Home

Dimensjoneringsforskriften høring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette på høring forslag til ny forskrift om brann- og redningsvesen. Forslaget til forskrift skal erstatte gjeldende forskrift av 26. juni dimensjoneringsforskriften. 2 Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn (dimensjoneringsforskriften) med virkning fra 1. juli 2002 utfyller brann- og eksplosjonsvern-loven av 14 juni 2002. Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og retter seg mot kommuner og kommunale brannvernmyndigheter. Veiledningen er en videreføring av tidligere veiledning med tilpasninger og. Dimensjoneringsforskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger DSB har sendt forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) på høring. Forslaget til forskrift skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (kalt dimensjoneringsforskriften) Revidering av dimensjoneringsforskriften. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt DSB i oppdrag å revidere forskriften om organisering og dimensjonering av brannvesen. 21 juni, 2017 0. Hensikten med oppdraget er å sikre befolkningen enda bedre brann- og redningstjenester i framtida

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Organisering av beredskap og innsats § 4-1 Samarbeid. Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i § 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova). Høringsfrist: 18.12.2020 Status: På høring

Dimensjoneringsforskriften - kom med dine innspill

 1. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring av prioriteringsforskriften. Endringen omhandler forskriften § 1, som angir nærmere virkeområder for pasientrettighetsloven kapittel 2 om rett til helsehjelp og transport
 2. I går sendte DSB ut forslaget til ny brann- og redningsvesenforskrift på høring. Fristen er 15. januar. I tillegg jobber DSB med en ny veileder for tilsyn av særskilte brannobjekt som de også vil ha innspill til. Planen er at den oppdaterte tilsynsveilederen skal brukes i forbindelse med tilsynsaksjonen på avfallsanleggene i høst
 3. - Vi er opptatt av at brann- og redningsvesenet skal være godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i dag enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunenes
 4. 1 Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften
 5. NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi

Aktuelt fra NBLF: Høring av forslag til brann- og

dimensjoneringsforskriften som er § 4-8 1 ledd: Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m. v. , strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift 0.1., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. høring i løpet av 2017 Håndbok N500 om Vegtunneler er lagt ut på høring. Vi har bedt fagansvarlig for tunneler i Oslo brann- og redningsetat, Trond H. Hansen om hans Det var forventet en tilnærming til kravene i dimensjoneringsforskriften vedlegg 4 og anbefalingene til minimums vannforsyning i veiledning om røyk- og kjemikaliedykking for innsats i røykfylte.

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (Brannstudien) Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig (Skogbrand) eies av 42 000 skogeiere. Ingen andre selskaper tilbyr forsikring mot skogskader i Norge. Skogbrand har forsikret eiendommer mot skogbrann siden 1912 høring for innspill eller kommentarer. Det er viktig med en videre forankring i organisasjonen. (dimensjoneringsforskriften) - hvor krav til dimensjonering, lokalisering, bemanning, Follo brannvesen IKS Side 6 av 46 vaktordninger, innsatstider med mer er definert Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat og gjelder for hele landet samt for Svalbard, Jan Mayen og bilandene i Antarktis Dimensjoneringsforskriften er revidert og sendt ut til høring. Bl.a. er det krav om heltidsstillinger i lederfunksjoner og overordnet vakt uavhengig av størrelsen/ innbygger antallet i kommunen. Åsnes kommune har ikke bestemt seg ifht tilknytning. Bistand Kommunalberedskap hos eierkommunene minstekravene i dimensjoneringsforskriften og ut fra en felles risiko- og sårbarhetsanalyse. Ingen av brannvesenene har avvik etter tilsyn fra Direktoratet for Informasjon og høring Brannsjefene har informert de ansatte i hvert brannvesen gjennom hele prosjektperioden

