Home

Stemmeretten historie

Stemmerettens historie Det har ikke alltid vært like selvsagt for alle å få stemme til valg i Norge. Fra 1814 har historien om stemmeretten forandret seg i stor grad Tidslinje over stemmerettens historie. Retten til å stemme ble gitt til en liten og priviligert del av den mannlige befolkningen i 1814. Siden den gang har rettigheten gradvis blitt utvidet til å gjelde stadig flere samfunnsgrupper, men ikke uten kamp Tidslinje over stemmerettens historie. Sist oppdatert: 08.03.2019 15:49 . 1814. Den gjaldt også for kjøpmenn og de som eide eiendom av en viss verdi i byene. På landsbygda var stemmeretten forbeholdt bønder som eide eller leide matrikulert, dvs. skatteberegnet, jord Men først i 1884 kom den første endringen i stemmeretten, hvor alle menn som hadde en viss inntekt og betalte skatt, fikk stemmerett. Anbefalt litteratur Jens Arup Seip, Tidsrommet 1814-ca. 1860 , bind 1 av Utsikt over Norges historie , Oslo 197

Stemmerettens historie - stortinget

Stemmerettens historie - NRK Norge - Oversikt over nyheter

 1. Litt historie. Nå får kvartetten fra denne kommunen en historisk mulighet. Stemmerettsalderen har vært 18 år i Norge siden slutten av 1970-tallet. Først i 1898 ble stemmeretten allmenn for menn, mens det skulle gå enda en del år, til 1913 før de samme rettigheter ble gitt kvinner
 2. Frihetstiden i svensk historie betegner en epoke da Riksdagen hadde makt på bekostning av Kongen og mye av makten lå hos stendene. Av Eidsvollsmennenes diskusjon om stemmeretten virket det imidlertid som om man ikke ønsket å være for radikal og endte derfor opp med stemmerettsregler som var knyttet til eiendom
 3. Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett.Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet.. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten.
 4. Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de.
 5. istiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Fra århundreskiftet hadde stemmerettsbevegelsen vokst til en stor og godt organisert internasjonal bevegelse, med International Woman Suffrage Alliance (nå International.
 6. I 1915 var det 47 000 personer i Norge som ble fratatt stemmeretten av ulike årsaker. 30 000 av dem var kvinner. I 1916 ble langt færre rammet fordi lovverket ble myket opp slik at arbeidsledighet og sykdom ikke skulle telle. Lav inntekt ga derimot fortsatt grunn til å miste stemmeretten

Stemmeretten og de politiske partiene. For de politiske partiene i Norge på slutten av 1800-tallet, handlet stemmerettsaken i høy grad om å sikre politisk makt til sine egne velgergrupper. Den selskapelige diskusjonsforening Stemmeretten omfattet også retten til å velges til kommunestyret. • I 1907 fikk kvinner begrenset stemmerett ved stortingsvalg. • I 1910 ble det innført allmenn stemmerett ved kommunevalg, slik at kvinner kunne stemme på lik linje med menn

Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid. Nasjonalstat og demokrati. Nasjonalstaten. Nasjonalismens århundre Fagartikkel. Nasjonalismens århundre. 1800 På den ene siden var utvidelsen av stemmeretten og utviklingen av folkestyret årsak til at flere mennesker fikk et forhold til nasjonalstaten Selv om stemmeretten fremdeles ikke omfattet alle kvinner, ble det likevel regnet som en seier. Kjønnsbarrieren var brutt og kvinnene kunne dermed også velges inn på Stortinget. Nylænde omtalte beslutningen 14. juni som «[] et av lyspunktene i vår historie. Å stemme eller ikke stemme. I dag er det 100 år siden Stortinget fjernet grunnlovens paragraf 52d, bestemmelsen om den såkalte suspensjonen av stemmeretten Stemmeretten i Norge er allmenn for de fleste valg, noe som innebærer at stemmeretten ikke er innskrenket på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet, eiendomsbesittelse eller andre gruppeinndelinger

