Home

Radon drikkevannsforskriften

Kravet til eventuell overvåkning av radon, tritium eller total indikativ dose ligger i drikkevannsforskriften, hvis det er slik at farekartleggingen og farehåndteringen tilsier at det er nødvendig. Drikkevannsforskriften regulerer ikke vann når det er tappet på flaske for salg Veiledning til drikkevannsforskriften § 19: Prøvetakingsplan. For noen utsatte vannforsyningssystemer kan det være aktuelt å analysere for radon eller andre radioaktive stoffer. Grenseverdi for radon er gitt i forskrift om forurensende stoffer i næringsmidler Drikkevannsforskriften Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 4. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. § 1, § 3 og § 4, jf. kgl.res. av 16. juni 1961 nr. 9392 og kgl.res. av 11. november 1983 nr. 1611 , jf

Tiltaksnivå for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning ( som forsyner minst 50 personer eller 20 husstander) er 100 Bq/l, jf. Drikkevannsforskriften Det største problemet med radon i drikkevannet er frigivelse av radongassen til inneluften under bruken av dusj, vaskemaskin, oppvaskmaskin etc. Innåndning av radon i luften fører til økt risiko for lungekreft § 13-5. Radon § 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner § 13-7. Lydisolasjon § 13-8. Romakustikk § 13-9. Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder § 13-10. Lyd- og taleoverføringsutstyr § 13-11. Vibrasjonsforhold § 13-12. Ly Drikkevannsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. desember 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Du må måle for å finne ut om det er radon i boligen din. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m 3

Veiledning til drikkevannsforskriften: Vedlegg 1 Mattilsyne

Drikkevannsforskriften har også grenseverdier for to andre radiologiske parametere, tritium (100 Bq/l) og radon (100 Bq/l). Heller ikke disse trenger å måles dersom det er dokumentert at verdiene er vesentlig under grenseverdien Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft. Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radongass i inneluft Radon måles i becquerel, Bq/m 3.Radonnivået i norske bygninger varierer fra 10 til 10 000 Bq/m 3, men de fleste bygninger har moderate konsentrasjoner.Statens Strålevern opererer med en såkalt tiltaksgrense, som angir når tiltak anbefales Grenseverdier for radon finnes ikke drikkevannsforskriften, men i forskrift om forurensende stoffer i næringsmidler. Her er det listet grenseverdier for radon, tritium og total indikativ dose i drikkevann, plassert sammen med grenseverdiene for radioaktive stoffer i annen mat

- Vannanalyse - Tester

Radon, radioaktivt grunnstoff som tilhører gruppe 18, edelgassene, i grunnstoffenes periodesystem. Ved vanlige temperaturer er grunnstoffet en gass som, i likhet med de andre edelgassene, består av enkeltatomer. Radon er den tyngste av alle gasser ved vanlige temperaturer.Man kjenner radonisotoper med massetall 195-228. Alle er radioaktive Drikkevannsforskriften. Det største problemet med radon i drikkevannet er frigivelse av radongassen til inneluften under bruken av dusj, vaskemaskin, oppvaskmaskin etc. Innåndning av radon i luften fører til økt risiko for lungekreft. Høye radonnivåer forekommer bl.a. i vann fra brønner i gneis og granitt Farlig nivå av radon i bolig: Viktig at du måler radon uansett hvor du bor Ikke la deg berolige av at området du bor i skal være radonfritt, og se opp for useriøse radonfirma. RADONKONTROLL: Nå er det på tide å sjekke radonnivået i din bolig. Her ser du noen ulike målere. Foto: Boligmentoren.no. Vis me Drikkevannsforskriften med veileder beskriver blant annet i detalj grenseverdier, prøvetakingsfrekvenser, krav til registrering og plangodkjenning av vannverk. Naturlige verdier i drikkevann I Norge er det kjent at bestemte bergarter og mineraler kan bidra til naturlige verdier av visse kjemiske elementer som overskrider grenseverdiene fastsatt i Drikkevannsforskriften

