Home

Plan og bygningsloven gjerde

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) I tettbebygd strøk og i områder hvor det er bestemt i plan, skal tomt være forsynt med gjerde mot veg, når den ikke er fullt utbygd til veglinje. Utenfor tettbebygd strøk kan kommunen påby at tomt skal ha gjerde mot veg Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven.

Plan og bygningsloven sier også at du kan være søknadspliktig dersom gjerdet er meget høyt, stort, eller langt. Friluftsloven § 13 Om eiendommen din grenser til mark der allemannsretten gjelder, kan du ikke sette opp gjerder hvor som helst. § 13 i friluftsloven omhandler dette 1. Ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-5 e og g og SAK10 § 4-1 e nr. 1 og 3: Hvilke gjerder og levegger gjelder dette for? Hvem er ansvarlig for hva? Gjerde mot nabo. Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens bestemmelser bare når det er gitt bestemmelser om det i arealplan, so Men er gjerdet høyt og langt, hvis det sperrer stier, eller er i strid med plan, vil det kunne være søknadspliktig etter § 20-1. I strandsonen er det et generelt forbud mot nye tiltak, se plan- og bygningsloven § 1-8. For å oppføre et nytt gjerde i 100-metersbeltet, er det nødvendig med dispensasjon (§ 19-2) Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel. Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Her er flere punkter du bør kunne om du vil sette opp gjerde med loven i hånd: Din rett. Du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for naboen, og ellers ikke bryter med kravene i plan- og bygningsloven eller friluftsloven. Naboen kan måtte betal Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. Finner noen som utfører offentlig besiktigelse, forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte. Reglene om behandling av byggesaker skal sikre en forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider

Plan- og bygningsloven; Denne artikkelen dreier seg imidlertid om de reglene som følger av gjerdeloven, men det er greit å vite at det kan finnes ytterligere reguleringer hvis du ikke finner svaret ditt her. Rett og plikt til å sette opp gjerde mot nab Dette betyr de nye byggereglene for deg. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå - og.

gjerdeloven - Store norske leksiko

Video: Hva er gjerdeloven, og hva betyr den for deg? Advokatmatc

Hvilke gjerder og levegger du kan søke om selv som tiltakshaver må du altså avklare med kommunen. Dersom kommunen anser det du skal gjøre for å komme inn under denne bestemmelsen, kan du som tiltakshaver sende inn søknaden selv. Du er da ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Grafonaut og Creuna, med mindre annet er oppgitt. Flere av illustrasjonene er laget etter idé fra SINTEF Community; Kapittel 7: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kapittel 14: Standard Norge og Boligprodusentenes forening § 13-15 Figur 1: SINTEF Community (kilde Anlegg og konstruksjoner, herunder tanker, rørsystem og andre innretninger som omfattes av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann og eksplosjon av ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) er unntatt fra reglene om godkjenning, ansvar, kvalitetssikring og kontroll, samt tilsyn i plan- og bygningsloven, men ikke fra søknadsplikt og.

Juss for gjerder | allemannsretten

Vi viser til e-post 14. april 2019, med spørsmål om friområde etter plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 3. Departementet har også fått liknende spørsmål på telefon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og vi sender derfor kopi av brevet til fylkesmannen etter plan- og bygningsloven § 20-1 og om avstand til nabogrense skal måles fra rekkverk eller fasadeliv, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 Vi viser til e-post av 14. august 2017 der du viser til vedlagt tegning og spør om en terrasse med høyde under 50 cm med rekkverk, som er oppført inntil en fritidsbolig, er et tiltak so Generelt gir plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1, 2, 4 og 6 hjemmel for å stille forskjellige typer krav i reguleringsbestemmelser for å ivareta utforming og estetikk, herunder materialbruk. Slike krav kan gjelde både arealer og i forhold til (bygge-)tiltak som faller inn under oppregningen i pbl. § 20-1