Stemmerettens historie - stortinget

Stemmeretten i Norge 1814-1913 I 1814 måtte man ha riktig kjønn, eiendom eller utdannelse for å kunne gå til valgurnene. Reglene var demokratiske for sin tid, men utover 1800-tallet kom.. Dette er heldigvis for lengst historie. Retten til å stemme har ikke vært en selvfølge. I 2019 er utfordringen at altfor få bruker stemmeretten, spesielt ved kommunevalg Stemmeretten ble definert til et spørsmål om samfunnets beste, og det hvilte igjen på komplementærtanken om at kvinner og menn var utrustet forskjellig og dermed egnet seg til forskjellige ting. Dels ville motstanderne beskytte kvinnene mot den skarpe virkeligheten den offentlige sfære sto for, dels viser argumentasjonen en angst for at hele samfunnet ville bryte sammen hvis kvinnene fikk. Fr. dokumentar. De var ikke horer eller prostituerte, men kvinner som slåss for stemmeretten. Historien om fem kvinner, de såkalte suffragettene, illustrerer hvordan kampen for like politiske rettigheter ble kjempet i Storbritannia. Kvinnene brukte lovlige og ulovlige metoder, moderne strategier og risikerte livet. De hadde bestemt seg for at kvinner måtte få rett til å delta i. Historie. A til Å. A - Dersom man ikke bruker stemmeretten sin, har man heller ikke klagerett over den politikken som føres. Med andre ord: Lar du være å stemme, trenger du ikke å komme klagende i ettertid over den politikken som føres, sier Ødegård

Danmark - politiske historie i 1800-tallet

Stemmeretten var således også etter innføringen av allmenn stemmerett ikke fullstendig knyttet til individer uavhengig av kjønn, klasse eller tro, men fortsatt knyttet til den selvhjulpne borgeren. mens vanlige medlemmer blir usynlige i historien I dag er det lett å glemme at retten til å stemme ved valg ble vunnet frem - skritt for skritt - gjennom flere år. For 100 år siden falt siste skanse, da fikk også folk på fattighjelp. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner - Den amerikanske historien om utvidelsen av stemmerett en sørgelig marsj med mye diskriminering, sier Hilde Restad. Noen eksempler: Er du straffedømt har du mistet stemmeretten for alltid i flere delstater. Det ble omgjort i Florida, men en ny lov kom til: Straffedømte må betale alle utestående bøter før de får lov å stemme Bruk stemmeretten din! Les mer om historien bak uravstemninger og hvordan de fungerer på arbeidslivet.no . Kontakt oss Nettbutikken Presse Fagforbundet Ung Brosjyrer og materiell Fagakademiet - Kurs, konferanser og studier Ledige stillinger Personvern. Fagforbundet i Norge

Fengselsstraff tok fra henne stemmeretten. ALEXANDRIA, VIRGINIA (Aftenposten): Nesten seks millioner amerikanere har mistet stemmeretten fordi de har sittet i fengsel. Nå gjør delstaten Virginia helomvending. I høst får Terry Garrett (48) stemme for første gang i sitt liv Forskningen på stemmerettens historie har i liten grad belyst hvorfor fattigunderstøttede borgere fikk stemmeretten suspendert i Norge. Det er først i forbindelse med hundreårsmarkeringen av opphevelsen i 2019 at denne delen av stemmerettsdebatten har blitt undersøkt nærmere Stemmerettsbestemmelsene i Grunnloven i 1814. Stemmeretten i Grunnloven fra 1814 var i formen kjønnsnøytral. Den ble gitt til borgere over 25 år, som var embetsmenn, som eide eller bykslet matrikulert jord på landet, eller eide gård eller grunn i byer til 300 riksbankdaler. Likevel behandlet Stortingets konstitusjonskomité i 1818 et forslag om at borgere skulle presiseres til menn Stemmeretten er under kapitalismen derfor på samme måte som allmenne valg vesentlig en formell rettighet. Formelt legger det borgerlige parlamentariske demo- kratiet makta i folkets hender. Men i virkeligheten er det kapitalistklassen som her-sker. Hvordan skal denne motsigelsen forklares? Den må forklares materialistisk, dvs Stemmeretten. Jorda ble i Norge hovedsakelig eid av selveiende bønder, til forskjell fra andre land. Norge hadde den mest demokratiske grunnloven i Europa fram til revolusjonene i 1848. Stemmeretten var begrenset, men vid og omfattet om lag 40 prosent av de voksne mennene. Kvinner hadde ikke stemmerett

stemmeretten sin på landsbasis.6 Likevel var det oppimot 19 % - og i noen gater nærmere 25 % av beboerne - som fikk suspendert stemmeretten sin på Kristianias østkant.7 Dersom man undersøker stemmemanntallet fra stortingsvalget 1915, ser man en tydelig tendens når det gjelder hvem som mistet stemmeretten VG har vurdert og rangert Norges 100 viktigste kvinner. 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge. Vi feirer hundreårsjubileet med å kåre de hundre viktigste kvinnene

