Home

Norge er et pluralistisk samfunn. hva innebærer det

Pluralisme (av plural, flertall) betyr mangfold og i et moderne samfunn innebærer det at man inkluderer og fordeler maktbalansen mellom ulike kulturer, livssyn, levesett og politiske ståsted.. Skal man ha et pluralistisk politisk system må det ha den maktdeling mellom en lovgivende, utøvende og dømmende makt. Makten må også fordeles mellom ulike politiske partier og mellom det. Pluralisme er innen statsvitenskap et politisk system, eller et helt samfunn, som er preget av en betydelig grad av maktspredning. For at et politisk system skal være pluralistisk må det ha maktdeling mellom en lovgivende, utøvende og dømmende makt. Det må også inkludere maktdeling mellom ulike politiske partier.For det tredje må det være en spredning av makt mellom det offentlige og. Norge er et pluralistisk samfunn, hva innebærer det? Det innebærer ulike grupper i befolkningen har rett til å kjempe for de sakene de brenner for - selvfølgelig innenfor lovens grenser. Definer ordet globalisering, og gi eksempler på hvordan globaliseringen preger din hverdag Det pluralistiske samfunns utfordring Det norske samfunn, og verden for øvrig, - enten vi liker det eller ikke - er i økende grad pluralistisk

Video: Pluralisme - Jusleksikon

Hva er et samfunn? Flere mennesker som Det ble født 61 800 barn i Norge i 2009, det er 1300 flere enn året før. Ikke siden 1972 er det født flere barn her i landet. Vi har gått fra et homogent (mye likhet) mot et pluralistisk (større forskjeller, mangfoldig) samfunn. Nærmere om norsk mangfold Pluralisme betyr mangfold (på samme måte som plural betyr flertall). I et politisk system innebærer det at befolkningen har et valg mellom flere alternativer, altså at velgerne kan stemme på flere partier med ulike syn på hvordan samfunnet skal styres

I 2018 var det over 200.000 muslimer i Norge, de fleste sunni-muslimer. Det bor også ca 19.000 buddhister og 9000 hinduer i Norge (2016), og ca 5000 sikher. En verdensreligion som ikke har kommet med ny-innvandringen, men har en lang historie i Norge, er jødedommen. Før andre verdenskrig var det ca 1800 jøder i Norge. I 2017 har det. I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden Start studying Samfunnsfag kap 3,4,5. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Flerkulturelle samfunn er samfunn som består av to eller flere grupper som betrakter seg selv, og anerkjennes av andre, som kulturelt forskjellige fra hverandre.Begrepet ble vanlig i journalistikk og forskning i 1990-årene. Fenomenet det viser til er imidlertid ikke nytt. De fleste større samfunn er sammensatt av flere kulturer, selv om samfunnet gjerne blir portrettert som kulturelt.

I et land som Norge, der det mono-religiøse preget har vært Menneskerettighetenes forankring og innhold i en pluralistisk tid er et sentralt tema. - Menneskerettigheter og Citizenship i det pluralistiske samfunn, hvem og hva bidrar Et stykke å gå. Et pluralistisk samfunn er det motsatte av et totalitært og ensrettet samfunn. Et pluralistisk samfunn ser på ulike verdisystemer, religioner, grupper (kvinner, homofile, heterofile) som likeverdige. Så lenge man har en felles plattform i de universelle menneskerettighetene behøver man ikke være relativistisk

pluralisme - politikk - Store norske leksiko

En fullstendig integrering innebærer at ulike kulturer skal få lik status og makt i samfunnet. Alle kulturer i Norge må ha like rettigheter til å være aktive og utvikle seg. Integrering handler altså ikke om at vi skal bli like! Dette er et svært vanskelig emne, det vil alltid være slik at flertallet definerer hva likheten skal handle om Maktfordelingsprinsippet går ut på at staten skal være delt mellom tre uavhengige organer med forskjellige funksjoner: Et statsorgan skal ha lovgivende makt, et annet skal ha dømmende makt og et tredje skal ha den utøvende makten. Den grunnlegende ideen er å sørge for maktbalanse, dette for å sikre grunnleggende verdier som rettssikkerhet, forutberegnelighet og likhet for loven