Revidering av dimensjoneringsforskriften - Brannmanne

 1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette på høring forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).Forslaget til forskrift skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen. Gjeldende forskrift kapittel 7.
 2. Dimensjoneringsforskriften krav til ett årsverk per 10.000 innbyggere står fast og skal sikre fortsatt gode ressurser til brannforebyggende arbeid. Forskriften skal ut på høring i løpet av sommeren og fra DSB sin side håper man at forskriften med veiledning foreligger klar 1. januar neste år
 3. Dimensjoneringsforskriften - kom med dine innspill. KS Bedrift fikk til høring organiseringen av dette arbeidet. Vi la blant annet vekt på at det burde Les saken. Mening. Derfor trenger brann og redning en ny samfunnssikkerhetsmeldingen. Brann og redning er en stadig.
 4. I månedskiftet februar/mars sendte DBE ut høringsutkast på 5 nye forskrifter, tilpasset den nye brann- og eksplosjonsvernloven. NBLF er en av høringsinstansene. Forøvrig er 57 kommuner valgt ut til høring. Men forskriftsendringene bør være av interesse for langt flere. Det oppfordres derfor til å sette seg inn i de nye forskriftene, og komme med synspunkter til forbundsstyret
 5. Departementet har sendt på høring forslag til endring av lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven). Regjeringen la i april 2009 frem St.meld. nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp - Rett hjelp. Regjeringen arbeider nå med oppfølgingen av forslagene i stortingsmeldingen

Organisering av beredskap og innsats Direktoratet for

Dimensjoneringsforskriften slik den er utformet i dag bryter med et prinsipp om kommunal handlefrihet til å velge egnet organisering. NIS- direktivet om tiltak for et felles sikkerhetsnivå i nettverks- og informasjonssystemer i EU har vært ute til høring og gir føringer Den er bare ute på en bredere høring og vi har svart på forrige høring. 08/18 - Eventuelt Søknad om økonomisk støtte fra Rogaland brann- og redning til en skriblevideo. NBLF støtter søknaden med 50 000,-. Forutsetning for støtten er at logoene til NBLF og KLP er med på filmen og at NBLF og KLP «godkjenner» den dimensjoneringsforskriften regulerer krav til opplæring og kompetanse i for brannpersonell. I påvente av at innholdet i og finansieringen av utdanningen for deltidspersonell ble nærmere utredet ble bestemmelsen i forskriften om utdanning og kompetanse for deltidspersonell utsatt, j.fr. forskriftens § 1-8

Høyringar - regjeringen

Meld. St. 10 (2016-2017) - regjeringen.n

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Hun kan peke på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson. Undersøkelsen kan også ende med at ombudsmannen finner at det ikke er gjort feil. De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut. Føringer og frister DSB skal gjennomføre arbeidet med revisjon av dimensjoneringsforskriften i tråd med utredningsinstruksen av 19. februar 2016. DSB skal involvere kommunesektoren/KS i arbeidet. Kravene i forslag til nytt regelverk skal kunne gjennomføres innenfor dagens kostnadsramme og ressursbruk hos de kommunale brannvesenene, med unntak av et eventuelt nytt krav o 2 1 FEB 101~ ÅLESUND BRANNVESEN KF Justis-og beredskapsdepartementet Postboks 8005 dep. Saksbehandler Geir Thorsen 0030 OSLO Tlf70 16 32 10 Deres ref. Vår ref. Dato: GTH0/2012004398-52/K2 -Ll2, K3 -MS - 17.02.201

Det ventes at lovforslagene kommer på høring i 2018. Videre har det i 2017 blitt gjort flere endringer i rammene for kommunens utøvelse av samfunnsutviklerrollen. Dette har også vært et tema i revisjonen av dimensjoneringsforskriften som ble fullført på slutten av året til den nye dimensjoneringsforskriften skulle komme ut på høring høsten 2019, og evt. vedtas 2020. I tillegg vil hun starte med å utarbeide ny stortingsmelding om Brannsikkerhet, forebygging og brannvesenets redningsoppgaver da den gamle St.meld. 35 er fra 2009. Konklusjon: Orienteringen tatt til etterretning på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. krav om innsatstid i dimensjoneringsforskriften. Nærmeste brannstasjon er Korsegården brannstasjon som vil rykke ut med fire mann. Forventet innsatstid er ca. 35 minutter. Dette forutsetter gode trafikk-,.