Radon er diamagnetisk, noe som betyr at den frastøtes av et eksternt magnetfelt. Radon er med sine 9,73 kg/m³ den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er ikke en giftig gass, men får du det i lungene kan det øke risikoen for lungekreft § 13-5. Radon § 13-6. Lyd og vibrasjoner § 13-7. Lys § 13-8. Utsyn § 13-9. Generelle krav om fukt § 13-10. Fukt fra grunnen § 13-11. Overvann § 13-12. Nedbør § 13-13. Fukt fra inneluft § 13-14. Byggfukt § 13-15 Radon Radon er en radioaktiv gass som kan avgis til luft innendørs, og dermed medføre risiko for kreft. Dersom radonkonsentrasjonen i vann fra enkelthusholdningers vannforsyning overskrider 500 Becquerel/l, bør det gjennomføres tiltak. Lufting (foretas utomhus) fjerner radon fra vann Radon er en edelgass, og edelgasser har liten evne til å binde seg til andre stoffer. Radon kan derfor frigis fra bergartene i grunnen. Dette, sammen med den relativt lange halveringstiden til radon på 3,8 døgn, gjør at radon kan transporteres i bakken og finne veien inn i bygninger, samt bergrom og lokaler under jord

Veiledning til drikkevannsforskriften § 19

I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygg. - Man kan ofte tette luftlekkasjer mot grunnen selv. Bruk en røykampull eller en myggspiral til å lete deg fram til sprekker og utette overganger mellom bygningsdeler og rundt rør og kabler o.l., og tett med elastisk fugemasse, sier sertifiseringsleder Knut Ivar Edvardsen ved. Drikkevannsforskriften angir ikke grenseverdier for Kalsium og Magnesium mht. helsemessig betydning. Ved totalverdi av kalsium + magnesium over 20-30 mg/L, Eurofins Radonlab har utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og Drikkevannsforskriften regulerer de krav som stilles til testing og analyse. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet. Eurofins tilbyr analyser som tilfredsstiller kravene i forskriften Vi er eksperter på måling av radon og tiltak mot radon. Finn ut om du har et radonproblem. Bestill sporfilmer, avtal befaring eller kontakt oss Det er enkelt og relativt rimelig å sikre seg mot radon ved å legge en radonmembran i grunnen under bygget. Dette kan kun gjøres under oppføring av nybygg. Etter at man har flyttet inn, kan gode råd derimot være dyre, og for ekspempel innebære installering av ulike ventilasjonssystemer

Når radon er til stede i luft, dannes det kontinuerlig flere kortlivede radionuklider som kalles radondøtre. Både radon og radondøtrene avgir alfastråling. Alfastråling stoppes lett i luft og trenger for eksempel ikke gjennom hudoverflaten. Det er ved innånding radon vil kunne gi en økt risiko for utvikling av lungekreft I Mikrobiologiske parametere Kimtall - totalantall bakterier. Disse bakteriene vokser fram ved 22 °C. Kimtall (totalantall bakterier) omfatter naturlig forekommende mikroorganismer (bakterier, sopp, gjær) som finnes i jord, næringsrikt vann, på planterester, i slam/belegg osv Å kontrollere luften vi puster i hver dag burde være selvsagt for alle. Radonmålere for alle typer hus og bygg. Kjøp den her Tiltaksnivå for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning (forsyner minst 50 personer eller 20 husstander) er 100 Bq/l, jf. Drikkevannsforskriften. Tiltak for å redusere radon i bygninger Nybygg For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier. III. Strålingsmiljø. § 13-5. Radon Radon er en radioaktiv gass som kan avgis til luft innendørs, og dermed medføre risiko for kreft. Dersom radonkonsentrasjonen i vann fra enkelthusholdningers vannforsyning overskrider 500 Becquerel/l, bør det gjennomføres tiltak. Lufting (foretas utomhus) fjerner radon fra vann