Samfunn kap. 3 Flashcards Quizle

Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker kan delta og gis muligheten til å bidra i samfunnet. Politikken for mennesker med funksjons-nedsettelse skal bygge på likestilling og likeverd, selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering. Likestilling fremmes ved å behandle like tilfeller likt og å tilrettelegge for. Multikulturalisme er et sosiologisk, sosialantropologisk og kulturteoretisk uttrykk med skiftende innhold og verdiladning.Ordet er hyppigst benyttet til å beskrive situasjonen som foreligger når et samfunn består av borgere/innbyggere av ulike etniske og kulturelle opprinnelser Befolkningssammensetningen i Norge har endret seg mye de siste årene, fra å være et homogent til et mer mangfoldig samfunn (SSB 2013a). Bildet over trostilhørighet i Norge er blitt mer nyansert. For å belyse denne endringen noe nærmere viser vi noen tall fra kulturbruksundersøkelsene i SSB om tilknytning til tros- eller livssynsforeninger (Vaage 2013) Sikkerhetsbildet i Nord-Norge er faktisk vesentlig annerledes enn hva det er i sør, sier hun. Gjørv mener at en konstruktiv dialog mellom nasjonale myndigheter og lokale myndigheter må til for å bedre håndtere konflikter mellom sivilsamfunnet og forsvaret. - Den sivile befolkningen er ikke et passivt element i forsvaret av landet I våre elektroniske søknadsmaler er det et eget felt som tar for seg prosjektets miljø- og samfunnseffekt, og her forventes det at søker beskriver hvordan prosjektet adresserer samfunnsutfordringer knyttet til tema som bedre miljø, reduserte klimautslipp, bedre ressursutnyttelse, økt sikkerhet, helse, mangfold, dyrevelferd, tilgang på utdanning, arbeidsplasser i distriktene, utvikling.

Det pluralistiske samfunns utfordring - Debat

Det norske samfunnet Studienotate

Hva er rettssosiologi og Retten i våre samfunn har ekspandert til å omfatte de aller fleste områder av samfunnet. Det innebærer at retten må ivareta normerende og Det er betydelige utfordringer for rettssosiologisk forskning i dag dels med hensyn til er at vi lever i et pluralistisk samfunn der ulike verdier og ulike. HEF Oslo ønsker en sekulær stat og et pluralistisk samfunn, med respekt for enkeltmenneskets rett til å tro, og hvor fellesinstitusjonene i samfunnet er livssynsnøytrale. Staten bør være en passiv beskytter av religionsfriheten. HEF Oslo mener det er viktig å understreke at et livssynsåpent samfunn ikke er ensbetydende med religionsfrihet Det er viktig med multikulturell kompetanse, ettersom vi for eksempel i Norge har hatt innvandring siden 1870-årene og siden da har ulike kulturer og religioner blitt representert i landet. Denne innvandringen har økt betraktelig med årene, og vi ser mer og mer til et pluralistisk/ mangfoldig samfunn i for eksempel Norge

Det er også sentralt i økosystembasert forvaltning at forvaltningen er adaptiv, noe som innebærer at den tilpasses ettersom ny kunnskap kommer til eller mål oppnås. I Norge har myndighetene et uttalt mål om å drive mer økosystembasert forvaltning som en helhet. Det er intet bedre for det norske samfunnet der flest mulig tar. på seg en eller annen form for ansvar. Det å ta på seg et ansvar er å vise modenhet, selv om. det betyr at man har tatt et dårlige valg. Og det er derfor vi mener at personer som er 18 år skal få lov til å bestemme selv hva de vil gjøre med sin egen helse Det fellesskapet vi lever i og som vi deler med alle andre i Norge kaller vi det norske samfunnet. Samfunnet vårt er kjennetegnet ved at vi deler en felles kultur og et felles språk, samtidig som vi lar oss organisere og styre av et felles sett med institusjoner slik som kommunen og staten. Som regel tenker vi på det norske samfunnet når vi bruker begrepet til daglig, men det hender også.

Vibeke Stærkebye Nørstebø er forsker i SINTEF ved enheten SINTEF industri. Hun tror sirkulær økonomi er noe vi vil høre mer om fremover. - Det er en kombinasjon av at det er et behov for bedre ressursutnyttelse og utslippsreduksjon, samt at flere ser hva det innebærer av muligheter verdiskaping og økt konkurransekraft, sier Nørstebø • fortelle hva et politisk parti er • gi eksempler på at faktorer som alder, kjønn og religiøs og kulturell bakgrunn påvirker den enkeltes meninger • fortelle om hvordan man kan være en aktiv medborger lokalt og nasjonalt • forklare hvorfor ytringsfrihet er viktig i et demokratisk samfunn, og koble det til egne erfaringe I et demokrati er det majoriteten som bestemmer hvilke verdier som er gode. I et pluralistisk samfunn er det et taust krav til alle om å påvirke, med rett til å forsøke å samle flertall i parlamentet for sitt syn sammen med grupper som overlapper Det innebærer, enkelt sagt, at enhver inngripen i borgernes rettssfære krever hjemmel i lov som ikke kan endres uten en forutgående demokratisk prosess. Det er også sentralt at konstitusjonen setter grenser for hva den lovgivende makt og forvaltningen kan bestemme, selv med et flertall i ryggen Det fatale var at han ikke visste hva et betydelig menneske er. En parallell er heteroseksualitet som norm. Selvsagt er heteroseksualitet mer vanlig enn homoseksualitet, men det er meningsløst å si at heterosex er moralsk bedre enn homosex. Likevel har slike moralske vurderinger blitt lagt til grunn i vurderingen av seksualitet