Innenfor rammen av dimensjoneringsforskriften står kommunene fritt til å organisere og drive brannvesenet slik den enkelte kommune finner det mest hensiktsmessig. Forslag til endringer i forskriften har vært på alminnelig høring høsten 2000 3.1 Dimensjoneringsforskriften vil de koordinere arbeidsgruppene samt involvere relevante aktører til høring og innspill. Kartlegging, analyse og utarbeiding av dokumentasjon utføres av arbeidsgrupper med ansatte i brannvesenet som pådrivere i samarbeid med relevante aktører

deltok på kurs i innsatsledelse i februar. Bente og Jon var også på høring i justiskommiteen i forbindelse med ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Bente deltok på høringsmøte hos DSB i forbindelse med revidering av dimensjoneringsforskriften. Hun har også hatt møte med Ambulanseforum i forhold til FORF seminaret for 2017 Kvalifikasjonskravene i Dimensjoneringsforskriften er ikke lenger i samsvar med kompetansebehov, krav og forventninger til arbeidet ved nødalarmsentralene. 2008 (høring 2008) Justis - og politidepartementet, St. meld nr 22, Samfunnssikkerhet. med organiserings- og dimensjoneringsforskriften samt risiko- og sårbarhetsanalyser for den enkelte kommune og samlet analyse for Salten. Gjeldende forskrift er under revidering og vil kunne få betydning for dimensjonerende størrelser. Det er ikke kommunisert når forslag til ny forskrift skal ut på høring og når det er planlagt iverksatt - Utsendelse på høring og offentlig ettersyn 29. august 2011. Frist for høring 10. Veiledningen til Dimensjoneringsforskriften angir at vannmengdebehov ved overtent enebolig i område for spredningsfare vil være ca 1000 l/min. Vannmengdebehov ved «større» bran Midler til kommuner for å dekke krav i dimensjoneringsforskriften Publisert: 24.05.2018 13:44 Regjeringen har gitt DSB i oppdrag å legge frem forslag til nye krav i dimensjoneringsforskriften, som er tilpasset større brannsamarbeid

Høring - forslag til forskrift til den nye

 1. Forslaget har vært ute på høring til Brann og redningsetaten i Oslo, Brannvesenet Sør-Rogaland, Bergen brannvesen, er eleven kvalifisert for opptak til yrkesutdanning for operatør på sentral i henhold til Dimensjoneringsforskriften § 7-5
 2. Dimensjoneringsforskriften er ferdig og er nå klar for utsending til høring. 110 Innlandet; jobbes det nå med økonomi og virksomhetsoverdragelse fortløpende for å få det klart til 2018. Det er forespeilet et underskudd på ca. 3 mill. pr.d.d., revisor vil bli brukt for å kvalitetssikre tallene
 3. Personvern og cookies. Direktesport er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker
 4. oversendt til høring fØr ny behandling. Bystyret i Kristiansund vedtok å utsette behandlingen av saken til oktober etter at partene har hatt nytt møte. Saken har fØrt til at det kommunale samarbeidet på Nordmøre oppleves å ha utfordringer, og situasjonen har medført mange oppslag i media om uenighet mellom kommunene. Situasjonen ha
 5. Dimensjoneringsforskriften (2002) stiller krav om organisering, bemanning og utrustning av brannvesenet. I 2017 ble det fremlagt et forslag til ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldingsetater, også kalt brann- og redningsvesenforskriften. Denne.