Radon i drikkevann utføres på kort ti

 1. Drikkevannsforskriften stiller krav om at slike bakterier og andre sykdomsfremkallende mikroorganismer ikke skal finnes i vannet som leveres til abonnenten. Hvis vannet har for mye radon, kan det fjernes ved å lufte vannet før man pumper det inn i huset
 2. De opplyser at tiltaksnivå for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning i følge drikkevannsforskriften er 100 bequerel. Med andre ord er Straumvatnet helt trygt i så måte. Brønner mer utsatt Radon oppholder seg gjerne i brønner i fjell, der gassen lukkes inne på en helt annen måte enn i en innsjø
 3. Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften av 12.04.2001 definerer kvalitetskravene til vannet nærmere, og stiller krav til både mengde radon, asbest, leveringssikkerhet, vann i eller til enkelthusholdninger, eller at det er andre forhold, for eksempel akutte si
 4. Filteret ble også testet for parametere som sier noe om vannets utseende, farge og uklarhet, samt noen metaller (jern, mangan, kobber) som kan være et problem ved enkelte norske drikkevannsforsyninger. Filteret fjernet effektivt farge på uklarhet på vannet, så det rensede vannet blir klart og fargeløst, innenfor krav i drikkevannsforskriften

§ 13-5. Radon - Direktoratet for byggkvalite

 1. st 50 personar eller 20 husstandar): 100 Bq/l, jf. drikkevannsforskriften
 2. Radon § 13-6. Lyd og vibrasjoner § 13-7. Lys § 13-8. Utsyn § 13-9. Generelle krav om fukt § 13-10. Fukt Grenseverdier for helseskadelige stoffer i drikkevann er gitt i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Preaksepterte ytelser
 3. § 13-5. Radon § 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner § 13-7. Lydisolasjon § 13-8. Romakustikk § 13-9. Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder § 13-10. Lyd- og taleoverføringsutstyr § 13-11. Vibrasjonsforhold § 13-12
 4. dre utsatt for hjerte-/karsykdommer i områder med hardt vann enn i områder med bløtt vann
 5. Velkommen Du har nå kommet til MjøsLab sin nettbutikk hvor vi skal tilby et bredt spekter av analyser på alle typer vann. Se ellers www.mjoslab.no 1. Du velger analysepakke. Betaler / ber om å få faktura.Du mottar ordrebekreftelse.MjøsLab sender deg prøveemballasje tilpasset pakkevalget ditt. 2. Du fyller flasker og sender tilbake til MjøsLab.Prøvene må leveres/sendes [
 6. Drikkevannsforskriften angir ikke grenseverdier for kalsium og magnesium mht. helsemessig betydning. Teknisk informasjon. Kalsium. Standardmetode NS 14911 evt. NS-EN ISO 7980. Radon i vann kr 575. Kjøp. Grønt belegg på sanitærutstyr kr 840. previous post: Misfarging/lukt

 1. st 2.
 2. eralvann, kildevann og vann omfattet av legemiddellovgivningen.. Forskriften definerer drikkevann som alle former for vann som er bestemt til drikke, matlaging eller andre husholdningsformål.
 3. Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør / teknisk ansvarlig avløp HEVA 15. og 16. okt. 201
 4. Drikkevannsforskriften krever at dere tenker igjennom hvilke farer som kan true dette, og at dere gjør det dere kan for å hindre at disse farene skjer. Farene kan for eksempel være avrenning fra eget avløpsrenseanlegg, jordbruksaktivitet, beitedyr, smågnagere, mye nedbør, flom, radon fra berggrunnen eller annet. Drikkevannet skal beskytte
 5. Radon**(bør analyseres en gang). En utvidet kontroll av drikkevannet ved første gangs analyse Årlig kontroll av små vannverk ihht drikkevannsforskriften. Misfarging/lukt Jern**, Mangan**, Farge Hvis vannet er misfarget bør denne pakken velges i tilleg

Radon - DS

Krav i drikkevannsforskriften Eier av vannforsyningssystem skal påse at det gjennomføres nødvendig prøvetaking av drikkevannet og vannkilden(e). Prøvetakingen skal være tilpasset den aktuelle råvannskvalitet, forholdene i tilsigsområdet, vannbehandlingen, materialene i og utformingen av transportsystemet I drikkevannsforskriften heter det: drikkevann skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre helseskade i vanlig bruk (2). Dette høres greit ut, men alle kjenner jo refrenget vi kjenner ikke helsevirkningene av et livslangt inntak av små mengder av stoffet X Vann er menneskets viktigste næringsmiddel. Norske husholdninger bruker ca. 150 liter vann pr. person pr. dag. Rundt 10 liter går til drikke og matlaging, mens det øvrige går til formål som renhold, hygiene, klesvask, toalettspyling m.m. Vannforsyninge