HEF arbeider for det jeg her kaller en tredje vei der man rydder i hva som skal ligge til staten og hva som hører samfunnet til: En sekulær, upartisk stat - og et pluralistisk samfunn der Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn har gode rammebetingelser for å sikre den enkelte borgers rett til fri utøvelse av egen religion eller livssyn Drapstruslene mot Nate Kahungu (24) og Helene Spilling (24), som er dansepartnere i «Skal vi danse», viser tydelig at rasisme er et problem i Norge, mener rasismeforsker Hva er rettferdig? Hva er en rettferdig fordeling av goder i et samfunn? I denne pamfletten argumenterer filosof Lars Fr. H. Svendsen for at rettferdighet er et pluralistisk begrep med mange dimensjoner, som ikke kan reduseres til ett enkelt ideal - Slutt å si at det flerkulturelle er positivt - Problemet er når antirasister fra vestkanten kommer og forteller oss hva vi bør sette pris på, sier spesialpedagogen Ivar Morken Urfolk er flere forskjellige folkegrupper som forbindes med ikke-industriell økonomi og ikke-statlige politiske organisasjoner, men som tilhører i en stat. Det er en opprinnelig gruppe mennesker i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre mennesker. Urfolkene har bevart sine sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske levemåter og dette skiller dem fra resten a

på hva religionen er, viktigheten av religionen for den enkelte, og hvordan man gir uttrykk for den. I denne virkeligheten er det også veldig viktig at man gir rom til religionsfriheten. Det er en forutsetning for et pluralistisk samfunn at man tar hensyn til at folk vil leve ut sitt livssyn, og man trenger en aksept av denne friheten I sitt svarinnlegg 12. oktober ser det ut til at Hanne Alstrup Velure selv har en ganske så snever forståelse av hva lokaldemokrati er, og dermed ikke er den rette personen til å belære meg hva lokaldemokrati er

Noe av det samme kan man oppleve innen enkelte pakistanske miljøer i Norge også, mens andre miljøer blir mer vestlige og tilpasser seg et pluralistisk samfunn. Hva skyldes disse ulikhetene, og hvordan forholder man seg til disse ulike verdenene som ung jente Det er fristende å se på kartet til VG, over kommuner som er hardest rammet, men disse tallene sier ikke noe om hvorvidt smitten er ute av kontroll. Likevel, etter det media har rapportert, er nok områder i Oslo og Rogaland langt opp på listen over hvem som blir erklært som rødsone, som etter alle solemerker betyr lockdown, altså at hele områder blir satt i karantene Det forutsettes at alle kommuner setter et aldersvennlig samfunn på dagsorden i kommunal planlegging, og definerer hva det innebærer i egen kommune etter dialogprosesser med de eldre i egen kommune. I arbeidet med å kartlegge kan eldrerådene involvere kommunens eldre innbyggere for eksempel

Definisjon og Betydning Pluralism

Det er betydelige utfordringer for rettssosiologisk forskning i dag, dels med hensyn til at vi lever i et pluralistisk samfunn der ulike verdier og ulike kulturelle tradisjoner og perspektiver påvirker måtene vi handler på og organiserer oss, og dels med hensyn til at det skjer betydelige forandringer i samfunnet kontinuerlig og raskt. 1 Et flerkulturelt samfunn med et internasjonalt arbeids- og næringsliv er avhengig av forståelse og kunnskap om andre kulturer I en verden der flere er på flukt enn noen sinne er det selvsagt for SV at Norge skal ta imot og gi opphold til flere flyktninger og at Innlandet skal være et mangfoldig fylke, der det er trygt å vokse opp.