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Hovedfokuset vil være på de store institusjonelle endringene mellom 1860 og 1940 i Norge. Dette inkludere utvidelsen av stemmeretten til kvinner og menn, pensjon og arbeidsledighetstrygd, endringer i valgsystemet, og etableringen av arbeidsretten i 1915. Dette er lover som i dag utgjør de sentrale byggesteiner i norske institusjoner

Politikerne sier det, mediene sier det - jeg har til og med sagt det selv. Men det er ikke sant: Det viktigste er ikke at du stemmer A Hva sier Grunnloven av 1814 om stemmeretten? B Hvilke endringer i stemmeretten kom i 1884? C Hva gikk endringen i 1898 ut på og hvem sto bak innføringen? D Hvilke hindringer gjorde stemmegivningen vanskelig? E Vurder utdraget fra Grunnloven som historisk kilde. Kilde: Grunnloven om stemmeretten § 50. Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, have været bosatte i. Historien om stemmerett for straffedømte personer i Florida er lang og kronglete. Tidligere måtte de vente i minst fem år etter at de var ferdige med å sone, før de kunne søke om å stemme. 17. juli 1919 ble det slutt på at fattige i Norge skulle miste stemmeretten. Derfor kan vi i år markere 100-årsjubileum for innføring av stemmerett for «alle»

Historie – Kvindernes LæseforeningEuropeisk politisk historie 1750-1950: Utdrag by Cappelen

8 Verneplikt - historie og fremtid Et historisk tilbak Eblikk Verneplikt - historie og fremtid 9 politikken var preget av demokratisering og utvidelse av stemmeretten. Etter at bor-gerne var blitt pålagt plikter overfor staten, slike som verneplikten, fulgte statsborger Riktignok var stemmeretten sterkt begrenset. Av en befolkning på godt over 1000 innbyggere, var det kun rundt 40 stykker med stemmerett. De nyvalgte formannskapsmedlemmene i Strømmen i 1837, Foto: Faksimile fra boka «Svelviks historie», utgitt ved 100-årsjubileet i 1945

Bruk stemmeretten din! Alle medlemmer får en SMS hvor de har mulighet til å stemme ja eller nei til sitt lønnsoppgjør. Vedlagt SMS-en er det en lenke til mer informasjon om resultatet og en kort oppsummering av hovedpunktene i det som er blitt avtalt. Hvis du ikke svarer i løpet av en uke vil du få en purring. Hva skjer hvis jeg sier ja I en folkeavstemning i Florida i november i fjor avgjorde velgerne at straffedømte skal få tilbake stemmeretten etter endt soning og prøveløslatelse. USA er et av strengeste landene i verden når det gjelder å nekte straffedømte stemmerett. I 2016 viste en rapport fra The Sentencing Project at over seks millioner amerikanere ble nektet adgang til valglokalene på grunn av midlertidig.

Tidslinje over stemmerettens historie - stortinget

Hvem fikk stemmerett i 1814? - Norgeshistori

Historie Vg2 og Vg3 - Årsaker til unionsoppløsningen - NDLA

Med historia om Berte frå Syltedalen vann elevane i 10. klasse ved Åheim Ungdomsskule Stortingets skrivekonkurranse om framveksten av stemmeretten her i landet Fra husholdsøkonomi til markedsøkonomi 1800-1900. G. Hagemann, K. Melby, H. Roll-Hansen, H. Sandvik, I. Øye: Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 3. utgave, Cappelen Damm akademisk 2020, s. 213-324. Historikernes rikssamling? Om historievitenskapens organisering og fagoffentlighet fra 1980-tallet til i dag