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet inf.. Plan- og bygningsloven § 20-5 angir en rekke konkrete tiltakstyper som ikke skal behandles av plan- og bygningsmyndighetene som søknad. Grunnlaget for unntak i Plan- og bygningsloven § 20-5 er så vel det offentliges som tiltakshaveres behov for å slippe kommunal saksbehandling for mindre tiltak som ikke i særlig grad berører offentlige interesser eller nabo Permanente gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftsloven i § 4-3. Reindriftsloven regulerer blant annet anlegg til reindriften. Midlertidige gjerder og anlegg er fortsatt omfattet av kravet om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven Byggesaksforskriften med veiledning (SAK Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 11-17 om endring og oppheving av kommuneplanens arealdel, gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge. Loven er såkalt sektorovergripende. Det betyr at den i utgangspunktet gjelder for alle typer virksomheter og byggeprosjekter. Unntak gjelder likevel for noen praktisk viktige tiltak, blant annet offentlige veianlegg, vannkraftanlegg, anlegg for produksjon av elektrisk energi, akvakulturanlegg og så videre

Plan l More than a thousand vacancies on Mitula. More than a thousand job vacancies on Mitula. Plan Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet, dersom gjerdet knyttes til denne 1. Ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-5 e og g og SAK10 § 4-1 e nr. 1 og 3: Hvilke gjerder og levegger gjelder dette for? Hvem er ansvarlig for hva? Gjerde mot nabo. er gitt bestem Gjerde mot nabo kommer inn under plan- og bygningslovens bestemmelser bare når de

Gjerde og levegg. Gjerde Innhegning mot vei med enkle, I plan- og bygningsloven er de fleste tiltak søknadspliktige, men det er et skille mellom søknader som tiltakshaver kan være ansvarlig for selv, og tiltak som krever at en profesjonell aktør skal stå ansvarlig Et gjerde regnes som et tiltak etter plan-og bygningsloven § 1-6 og omfattes av forbudet i plan-og bygningsloven § 1-8. Forbudet gjelder tiltak etter plan-og bygningsloven § 1-6 som ikke kan settes i verk nærmere sjøen enn 100-meter fra strandlinjen. Vassdrag er også inkludert i dette Ildsted: Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra søknadsplikt. Pipe: Montering av ny pipe er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Riving, reparasjon og utbedring av pipe er også søknadspliktig. For mer informasjon se veiledningen om piper og ildsteder: Pipe og ildsted desember 2017.pd Plan- og bygningsloven er bygd opp slik at ethvert bygge- og anleggstiltak, terrenginngrep eller eiendomstiltak må enten a) ha formell tillatelse eller b) være tillatt etter lovens nærmere regler, jf. plan- og bygningsloven § 1-6. Kommunen har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11

Hjemlene og regelhenvisningene i disse er naturligvis utdatert. Det teknisk faglige innholdet er imidlertid godt egnet også for forståelse av dagens regler, så langt det passer. Informasjon utgitt av Direktoratet for byggkvalitet kan fritt brukes og gjengis. Det er altså tillatt å laste ned veiledningen og mangfoldiggjøre den Saksnr. 201011320 EO TKH/GUHDato: 28.06.2011 Oppføring av reingjerder - forholdet mellom reindriftsloven og plan- og bygningsloven Det vises til brev 26. oktober 2010 og øvrig korrespondanse i saken. Lovavdelingen er bedt om å vurdere hvorvidt bygge.. Plan- og bygningsloven er regelverket som gjelder for en søknad om bruksendring. Denne loven styrer alt fra nasjonale og regionale planer, og ned til enkle, små private søknader til tiltak på bebygd eiendom Levegg, gjerde, støttemur, støyskjerm. Definisjoner. Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut.. Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen.. Levegg er tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme.

Sikring av mur med gjerde – Lufting mellom isolasjon og

Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i plan- og bygningsloven. Enkelte mindre støttemurer og fyllinger/planeringer er unntatt søknadsplikt Generelt om forstøtningsmur Forstøtningsmurer eller støttemurer skal hindre terrenget fra å gli ut. Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og bygningsloven ved høyde over 1 meter. Levegg, gjerde, støttemur og støyskjerm. Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke. Definisjoner. Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut.; Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen Den nye plan- og bygningsloven skal medvirke til at boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten. Vurderingen av foretak skal bli bedre, det skal brukes mer uavhengig kontroll og det skal føres mer tilsyn med byggetiltakene bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind skal holdes i forsvarlig stand, jf. pbl § 28-6 første ledd. For basseng av typen hagedam og andre mindre dam