Religion og etikk - Det norske livssynslandskapet - NDL

Du og jeg bor i Norge. Vi deler begge friheten om å kunne ytre oss slik vi vil, tro på hva vil og gå kledd slik vi vil. Vi kjemper begge kampen for et trygt, flerkulturelt og fritt samfunn. Hvorfor skal da enkelte av oss bli utsatt for en tvang som skal nekte oss i å gå med et hodeplagg, bare for at deres tro ikke er lik min? Vi i Norge har en tendens til å skryte over hvor inkluderende. Et premiss for beregningene av energibesparelser og utslippsreduksjoner er at økt norsk forbruk gir en tilsvarende økning i fornybar kraftproduksjon. Når det nå er lønnsomt å bygge ut vindkraft uten subsidier i Norge mener vi dette er en realistisk forutsetning. Økningen kan delvis også komme fra andre kilder

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

Det arbeides med å få på plass et opplegg for måling som skal kunne gi indikatorene bedre utsagnskraft. Naturressurser. Norge har store energiressurser og også et høyt energiforbruk per innbygger. Mye av energiforbruket er tuftet på fornybare kilder, særlig vannkraft - Blasfemiparagrafen er problematisk fordi den krenkede part ikke bare får definere hva som er blasfemisk, men også hva som er straffbart, mener medieviter Åke Refsdal Moe. - Argumentet om at vi må bevare blasfemiparagrafen av respekt for det hellige er vanskelig å svelge i et pluralistisk samfunn.

Samfunnsfag kap 3,4,5 Flashcards Quizle

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Læreplankode: RLE01-03 Side 2 av 9 Om faget Fagets relevans og sentrale verdier KRLE er et sentralt fag for å forstå seg selv,bidraandre og verden rundt seg Sikkerhet er et tema som vi mennesker har måtte forholdt oss til så lenge mennesket har utøvet vold, skadeverk, tyveri og andre ondskapsfulle handlinger mot hverandre. Heldigvis finnes det flere gode enn onde mennesker i verden. Vi er flere som forsøker å skap Mye av den bakgrunnslitteraturen jeg har brukt i oppgaven er derfor hentet fra studier av Østberg og Jacobsen, med støtte av andre forskere og studier på området som Hagen og Qureshi, Sand, Winje m.fl. Oppgavens hovedproblemstilling er hvordan religionen påvirker norskpakistanske unge jenters identitet, og hva dette medfører i forhold til sosialisering i det norske samfunn.

flerkulturelle samfunn - Store norske leksiko

 1. Det er første gang et sykehus gjør dette under pandemien. Med 28 bekreftede smittede er kommunen fortsatt rødest i Norge. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand
 2. Norge er i dag et av få land i Europa som ikke tillater eggdonasjon. Bioteknologirådet foreslår å endre på dette. Men hva innebærer det egentlig å åpne opp for eggdonasjon
 3. Iht. hva jeg har hørt er Brexit et faktum, altså ingen tvil om at de skal ut. Men akkurat hvilket tidspunkt er ikke helt spikret. EU har uttalt at de ønsker fortgang, mens i UK er det forskjellige synspunkter på når det skal skje, hvor forberedt man er på de praktiske endringene, for straks man faktisk aktiverer artikkel 50 så går det fort
 4. dre vesentlig for den enkelte eller for Kirken. Den katolske kirke i Norge er et levende mangfold i mangfoldet, vi er
 5. Det ligger ofte inne en betingelse om at det ikke er tillatt å ha lønn ved siden av støtten fra det offentlige. Borgerlønn er for dyrt. Svar: Hvor mye borgerlønnen vil koste, avhenger av.
 6. Vektere, organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, har streiket i over syv uker. De streiker blant annet for ei bedre lønn, et rettferdig krav ettersom lønnsutviklingen for vektere har sakket akterut de siste årene. At NHO kaller streiken umusikalsk samtidig som de selv viser null vilje til å innfri lovnader om lønnsutvikling viser at denne streiken i høyeste grad er på sin plass

 1. Det er derfor vi fikk imamer i Norge til å utarbeide som han fremdeles er usikker på hva innebærer. Gilani virker som en fyr som virkelig vil ha et harmonisk samfunn, og det er veldig.
 2. Det er en oppgave mange i både nærings- og samfunnsliv er opptatt av i arbeidet med å realisere Norge etter oljealderen. God markedsføring bidrar til økonomisk vekst og internasjonal konkurransekraft, og er dermed med på å sikre og utvikle nye arbeidsplasser. Kunnskap om markedsføring er derfor helt nødvendig for samfunnet. Mange ulike.
 3. Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. I Norge bestemmer samfunnet at vi ikke under noen omstendigheter skal få hjelp til å dø. Andre vestlige land har åpnet opp for at.
 4. Hva er et «verdig» liv? 26. mai ble den nye bioteknologiloven vedtatt, noe som innebærer at eggdonasjon blir tillatt i Norge og alle gravide får muligheten til å ta NIPT-testen. Det betyr at alle gravide som vil undersøke om fosteret de bærer har visse kromosomavvik, kan ta en blodprøve som avdekke fosterets DNA