Stemmerett: fra 25 til 16 år - Forskning

Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden

Bruk stemmeretten! Skolevalget er i full gang. Dette er kanskje den mest nøyaktige pekepinnen på hvordan det ordinære valgresultatet vil bli. Vær med og forme din kommune og Vestfold. Hver eneste stemme teller - Bruk stemmeretten Når vi på Stortinget i år feirer den allmenne stemmeretten, håper vi folket blir med - og den beste måten å bli med er å bruke stemmeretten din. Det er den største hyllest du kan gi til stemmeretten: å faktisk bruke den. Mats Hansen (V), ordførerkandidat i Rana kommune. Abid Raja (V), visepresident på Stortinge I valgmanntallet hadde de fått en stjerne i margen, men de lot seg ikke marginalisere. De ble stjerner i en viktig historie. Deres kamp bidro til at et enstemmig Storting i 1919 opphevet grunnlovsbestemmelsen som hindret de fattige å stemme, og allmenn stemmerett ble innført. Enkeltpersoners historie er viktig. Deres fortellinger er vår.

Stemmerett - Wikipedi

Italias politiske historie 496 - 1945 er aktuell både for deg og meg, for forfatteren vil ikke utelukke noen som lesere. Boken er som en flaske god, gammel italiensk vin, smiler Elisabetta Cassina Wolff, som underviser i historie ved Universitetet i Oslo Bluesens historie strekker seg langt tilbake i tid. Stemmeretten til svarte. Da president Johnson undertegnet valgrettloven i 6. august 1965, tok han Civil Right loven fra 1964 flere skritt videre. Den nye loven utestengte alle. Posted on 24th september 2019 Formødrenes stemmer (Innbundet) av forfatter Audgunn Oltedal. Historie. Pris kr 349. Se flere bøker fra Audgunn Oltedal

stemmerett - Store norske leksiko

Etter mange uker med stadig mer intens valgkamp nærmer kommune- og fylkestingsvalget seg med stormskritt. Det er nå det virkelig gjelder, og da er det viktig at alle dere førstegangsvelgere benytter dere av den muligheten dere har. I en artikkel publisert på det liberal-konservative tidsskriftet Minervas nettsider 3. september, med tittelen «alle bør ikke stemme», [ Jensen forteller at hun håper så mange som mulig benytter seg av stemmeretten 11. september. - Frie og åpne valg er grunnsteinen i demokratiet vårt, sier hun. - Jobben er ikke over. Partilederen understreker samtidig viktigheten av at Fremskrittspartiet får fortsette i regjering i fire nye år

Kvinnelig stemmerett - Wikipedi

Mister stemmeretten Den tidligere fredsprisvinneren er likevel forventet å bli gjenvalgt - men det vil altså eventuelt skje uten stemmer fra en rekke etniske områder. Med nesten alle Rohingya-muslimer fratatt statsborgerskap og stemmerett, hadde mange observatører allerede før Valgkommisjonens kunngjøring påpekt at valget ville mangle demokratisk fundament Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Tittel: Formødrenes stemmer: kvinneliv rundt stemmeretten; Medansvarlig: Oltedal, Audgunn; Skre, Arnhild; Språk: Språk: Flerspråklig; Hylleplassering: 305.409481 Gjennom historien har vi flere ganger utvidet hvem som får lov til å stemme. I 1913 fikk kvinner stemmerett, og på den tiden var det sett på som radikalt, og mange protesterte, spesielt menn. Nå står vi i nøyaktig samme situasjon, men med andre skillelinjer. En rekke eldre mennesker synes nå det er galt at 16- og 17-åringer får stemme I 1915 vedtog Rigsdagen, at kvinder og tyende skulle have stemmeret.Dette medførte et stort planlagt optog af mellem 10.000 og 15.000 danske kvinder gennem København mod Amalienborg. På trods af det fælles arbejde og den enighed, der havde været mellem forskellige politiske grupperinger af kvinder under og op til vedtagelsen af den nye grundlov, så var det ikke et fælles optog, der gik. For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Gerd Kristin Nymoen Thorin Masteroppgave Grunnloven og den liberale stemmeretten Hvordan og hvorfor fikk Norge en så liberal grunnlov i 1814