Plan- og bygningsetaten Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo . Faktura må sendes i EHF-format. Endre din fakturaadresse. Kunderegisteret i Plan- og bygningsetaten er samordnet med Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Det vil si at fakturadresse er den samme som er registrert på deg/din virksomhet i disse registrene Kort om arbeidsprosessen Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter plan- og bygningsloven og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan (Plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som lister opp vilkårene for å få dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for å få dispensasjon: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt

Plan- og bygningsloven har stor betydning for forvaltningen av fast eiendom, og er samtidig et omfattende og komplisert lovområde som stadig revideres. Plandelen i plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009 og byggesaksdelen trådte i kraft 1. juli 2010 plan- og bygningsloven fra 1985, § 93, annet ledd jf. 86 a, og plan- og bygningsloven fra 2008 § 20-3, før disse nå er samlet i en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven 2008 § 20-5. 13 Jf. Andenæs (2009 Forskriftene til loven (TEK17 og SAK17) er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven. med kommentarer. Forfattere: Frode A. Innjord Plan- og bygningsloven er en meget sentral lov innen fast eiendoms rettsforhold. Boken gir grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven. Flere av forskriftene til loven er også nærmere kommentert i boken INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR desember 2017 GJERDE OG LEVEGG Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 2 frisiktsoner mot veg. (Sjå SAK10 § 4-1 e nr. 3) føresegnene i plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter, arealplanar, og andre løyve

Plan- og bygningsloven inneholder ikke spesielle regler for hvordan beitebruk skal behandles. Beitebruk vil derimot reguleres av generell arealplanlegging og komme direkte innunder andre landbruksspesifikke lover. Reglene er at grunneier og rettighetshaver skal kontaktes under arbeidet med reguleringsplan eller arealplan Du kan vanligvis sette opp innhegning / gjerde, som må være enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, uten å søke. Plan og bygningsloven: Opprettet: 04.12.2017 10:48 Halden kommune. Som tiltakshaver har du ansvar for at innhegningen mot veg er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke kommer i strid med annet regelverk. Du bør derfor sjekke om reguleringsplanen for eiendommen din har konkrete bestemmelser om innhegning (gjerde) mot veg. Annet relevant regelverk kan for eksempel være vegloven I plan- og bygningsloven er de fleste tiltak søknadspliktige, men det er et skille mellom søknader som du som tiltakshaver kan være ansvarlig for selv, og tiltak som krever at en profesjonell aktør skal stå ansvarlig. Gjerde og levegg. Gjerde Innhegning mot vei med enkle,. Gjerder og anlegg som skal føres opp i et verneområde, må også godkjennes av vernemyndigheten. Gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftslovens § 24 er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Tilskudd til reindriftsanlegg. Siidaandel eller reinbeitedistrikt kan søke reindriftens utviklingsfond (RUF) om.

Juss for gjerder allemannsretten

 1. Gjerde og levegg. Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke. Før du søker, se her. Dette trenger du ikke å søk
 2. bergen.kommune.no Telefon: 55566310 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00 Åpningstid: 08:00 - 14:00 Vårt kundesenter i Autogården vil holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre
 3. Informasjon om byggesaker, plansaker og kart (geodata) i Bærum kommune. Det fysiske kundesenteret til Plan- og bygningstjenesten er stengt. Se våre åpningstider nederst på denne siden
 4. gjerdet/innhegningen er tett og tungt; levegger som er 1,8 meter høy og/eller over 10 meter lang. Vedtekt til plan- og bygningslovens § 103 nr. 2 Vedtekter om innhegning. Gode råd før du setter opp gjerde eller levegg. Tiltak må ikke være i strid med loven, planer og bestemmelser
 5. Forslag om NYE ENDRINGER i Plan- og bygningsloven Postet den 10. juli 2020 10. juli 2020 av Motvind Norge Dersom regjeringen får gjennom forslaget, blir kommunenes muligheter til å styre arealbruken i svekket
 6. Plan- og bygningsloven er endret, lovlige trykkimpregneringsmetoder likeså, teksten er derfor justert på disse områdene. Ny relevant litteratur er gitt ut og nettsteder er endret eller nedlagt - og nye er kommet til. Henvisninger til referanselitteratur og nettsteder er derfor omarbeidet og supplert
 7. dre avgrensede og bestemte samfunns- eller arealinteresser. I en ny rapport gir norske forskere sine anbefalinger om tiltak for å styrke plan- og bygningsloven som verktøy for helhetlig samordning i den norske arealforvaltningen