Video: Kjemiske og fysiske stoffer i drikkevann - FH

Fakta om radon og helsefare, måling og mottiltak

 1. I drikkevannsforskriften heter det: drikkevann skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre helseskade i vanlig bruk (2). radon, begroing i ledningsnettet, og utlekking av metaller, asbestfibrer og plastkomponenter fra vannrør
 2. Radon 13. Smak AN Anionpakke (inkl 21, 22, 29, 37, 39, 40, 43) S Skriftlig vurdering av prøveresultater U For analyser 51-63 benyttes ALS som underleverandør, for analyse 64 benyttes Fjellab. Dersom det ikke bemerkes, regnes disse som akseptert av kunden. Ytterligere kundeinfo: Drikkevannsforskriften
 3. stekravene i Drikkevannsforskriften
 4. Hardt vann Kalsium og magnesium forårsaker det vi på folkemunne kaller for hardt vann. For høye verdier av disse parameterne i vannet kan gi bruksmessige problemer. Det er ikke registrert noen helsemessig risiko ved høye konsentrasjoner av kalsium i drikkevannet. Grunnet stilles det heller ingen krav til maksimal
 5. Gjennom § 7 i ny matlov og foreslått endringer i drikkevannsforskriften vil nedbørsfeltet kunne bli regulert også med hjemmel i matloven. Med dette legges det opp til at Mattilsynet også vil ha tilsynsansvar med forhold i nedbørsfeltet
 6. Det er viktig å undersøke hvordan vannkvalitet du har fra din drikkevannskilde. Da finner du ut om vannet kan medføre bruksmessige problemer eller en helserisiko for deg og din familie. Om du har kommunalt vann er det et krav til kommunen at de skal forholde seg til drikkevannsforskriften. Det er dog ikke ensbetydende at vannet ditt er av god kvalitet, slik at en sjekk av dette kan være.
 7. Radon 13. Smak AN Anionpakke (inkl 21, 22, 29, 39, 40, 43) S Skriftlig vurdering av prøveresultater U For analyser 51-63 benyttes ALS som ekstern leverandør, for analyse 64 benyttes Fjellab. Dersom det ikke bemerkes, regnes disse som akseptert av kunden. Ytterligere kundeinfo: Drikkevannsforskriften

Forureining av vasskjelde for drikkevatn med avføring frå mennesker og dyr utgjer den største risikoen for sjukdom via drikkevatn. I følge Drikkevannsforskriften frå 4. desember 2001 skal drikkevatn frå vannverk alltid være desinfisert. Desinfeksjonen skal sikre mot aktive smittestoffer i vannet Drikkevannsforskriften fastslår at eieren av drikkevannsbrønner som deles mellom to eller flere husstander, har plikt til å teste vannet årlig. Dette gjelder for eksempel for mindre vannanlegg, borebrønner som deles mellom flere, hyttefelt som har felles drikkevann og private stikkledninger. Vannkvaliteten forandres hele tiden

Den siste tiden har det gått unormalt mye vann ved alle våre vannverk. Dette fører til at enkelte abonnenter kan oppleve dårlig vanntrykk, dårlig vannkvalitet eller miste vannet helt. Vi er derfor avhengig av å spille på lag med abonnentene for å få ned forbruket. Nå anmoder vi vå;re abonnenter om å begrense hagevanning * Analyser som utføres av eksternt laboratorium. For analyser TosLab selv ikke kan utføre benyttes eksternt laboratorium. TosLab informerer kunden om valg av eksternt laboratorium dersom kunden ber om det. Ved å signere/sende inn skjema anses valg av eksternt laboratorium som akseptert Radon 500 Bq/l - - 16 % 0 % Uran 0,015 1) mg/l 14 % 0 % 21 % - Nitrat 10 mg/l-N 0 % 0 % 1 % 4 % Bruksmessig viktige: Mn 0,05 mg/l 28 % 10 % 31 % 14 % Fe 0,2 mg/l 16 % 10 % 16 % 12 % Ca 25 2) mg/l 56 % 12 % 56 % 31 % pH 6,5-9,5 0 % 5 % 2 % 8 % 1) WHO anbefalt maksimum 2) tidligere veiledende verdi i Drikkevannsforskriften