Video: Fattige kvinner klaget på at de ikke fikk stemme ved

Et annet forslag er å senke stemmeretten til 16 år. Når befolkninga stadig blir eldre, får den yngre velgermassen mindre å si, noe som er negativt siden det er de unge som skal leve i samfunnet lengst. Ungdom krever dialog med Søviknes. Skjebnevalgene i 2016 hadde også et annet fellestrekk, og det var de kaotiske valgkampene BRUK STEMMERETTEN DIN! Vi må ikke glemme at vi bor i ett av verdens beste demokrati. Vi må ikke ta det for gitt! I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde.. Valgrettens historie i Danmark. Spørgsmålet om hvem der skulle tildeles valgret blev aktuelt første gang under enevældens sidste år, hvor Frederik 6. via lovgivningsarbejde i 1831-34 besluttede at oprette fire rådgivende stænderforsamlinger i kongeriget og hertugdømmerne

Stemmeretten i 1814 I 1814 ble det stemmerett for kun menn. Kravene var at man måtte være over 25 år og ha mye penger eller eiendom. Jan 28, 1884. Venstre (V LINEA DEL TIEMPO-EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DE LA HISTORIA. LINEA DE TIEMPO DEL MANTENIMIENTO - Vi tar det som en selvfølge at hver og en av oss kan gå og stemme på valgdagen. Slik har det ikke alltid vært. Dette er en rettighet som er kjempet fram, sier historiker og seniorrådgivere i Stortingets administrasjon, Bjørn Arne Steine. Onsdag 18. september klokken 12 kan du høre ham snakke om 100 år med allmenn stemmerett på Ullern kultursenter Stemmeretten: Gina Krog i hundre. Del på Facebook Del på Twitter. 20. juni kl 1800-2130 feirer vi Gina Krogs fødselsdag i Håndverkeren, Rosenkrantzgt 7, Oslo. Vi håper oppslutningen blir en kvinnesakshøvding verdig! Fra vår historie. Gina Krog var Norsk Kvinnesaksforenings grunnlegger i 1884

Kampen for stemmerett - Kvinnehistorie

Om kilder og historie. banner. 30. september 2019. Den gang fattige mistet stemmeretten I 1919 ble det slutt med at fattige i Norge skulle miste stemmeretten. Kommunevalget det året var første gang «alle» hadde stemmerett. Pider Ro på fiskeskøyta si med hunden Ludafisk. Foto: Statsarkivet i Kristiansand Jeg har alltid ignorert valg i Norge, bortsett fra en gang. Da brukte jeg stemmeretten min og angret siden jeg ble frustrert over partiet som jeg stemte for. Konsekvensene som ble til fikk meg til å føle på skam over at jeg stemte på dem som gjorde så mange folk frustrerte og lei seg. Men de MENINGER: I år er det 100 år siden Stortinget vedtok at alle myndige mennesker skulle ha stemmerett. Før dette, så mistet man faktisk stemmeretten om man fikk såkalt fattigstøtte - lignende det vi kaller sosialhjelp i dag. Men i 1919 ble denne bestemmelsen fjernet fra grunnloven, og stemmeretten ble allmenn.. Det finnes ikke noen bedre måte å markere dette viktige jubileet på, enn. Historie; Æresmedlemmer; 25 år; 50 år; Kontakt. Styret; Kontakt; Bli medlem; Hurra for stemmeretten! Publisert av Dag Harald Liberg den 22.01.17. PROGRAM. Fanfare og skåling for stemmeretten; Åpning av Berit Nafstad Lyftingsmo; Gunhild Ramm Reistad,.

Stemmerett for kvinner i hundre år - Apollo

I dag er det mindre enn en måned til stortingsvalget som - til tross for enkelte meningsmålinger - også denne gangen virker å bli et spennende valg. Det er i hvert fall et svært viktig valg. Svært mange har ikke bestemt seg for hvilket parti de skal stemme. Det er imidlertid fortsatt tid til å sette seg inn i hva partiene mener om de sakene som man er opptatt av Søndag 8. og på selve valgdagen mandag 9. september skal det avgjøres hvem som skal styre kommunen og fylket de neste fire årene. Det er derfor viktig at flest mulig stemmeberettige møter opp til stemmelokalene og avgir sin stemme

