av journaler på en.
 6. Hopp til hovedinnhold. Digitaliseringsdirektoratet. Norwegian Digitalisation Agency. Sø
 7. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMASJONSSIKKERHET (Master).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 43 relaterte studier til utdanningen INFORMASJONSSIKKERHET (Master)

Håndbok for informasjonssikkerhet - Nettvett

 1. Publisert: 12.03.2019. Alle skjemaer finner du på skjemasiden. Personer skal sikkerhetsklareres dersom de skal ha tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere etter sikkerhetsloven § 5-3. Sikkerhetsklarering skal likevel ikke gjennomføres dersom risikoen for tilgang til slik informasjon kan fjernes gjennom andre og enklere sikkerhetstiltak
 2. Personvern og informasjonssikkerhet Forskning og undervisning. Informasjonssikkerhet er ett av områdene som ligger til virksomhetens internkontrollansvar. Selv om eksempelvis REK har godkjent en studie, har likevel virksomheten en selvstendig plikt til å påse at informasjonssikkerheten i prosjektet er ivaretatt
 3. informasjonssikkerhet og internkontroll, legger GDPR og ansvarlighetsprinsippet et større press på -virksomhetsbaserte vurderinger om hva som er tilstrekkelig og adekvat med utgangspunkt i sine utfordringer, risiko, mengde og følsomhet av personopplysninger, osv. -påvise/demonstrere regeletterlevels
 4. Informasjonssikkerhet - Helse Sør-Øst RHF
 5. Hei, har nettopp søkt informasjonssikkerhet på HiG og håper å komme inn til høsten. Jeg har søkt rundt men finner ikke annen info enn det som står i studiekatalogen. Vil gjerne ha tilbakemelding fra noen som har gått der (eller kjenner noen), hvordan skoledagen er, miljøet osv. Forresten, fant in..
 6. Det er kontrollert et utvalg tiltak med utgangspunkt i systemene matrikkelen og grunnboken, samt underliggende infrastruktur. Sikkerhetstiltakene er valgt på bakgrunn av hva anerkjente aktører innenfor informasjonssikkerhet anser å ha størst effekt 5for å redusere risiko på informasjonssikkerhetsområdet. Det er lagt til grunn at Kartverke

I Norge registreres opplysninger om alle krefttilfeller, og Kreftregisteret har ansvar for å samle denne informasjonen. På disse sidene finner du informasjon om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret Skytjenester er skalerbare tjenester som blir levert over nett. I stedet for at den enkelte virksomhet selv står for infrastruktur for lagring, databehandling, og eventuelt drift av plattformer og programvare, settes dette ut til en ekstern leverandør som leverer tjenestene fra sine egne datahaller, via internett

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INFORMASJONSSIKKERHET OG IT-DRIFT _____ FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 3 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Nesodden kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltnings Informasjonssikkerhet sikrer verdier. Vi har kompetansen, erfaringen og metodene som forenkler arbeidet for deg. Devoteam Fornebu Consulting har et sterkt fagmiljø innen informasjonssikkerhet hvor våre konsulenter har lang erfaring og høy kompetanse Likevel er det et økende problem at produkter og løsninger som kommer på markedet ikke er sikret godt nok. Vi tror at dette både skyldes manglende kompetanse og manglende forståelse for viktigheten av at datasikkerhet / informasjonssikkerhet må designes inn fra starten av og ikke klistres på til slutt Har du ansvaret for beredskapen i en virksomhet, er det for sent å etablere en beredskapsorganisasjon når en hendelse har oppstått. Det er heller ikke nok å lage et organisasjonskart og sende en mail til de utvalgte medlemmene og orientere dem om at de har fått en funksjon i tilfelle krise. En vellykket håndtering av [

Kiwa er akkreditert av Norsk Akkreditering for å gjennomføre sertifisering innen ISO 27001. Kiwa er derfor en norsk akkreditert og troverdig partner for din bedrift. Vi fokuserer på kvalitet i våre leveranser, slik at du som kunde vil oppleve merverdi og relevante innspill fra oss i henhold til informasjonssikkerhet Hva er en blokk-kjede og hvordan kan slike brukes til å øke sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern. Hvordan kan blokk-kjeder brukes til å sikre økonomiske avtaler og transaksjoner. Hvordan bruke til å spore betalinger Informasjonssikkerhet er og blir et lederansvar, men utfordringen er at ledere, på grunn av informasjonssamfunnets kompleksitet, ofte har for begrensede kunnskaper om hva som er potensielle trusler og hvilket omfang og betydning skadene kan få Hva er personvern, og hva er GDPR? Den norske personopplysningsloven er i 2018 revidert ved at Norge har innarbeidet EUs felles personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR) i personopplysningsloven. GDPR innebærer at innbyggerne i Europa får sterkere rettigheter og kontroll med hvordan data om en selv brukes