Brudd på plan- og bygningsloven som anses å være mindre alvorlige og ellers ivaretas av privatrettslig lovverk. Eks. mindre tiltak utenfor strandsonen bygget for nærme nabogrensen, mindre støttemurer, levegger eller gjerder. 6.4 Andre utvelgelser og prioritering av fagområder, sakstyper, tema so Oversikt over relevante kurs innen Plan og bygningsloven i Bergen. Det finnes mange kurs innen Plan og bygningsloven i Bergen, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Plan og bygningsloven kurs i Bergen fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Plan og bygningsloven kurs og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur -Mineralloven § 1: •Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. -Plan- og bygningsloven § 1-1: •Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste. Dispensasjon i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel 19. Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser. Søknader om dispensasjon må begrunnes. Naboer skal varsles og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt,. Les mer om Plan- og bygningsloven. Lovdata. Byggereglene hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2 Norsk Kommunalteknisk Forening 2016. Oversikt over alle bygningslover siden 196

Følgende er unntatt fra søknadsplikt for gjerder/levegger: Gjerde mellom naboeiendommer . Slike gjerder er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven men reguleres av grannegjerdelova. Dersom gjerdet er så høyt og tett at det må anses som en konstruksjon vil det defineres som levegg Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde Plan- og bygningsretten er et omfattende rettsfelt. De fleste av oss kommer i kontakt med dette rettsfeltet på en eller annen måte. Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Faget plan- og bygningsrett e Informasjon til tiltakshaver og søker - Gjerde og levegg 1. januar 2016 Norsk Kommunalteknisk Forening, sentralbord: 22 04 81 40, www.kommunalteknikk.no 2 Her er tre tabeller med mer informasjon om de ulike kategoriene: 1. Ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-5 og SAK10 § 4-1 d nr. 1 og 3 Vedtekter til plan- og bygningsloven Vedtatt av Kommunestyret i sak 0114/96 i møte 19.12.1996 og sak 0092/97 i møte 13.11.1997. VEDTEKT TIL § 91 a Det må foreligge tillatelse fra kommunen for: a) å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge. b) å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen 1. er ekspropriert av det offentlige. plan- og bygningsloven § 20-3. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. § 21-2 og SAK10 § 5-4). Det stilles i utgangspunktet krav til at søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker (kvalifisert foretak), som skal godkjennes av kommunen for det enkelte tiltak

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008 som erstatning for den tidligere loven fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandlin Gjerder og innhegning mot veg. Pbl § 20-5 e), jf. SAK10 § 4-1 (1) d nr. 3: Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling Kap. V. Byggverk m.m., avkjørsle, gjerde og grind. • § 29. Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i denne lova, dersom ikkje anna følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven • § 40. Avkjørsle frå offentleg veg må berre byggast eller nyttas Plan- og bygningsloven regulerer forvaltning av areal og byggevirksomhet. Loven er sektorovergripende og er følgelig gjeldende ved så godt som alle utnyttelser av arealer- og byggeprosjekter. Dersom du planlegger et større eller mindre byggeprosjekt er det derfor godt mulig at tiltaket er lovregulert Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre of fentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. Finner noen som utfører offentlig besiktigelse, forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne.

Gjerde, levegg eller støyskjerm - Må du sende byggesøknad

Her er naboreglene for nye gjerder Maxb

Søknadsplikt etter plan- og bygningsloven (PBL) Overordnet forvaltning av byggesaksdelen i PBL innehas av Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper samt driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter PBL Innstramningene i plan- og bygningsloven til tross, statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at antall dispensasjoner har økt de siste ti årene. Reglene for hva som skal til for å få dispensasjon er uklare og åpner for bruk av skjønn. Ingen har egentlig krav på dispensasjon, og skjønnet varierer fra kommune til kommune