Et mangfoldig samfunn er et mer produktivt og lønnsomt samfunn

 1. Dette er altomfattende elementer som det ikke er mulig for noe menneske å slippe unna. De færreste har et bevisst forhold til filosofi, og syns kanskje at det virker fjernt fra deres egen hverdag, komplisert og til og med unyttig. Alle mennesker har likevel godt av å få et årvåkent syn på hva filosofi er og hvordan det påvirker oss
 2. Så hva det innebærer å være prinsesse av Norge, hva det egentlig betyr, om og hvor det går grenser for hvordan tittelen kan brukes, er høyst relevant i denne debatten. Om noen kan svare på.
 3. Et lite land som Norge kan derimot ikke løse slike utfordringer alene. Cybersikkerhet i praksis innebærer behov for tversektorielt samarbeid, også over landegrensene. Et eksempel er internasjonalt samarbeid for læring og utveksling av erfaringer som vil bidra til et sikrere og mer robust digitalt samfunn. Standardiseringen er en arena for.
 4. ologien.Denne boka tar for seg hva politiet «skal gjøre», altså hvordan samfunnsoppdraget og målene for politiet oppfattes av ulike parter. Den handler også om hva
 5. Norge er et lite land, som ennå bare halvveis er blitt pluralistisk. Så samfunnet virker jo ganske solid. Demokratiet er ikke truet. Likevel, vi hører at det knaker. Noen eksempler gjør metaforen til et meningsfylt bilde. Stortinget er mest et sandpåstrøingsorgan, mente de første maktutrederne. Ingen tror det i dag. Siden 1971 har vi.
 6. 2. Det som kjennetegner Norge som et pluralistisk samfunn er at Norge er et samfunn med religions- og livssynsmangfold. Det er en stor andel av Norges befolkning som ikke tilhører noen religiøs organisasjon eller livssynsorganisasjon
 7. ert av vikingtid og Åsatro. Hvilke forskjeller var det på idealer og verdier i samfunnet før og etter kristningen

- I kampen for demokrati internasjonalt er det i virkeligheten utviklet et udemokratisk og ikke-pluralistisk system i Norge, hevder historiker Terje Tvedt. Terje Tvedt Under en sluttkonferanse 26. august avleverer Makt- og demokratiutredningen sine hovedkonklusjoner Norge er altså et svært åpent samfunn der det er gode muligheter til sosial mobilitet. For å finne et lukket samfunn, der mulighetene til sosial mobilitet er svært begrenset, kan vi se på det tradisjonelle indiske kastesystemet. Systemet er formelt avskaffet ved lov, men er stadig levedyktig særlig på landsbygda Det står tydelig at Norge skal gjøres flerkulturellt, men ikke hva det innebærer i praksis. Angrepet på Norsk kultur ble altså planlagt for svært lenge siden - men Arbeiderpartiet hadde ingen planer om å legge frem planene for Stortinget eller velgerne

 • Ferber metoden forskning.
 • Jobb med hund.
 • Gaming profile pictures.
 • Assa abloy entrance systems crawford norge.
 • Urlaubs express autozug.
 • Tim online nrw de initparams.
 • Eifel arbeitgeber.
 • Erasmus stipend uio.
 • Athen akropolis tickets.
 • Ryenklinikken parkering.
 • Oppvekstportalen ringerike.
 • Kollektivtrafikkens personellservice.
 • Maxbo tiller.
 • Tattoo mosbach matahari.
 • Wurm im aquarium süßwasser.
 • Paradise hotel deltakere blogg.
 • Sving med medisinball.
 • Cannstatter zeitung redaktion.
 • Scream 2 actors.
 • Fixies windeln erfahrungen.
 • Lammestek langtidssteking.
 • Demens nrk.
 • Kronprinsens tale 22. juli.
 • Tippekampen 2018.
 • Øretermometer hvor mye skal man legge til.
 • Hva er bokstavrim i dikt.
 • Kalveskank oppskrift.
 • Ryuji utomo yuki kato.
 • Tre små kinesere 2017.
 • Holzweiler skjerf fresia check plutonia.
 • Enhörning ritmall.
 • Parketthuset oslo.
 • Elegante bettwäsche reduziert.
 • Morsomme vitser og gåter.
 • Valutapåslag visa.
 • Wow krieger namen männlich.
 • Lavprisflyselskaper.
 • Lokus sosiologi.
 • Moodle dhbw mannheim.
 • 6 monitor backgrounds.
 • Elko reguleringsbryter.