Enkle tiltak reduserer radon Huseiern

Radon Norges geologiske undersøkels

Få tilbud fra flere leverandører fra Bjerkreim. Anbudstorget har over 5000 leverandører i mer enn 70 bransjer. Oppdrag 26355 områder med fare for radon skal sikres mot stråling. J. Kvikkleire (§ 11-9 nr 8) Tiltakshaver skal kartlegge grunnforholdene i forhold til kvikkleire i de områder der en utbygging kan tenkes å berøre marine avsetninger. K. Strandsone og vassdrag (§11-11 nr. 4, 5 og 6 Din lokale hytteguide gis ut av Hytteforlaget i samarbeid med Norsk Hyttelag. Hytteguiden sendes adressert hjem i posten til alle som har hytte i Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Indre Fosen. Hopp til hovedinnholdet på siden. Innbygger. Barnehage. Barnehager i Sørum; Opptak; Om Sørumbarnehagen; Åpen barnehag

Radon: Radon er en radioaktiv gass som kan avgis til luft innendørs, og medfører økt risiko for kreft. Dersom radonkonsentrasjonen i vannet overskrider 500 Bequerel/l bør det gjennomføres tiltak. Lufting fjerner radon fra vann Radon inngår ikke i forskriftens parametere men bør analyseres i råvannsprøve dersom brønnen ligger i et område med høy aktsomhetsgrad i følge NGUs kart. To analyser må anses å være nok til å fastslå nivået. Hvis dette er gjort tidligere og nivået er lavt er nye prøver ikke nødvendig Tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Helsedirektoratet. Veiledning til drikkevannsforskriften. World Health Organization (WHO) og Mattilsynet Radon - radontiltak mot radongass. Mer information om olika aspekter av radonproblemet. Statens strålevern Myndighet inom området strålskydd og kärnsäkerhet.. Huseiernes Landsforbund Landsomfattande intresseorganisation för husägare, lägenheter, kooperativ, bostadsrättsföreningar og gårdsägare.. Direktoratet for byggkvalitet Central byggmyndighet

Drikkevannsforskriften Sikringssone område for grunnvannsforsyning, SOSI-kode 120 m/bestemmelse Byggeforbud rundt veg og bane Veglova § 29 Jernbaneloven § 10 Radon TEK17 § 13-5 Datasett Radon aktsomhet (NGU) Godt sikret i andre lovverk og datasett Brann o Drikkevannsforskriften angir at kimtall bør være lavere enn 100/mL i offentlig drikkevann. I private vannkilder bør ikke kimtallet overstige 1000/mL. KOLIFORME bakterier er tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Noen Koli bakterier vil kunne formere seg og overleve relativt lenge ute i naturen og i jordsmonnet

Vannet er kontrollert vedr. radon - lave verdier av radon påvist - under 10 bq. Vannet er sjekket vedr. pesticider - ingen pestisider er funnet. Lillehammer vannverk er godkjent etter Drikkevannsforskriften. Vannforsyningen overvåkes og styres av et moderne datasystem. Vannforsyningen har 24 timers beredskapsvakt - hele året Drikkevannsforskriften omfatter tilfeller der minst to hytter får vann fra samme kilde. Da skal vannet i springen være hygienisk betryggende og ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre helseskade. Gjelder det 20 hytter eller mer, må kommunen også godkjenne anlegget