Sette opp gjerde mot navo: Viktige regler - Codex Advoka

Plan- og bygningsloven er bygget på følgende prinsipper:. Folkevalgt styring; Desentralisering av planmyndighet; Samarbeid mellom myndigheter; Medvirkning fra publikum; Folkevalgt styring innebærer at plikten til å lage planer, og myndigheten til å fatte vedtak i plansaker, er underlagt vårt styringssystem med folkevalgte politikere Nye kraftproduksjonsanlegg omfattes av plan- og bygningsloven og kan behandles som andre utbyggingstiltak. Ved valg av planvirkemiddel må kommunene imidlertid ta hensyn til at det uansett vil bli fattet konsesjonsvedtak, som ved ja til utbygging også omfatter relativt detaljerte planer for den framtidige bruk av arealene Vedtak ihht. lov og forskrift som f.eks. plan- og bygningsloven. Spesielle skjønnsforutsetninger. Avtale; For å oppfylle krav i FEF, der det eksempelvis kreves at høyspenningsinstallasjoner skal plasseres eller inngjerdes slik at adgang og inngrep fra uvedkommende unngås. Se avsnitt 2.8 for mer informasjo Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for samordning av interesser, slik at de beslutninger som tas bygger på helhetlige og langsiktige vurdereringer. Prosjektet stiller spørsmål ved om denne samordningen skjer i praksis, eller om det heller fører til innsigelsespraksis som uthaler planleggingsarbeidet uten at resultatet blir helhetlig samfunnsplanlegging

Klage og saksbehandling innan byggjesaker og reguleringsplanar - Fylkesmannen. 26.06.2015 Forenkling av byggereglane - likevel ikkje fritt fram Frå 1. juli i år vert byggereglane enklare ved at fleire mindre byggetiltak blir unnateke frå søknadsplikt etter plan- og bygningslova Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 hjemler dispensasjon i kapittel 19. Bestemmelsen trådte i kraft 01.07.2009. • Dispensasjon krever grunngitt søknad • Søknaden må nabovarsles særskilt, med mindre dispensasjonssøknad fremmes samtidig me

Dette betyr de nye byggereglene for deg - V

Dagens plan og bygningslov («pbl.») er fra 27.juni 2008, nr. 71, og avløste 1985- loven. Før dette hadde man bygningsloven av 1965, og før loven fra 1924. Før dette var det egne lover som gjaldt kun for storbyene. Plan- og bygningsloven bygger forenklet sagt på et prinsipp om at alt som ikke er forbudt, er tillatt Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Gjerde i nabogrensen kan ifølge Bærums kommunale vedtekter ha høyde inntil 1,2 m hvilke faktiske og rettslige disposisjoner grunneier kan foreta seg i strandsonen. Disse er fril. § 13, plan- og bygningsloven § 17-2 og § 20-6 andre ledd i forhold til arealkategori LNF jfr § 20-4 første ledd nr. 2. Først blir problemstillingen hvilke tiltak som omfattes av disse bestemmelsene

Gjerde eller hekk: Reglene du må følge Huseiern

Gjerde mellom naboer reguleres derimot av lov om grannegjerde (Grannegjerdelova). Det er først når et gjerde blir stort og tett at det er å anse som en konstruksjon og blir søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Som eksempel kan nevnes oppsetting av levegg eller støyskjerm i nabogrensen : Gjerde som står mot veg Byggeforskrifter. TEK 10 og SAK 10 er underliggende forskrifter til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).. El- og ekominstallasjoner reguleres i det aller vesentligste ikke av plan- og bygningsloven, men av eltilsyns- og ekomloven med underliggende forskrifter Plan- og bygningsloven gjelder ut til en nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjene. Dette omtales gjerne som «kommunens sjøområde», jf. bla. havne- og farvannsloven § 9. At plan- og bygningsloven gjelder på sjøen innebærer at kommunens sjøområde er omfattet av kommuneplan Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod, terrasse, levegg, gjerde og hvor mye du kan bygge på din eiendom så må du undersøke eiendommens planstatus. Gjennom Krav til dokumentasjon i byggesaker > Innbyggerhjelpen > Planer, Plan- og bygningsloven Sanitærreglementet (rev. 2020).

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og - Direktoratet for ..