Historie Vg2 og Vg3 - Nasjonalismens århundre - NDL

Det er viktig at flest mulig medlemmer deltar i denne avstemningen, som er den viktigste i forbundets historie siden forbundet ble dannet. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer: Bruk stemmeretten din og send inn stemmeseddelen din snarest. Stemmeseddelen må være forbundet i hende innen mandag den 2. mai 2005 Sjokkert over Trumps tale: - Som en skrekkfilm Norske politikere reagerer sterkt på uttalelsene fra Donalds Trump om stemmejuks og svindel. En valgobservatør sier hun ville slått diktatoralarm. Ti profilerte norske kvinner skriver om sine formødre som fikk stemmerett i 191

1913: Endelig får kvinner stemmeret

Bruk stemmeretten! Publisert: 11. sep 2009 Stortingsvalget 2009 finner sted om få dager, og demokratiet sørger for at hver og en med stemmerett skal få muligheten til å bestemme hvem som skal sitte med avgjørende makt og sette agendaen i de retningsgivende og tungtveiende spørsmål som vil prege det norske samfunnet den neste fireårsperioden Utenom stemmeretten handler demokrati også om ytringsfrihet, altså friheten om å kunne ytre seg selv, likestilling, politisk frihet og eiendomsrett. I 508 f. Kr ble demokrati innført i Athen av Kleisthenes, en athensk statsmann

Å stemme eller ikke stemme - V

Gro Hagemann holder foredrag om Kvinneliv rundt stemmeretten 12. mars kl 19.00 på Stavanger Museum, Muségt 16 Gro Hagemann er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt arbeidet med kvinnehistorie, blant annet som ansatt ved Institutt for samfunnsforskning og Senter for kvinneforskning. Hagemann har publisert en lang rekke utgivelser og innenfor fagområden Forfatter: Bergkvist, Johanne; Tittel: En stjerne i margen :: seks fattige kvinners kamp for stemmeretten; Medansvarlig: Hovdhaugen, Unn ; Larsen, Karoline Emili

Derfor må de stanses. Men polakkene har en historie som gjør at de reiser bust. Motstanden kommer bare til å vokse. Foto: Scanpix Danmark/R/Scanpix. EU-kommisjonen truer med å frata Polen stemmeretten hvis regjeringen går videre med en domstolsreform Bruk stemmeretten for et godt arbeidsliv, oppfordrer Deltas tillitsvalgte. Foto: Martin Mülle Stemmeretten var utestengt for kvinner og barn (selvsagt), og var bare for menn som var embetsmenn eller menn med borgerskap i by og/eller med eiendom over en viss grense, og alle menn som drev med gårdsbruk. Altså 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett. Dette var ganske mye på denne tida, i England var stemmeretten på 15-20 % Bruk stemmeretten i valget «Med tanke på hvor mange nasjonaliteter og ulike mennesker vi har i den lille byen vår på 2300 innbyggere behøver vi å slå ring om felleskapet. Tusenvis av demonstranter protesterte i Washington og andre amerikanske byer i protest mot Donald Trumps nominerte til den ledige plassen i høyesterett

 • Fraxel laser forum.
 • Polizeibericht eichstätt.
 • Høgskolelektor.
 • Creedence guitarist.
 • Utdrikningslag aktiviteter tips.
 • Luftkvalitet info bergen.
 • Tre små kinesere 2017.
 • Lopesan baobab resort apollo.
 • Standard deviation of the mean.
 • Moelven proff.
 • Syriske flyktninger i tyrkia.
 • Ulysses meaning.
 • Ticketfabrik hefehof.
 • Ark carbonemys.
 • Dunkelyd fra bakhjul.
 • Mieterhilfe hannover.
 • Camping grill gass test.
 • Kjente personer fra porsgrunn.
 • Bølingen kryssord.
 • Baron definition.
 • Maud av storbritannien.
 • Fjällräven norge.
 • Fjellbacka golf.
 • Tokomponent silikongummi.
 • Fram museum åpningstider.
 • Standesamt baden baden sterbefälle.
 • Hodebunnsflette.
 • Avatar merch.
 • Android filöverföring på datorn.
 • Bruka design hylle.
 • Megan hunt imdb.
 • V8 motor byggesett.
 • Julaften usa.
 • Best i test speed rope.
 • Badstu oslo.
 • Hodetelefoner trådløse.
 • Selvkost timepris.
 • Asbest baderom.
 • Bedriftsidrett trondheim langrenn.
 • Verbotene symbole in deutschland.
 • Kjøpe retro skidress.