radon - Store norske leksiko

Radontest av drikkevann - Eurofins Radonlab nettbutik

For å fjerne stoffer som radon, jern og mangan som kan være skadelig for helsa. For å gi vannet bedre lukt og smak. Vann med lite oksygen, kan få dårlig lukt og smak. Særlig kan det ramme grunnvann. Vannet kan luftes slik: Vannet går til noen store beholdere. I bunnen av beholderne blir det sprøytet luft inn i vannet Kommunene er gjennom Folkehelseloven av 24. juni 2011, kap. 3, pålagt å drive miljørettet helsevern. Slikt helsevern omfatter alle de faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på folks helse Analysepakken tilfredsstiller krav gitt i drikkevannsforskriften for dokumentasjon av kvalitet. Dokumentasjon i henhold til IK-Mat. Kryss av ved ønske om tilleggsanalyser: ( * Fosfat Radon i drikkevann (tas på spesiell flaske, prøve videresendes Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) 178,-356,- 280,-. 48 Radon Bequerel/l (Bq/l) 100 C Trenger ikke måles dersom det er dokumentert at verdiene er vesentlig under grenseverdien. Dersom . tilfeller der prøvetakingsplanene ikke tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, kan Mattilsynet gå inn og pålegge vannverkene å utvide prøvetakingen Landsomfattende oversikt over kurs! Ved å velge Kategori og Sted under, vil du finne det kurset som best passer deg best i forhold til emne, tid og lommebok

Farlig nivå av radon i bolig: - Viktig at du måler radon

Drikkevannsforskriften Norges geologiske undersøkels

Nyheter; Norsk drikkevann blir stadig bedre, men nettet hefter. Vannbehandlingsanleggene i Norge har blitt betydelig forbedret de siste 20 årene, spesielt i perioden 1995-2001 hvor effektene av det statlige programmet for vannforsyning gjorde seg gjeldende Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem

drikkevannsforsyning Drikkevannsforskriften har som hensikt å sikre at kommunens drikkevann leveres i en tilstrekkelig mengde og kvalitet. Herunder stilles det krav til minimum to hygieniske lite radon og er overdekt med leirmasse for store deler av bebygd areal drikkevannsforskriften ; Ernæring E-stoffer er en fellesbetegnelse på stoff som blir tilsatt mat og drikke for å øke holdbarhet, Radon * Stråling * UV-stråling * UV-varsel * UV-varsling * Støy. Støyklage * Støyskjerming * Trafikkstøy * Tobakk. Nikotin * Røykeavvenning * Røykeslutt * Røykestopp Melde inn hull i veien? Mørke veilys? I våre åpningstider (kl. 8-15): 38 25 70 00 innbyggertorv@lindesnes.kommune.no Vakttelefoner Vann og avløp: 416 12 373 Vei og grønt (eks. veilys, hull i veien) etter kl. 15: 991 64 000 Bygg (kommunale bygg): 945 2 Vi er avhengige av å drikke vann. Vi bader, dusjer, vasker hender og pusser tenner med 55 liter vann hver dag. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet - også offshore. Derfor har vi laget et kurs med mål om å gi mennesker som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å kunne levere. Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa Har du spørsmål om dine kommunale avgifter og gebyrer eller andre spørsmål vedrørende din eiendom som for eksempel deling av eiendom eller påvisning av grensemerker finner du informasjon om det her

 • Hvordan få amfetamin ut av kroppen fort.
 • Sjalu kryssord.
 • Hyundai kantklipper.
 • Adidas joggebukse barn.
 • Skrekkfilm veronica.
 • Hockey shop online.
 • Ballbasseng.
 • Timotei allergi symptomer.
 • Jaromakohl einfrieren.
 • Five seasons klær.
 • Fraktil x syndrom.
 • Plantar fasciitis norsk.
 • Areal av innskrevet sirkel.
 • Frukttørker test.
 • Karneval los cristianos 2018.
 • Co2 kalkulator fly.
 • Popcorn time android no connection.
 • Bregenz hotel am see.
 • Beste bar i oslo 2015.
 • Skolerute harstad 2018/2019.
 • Sargenteple giftig.
 • Drupal.
 • Partybyer i europa.
 • Fugelist biltema.
 • Trestykke kryssord.
 • Tanzschule wattenscheid.
 • Hitaeiningar í prins póló.
 • Når forsvant 25 øringen.
 • Twinfresh erfaring.
 • Studentøkonomi budsjett.
 • Morning pancake recipe.
 • Charms armbånd gull.
 • Baderomslampe ikea.
 • Master rena.
 • Verbo venir en frances.
 • Sis bolig login.
 • Gjennomsiktig regulering pris.
 • Bibelvers om kjærlighetssorg.
 • H2o plötzlich meerjungfrau staffel 2 folge 7 teil 2.
 • Fifa 18 fut teams to build.
 • Textura arena blanca.