 1. Bergen bystyre. Her finner du Plan- og bygningsetatens gebyrregulativ for 2020, og en gebyrkalkulator der Gebyrregulativet 2020 for Plan- og bygningsetaten ble vedtatt av Bergen bystyre 18. desember 2019.
 2. Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlige etter Plan- og bygningsloven Eiendom I følge ny Høyesterettsdom HR-2015-537-A kan ulike ansvarlige i en byggesak komme i erstatningsansvar for det tap en kjøper eller andre tredjemenn har lidt som følge av at den ansvarlige ikke har gjort jobben sin
 3. Plan- og bygningsloven oppstiller ulike saksbehandingsfrister for ulike sakstyper. Fristene varierer fra tre uker for de enkleste og mest opplagte sakstypene via 12 uker for visse søknader med nabomerknader, til ingen tidsfrist for dispensasjoner. Tidsfristene forutsetter komplett søknad
 4. Nye sjekklister for oversendelse av klagesaker etter plan- og bygningsloven Mangelfulle oversendelser av byggesaker og plansaker til klagebehandling medfører betydelig merarbeid for Fylkesmannen. Bruk av sjekkliste skal bidra til å løse dette
sp314a74

Reglene om gjerde og hekk mot naboen - Smarte Penge

Oppføring av permanent basseng er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven § 20-1, og skal forestås av foretak med ansvarsrett jf. § 20-3. Mindre, enkle basseng kan omsøkes uten ansvarsrett dersom det ikke kreves særlig grad av prosjektering og bassenget ikke er tilkoblet offentlige vann- og avløpsledninger 2. Statens oppgaver etter plan- og bygningsloven 2.1. Innledning. Generelt om statens rolle I de følgende avsnitt vil det først gis en kort generell redegjørelse for statens oppgaver etter plan- og bygningsloven, og deretter en mer omfattende redegjørelse for de oppgaver fylkesmannen har på plan- og bygningslovens område

Gjerde eller hekk i eiendomsgrensen - Lørenskog kommun

Planlegging etter plan- og bygningsloven. Last ned Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven (tekstversjon) (1.1M) Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next. Highlight all Match case. Whole words. Presentation Mode Open Print Download Current View Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan. Plan- og bygningslovens bestemmelse om dispensasjon gir anvisning på en toleddet vurdering: Forslaget til endring i plan- og bygningsloven dispensasjonsbestemmelse er således gode nyheter for alle som opplever at offentligrettslige rådighetsbegrensninger setter uforholdsmessige skranker for utøvelse av privat eiendomsrett..

Gjerde, levegg eller støyskjerm Stavanger kommun

Reservert parkering - parkeringsskilt med symbol og tekst«Skammens gjerde» fjernes straks

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

§ 4-3. Unntak fra krav i plan- og - Direktoratet for ..

Skilt for handikapparkering/ funksjonshemmedesaltenkomPrivate kryssord, jakryss850 2020-06-05 21:45:36
 • 22 juli senteret skole.
 • Photoshop cc 2018.
 • Halong bay.
 • Kirkeboka.
 • Aberdeen angus.
 • Er det lov å bygge trehytte.
 • Åreknuter kjønnslepper gravid.
 • Transporter mieten merzig.
 • App store kostnad.
 • Mineralressurser definisjon.
 • E bike kasten goslar goslar.
 • Ny kryssord.
 • Fritidsaktiviteter sandnes.
 • Hva er selv og pelv.
 • Golf bag xxl.
 • Standesamt vreden adresse.
 • Lotus sverige.
 • Avatar merch.
 • Freizeitgestaltung mit kindern in nrw.
 • Dansekjolen.
 • Jeffree star sminke.
 • Kart over sverige og norge.
 • Subaru diesel motor problem.
 • Introduction demi.
 • Ledige stillinger natur og miljø.
 • Gitarist vitser.
 • Se snøfall.
 • Allegro niemiecki.
 • Polske håndverkere timepris.
 • Kinderturnen waldstadt.
 • Larvik turistforening.
 • Godkjente brannstiger.
 • Fujifilm x100f pris.
 • Karaoké renaud.
 • Slyngpelargonia.
 • Alarmklocka pc.
 • Kostnad grunnarbeid garasje.
 • Kvalm og uvel i slutten av svangerskapet.
 • Sf kino skien kinoprogram.
 • Mountainbike leibnitz.
 • Zoologisk museum tøyen.