Forskrift om informasjonssikkerhet - Lovdat

 1. Kurset er delt opp i fem deler: Del 1 - Innledning Del 2 - Arbeidsforholdet ditt Del 3 - Informasjonssikkerhet Del 4 - Systemer og verktøy Del 5 - Avslutning. I hver del er det flere sider - du må trykke på trekanten under for å gå videre til neste side. Når du er ferdig med en del, navigerer du videre ved å bruke menyen på høyre side
 2. Hva er informasjonssikkerhet? Informasjonssikkerhet = Konfidensialitet, Integritet og Tilgjengelighet Konfidensialitet - at data ikke blir kjent for uvedkommende. Integritet - at data ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommend. Tilgjengelighet - at data er tilgjengelig ved behov
 3. Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen mellom teknologiutvikling, forretningsbetingelser og hvordan organisasjoner og samfunn vil og bør respondere i form av nye, digitale strategier
 4. Men det er ikke bare passord og pålogging som er fokus for denne type systemer. Dette kan også være et verktøy for norsk utlendingsforvaltning. Men hvis vi holder oss til de enkle ting; hva kan du som ansatt gjøre for å sikre god informasjonssikkerhet ved din virksomhet
 5. På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal
 6. Her kan du lese om hva bl. annet Datatilsynet skriver om GDPR og hva det innebærer for den enkelte organisasjon. Norm for informasjonssikkerhet er krav til informasjonssikkerhet innen Helse og omsorg. Her kan du lese mer om normen. Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS) Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet. Publisert 25.04.2018 14.08
 7. Hva er Informasjonssikkerhet? Tiltak iverksatt for å sikre at informasjon ikke er tilgjengelig uten autorisasjon (konfidensialitet), at informasjon ikke uautorisert endres eller ødelegges (integritet), og at informasjon er tilstede og anvendelig for medarbeidere slik at pålagte oppgaver kan utføres (tilgjengelighet)
Om veilederen - DFØ

Arbeidsrett - Hjemmekontor og informasjonssikkerhet - W

Hei Sitter å tenker litt på hva jeg skal studere og har kommet frem til at noe som omhandler it-sikkerhet og sikring av systemer o.l. virker interessant. Men er ikke helt sikker på hva og hvor etc. jeg skal søke og hva som er krav? Har sett på denne og synes det virker som en fin linje, men er de.. Kreftregisterets IT-systemer er beskyttet av brannmurer. Dette oppsettet følger kravene i Normen for Informasjonssikkerhet som er definert fra Helsedirektoratet. Elektroniske helseopplysninger oppbevares i en egen sikret sone som er atskilt fra e-post og intranett/internett. Kun spesielt autorisert personell har tilgang til den sikrede sonen gdpr personvern.

Digitalisering - hva betyr det for kommunen?NTFs informasjonsmøte 2010 - Den norske tannlegeforeningsBjørnar Vetrhus - NorwayIntility oppdateres med ISAE 3000 GDPR compliance-rapporteringmåling av sikkerhet – SINTEF Infosec
 • Schwertfisch marlin.
 • Pixie cut erfahrungen.
 • Delete apple id.
 • Fjordline wifi.
 • Videos von handy auf xbox streamen.
 • Roka mayfair.
 • Festei bilder 2017.
 • Stierkopfhai niedrigere klassifizierungen.
 • Dusjforhengstang biltema.
 • Toad hut selber machen.
 • Tannpuss.
 • Standard deviation of the mean.
 • Lundby småland.
 • Mieterhilfe hannover.
 • Kronprinsesse mary højde og vægt.
 • Learning houdini.
 • Landesamt für soziales verschlimmerungsantrag.
 • Brazil chemnitz reservieren.
 • Te med melk.
 • Reaksjon mellom metall og ikke metall.
 • Yamswurzel creme brust.
 • Sats bergen.
 • Cumulus skyer.
 • Halvdan sivertsen venner for livet.
 • Avstand fra punkt til plan.
 • Fjällräven norge.
 • Utskriftsvirksomhet.
 • Bmi 27 gesund.
 • Etiske klesbutikker.
 • Apeskrekk i norge.
 • Koh phangan interessepunkter.
 • Elegante bettwäsche reduziert.
 • Wohnpark, fürstenwalde.
 • Treningsstrikk test.
 • Stadtfest kamp lintfort 2018.
 • Sdp männer und frauen.
 • Balkonggress tilbud.
 • Når forsvant 25 øringen.
 • Lær italiensk bok.
 • Lyse kundesenter.
 • Sink egenskaper.