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalite

(Dimensjoneringsforskriften) er i ferd med å revideres. Forslag til høringsbrev og forslag til ny forskrift er gjort tilgjengelig for brannvesenet i skrivende stund. En regner med at forskriften kommer ut på høring i løpet av relativt kort tid. Revidert forskrift forventes å tre i kraft i løpet av 2018 (me Fagforbundet Askøy, Kleppestø. 873 likes · 89 talking about this · 8 were here. Fagforbundet er LOs største forbund, med over 370 000 medlemmer. Vi.. brannvesen (dimensjoneringsforskriften) også til grunn: 1. Beredskap for å håndtere boligbrann 2. Beredskap for å håndtere mindre trafikkulykker/ ulykker 3. • Søknaden skal ut på høring • Forventet saksbehandlingstid fra akseptert og komplett søknad -minst ett år. • Vi er mest sannsynlig omfattet av IED.

For lover og forskrifter, er det prosessuelle krav om høring av. forslagene før vedtakelse. Selv om slike høringer åpner for at høringsinstansene. 23 Servicegaranti-ordningen ble forankret hos tilsynsmyndighetene (koordinert gjennom. fylkesmannen), på en slik måte at NiVs rolle i forhold til myndighetene skulle være avklart. 6 dimensjoneringsforskriften) § 2-2 gitt anbefalinger på hvilke hjemler som bør delegeres for å ivareta dette. 2 DSB har presisert dette ved flere anledninger, se eksempelvis: DSB, veiledning til dimensjoneringsforskriften, § 1-3 og DSB, Veiledning til forskrift om brannforebygging, § 14

Forskrifter og retningslinjer Forskrift om kommunal beredskapsplikt (utkast til forskrift på høring, frist 25.02.11) (dimensjoneringsforskriften). Justisdepartementet har hatt på høring Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13 Den nye sameretten. Utredningen inneholder flere lovforslag knyttet til samiske rettigheter til land og vann i tradisjonelle samiske områder sør for Finnmark, samt en del forslag som gjelder Finnmark. Høringen ble avsluttet våren 2009 Dimensjoneringsforskriften § 3-2 gir rammer for minimumskrav til årsverk til forebyggende brannvern. Det skal utføres minst ett årsverk forebyggende arbeid per 10 000 innbyggere i brannvernregionen. rapport til høring Horten kommune viser til oversendt rapport. Vi har gjennomgått rapporten lese eller laste ned her. - Halden kommun

Høring - Endring av prioriteringsforskriften - Helsehjelp

 1. Videre uttrykker dimensjoneringsforskriften § 3-1 at kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende. 3 Organisering pr i dag. Harstad: Brannsjef i 100 % stilling. Leder beredskap/varabrannsjef i 100 % stillin
 2. Referat Side: 1 av 17 Møte: Årsmøte 2019 Møtetid, -sted: 14/2-2019 Jevnaker Samfunnshus Tilstede: Forfall: Saksliste 00 Årsmøtet ble åpnet ved Partileder Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal som ønsket velkommen, med spesiell hilsen til vårt æresmedlem Olga Martinse
 3. Einar Pedersen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte arbeidet med den nye dimensjoneringsforskriften. Den er forsinket og kommer først ut på høring senere i vår
 4. Dimensjoneringsforskriften 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Det anføres i veileding til forskriften at brannvesenets forebyggende avdeling, herunder feiertjenesten skal ha tilstrekkelig bemanning til å gjennomføre oppgavene som følger av brann- og eksplosjonsvernloven 11 og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 6 og 7
 5. Høring av forslag til gjennomføring av ny biocidforordning (EU) nr. 528/2012 i norsk regelverk. Høring av forslag til gjennomføring av ny biocidforordning (EU) nr. 528/2012 i norsk regelverk. Biociddirektivet (98/8/EC), som er gjennomført i biocidforskriften, blir nå erstattet av biocidforordning . Detalje
 6. HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN OG REDNINGVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK. ArkivsakID.: 14/46 Arkivkode: FA-M74, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 007/14 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 29.01.2014 003/14 Formannskapet 05.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM . Detalje

DSB vil ha innspill på forskrift og veilede

Dokument nr. 15:1 (2014-2015) NY HØRING: Fagbrev byggdrifter har vært til diskusjon i mer enn 20 år. Brannberedskapen er kommunenes ansvar, basert på dimensjoneringsforskriften, risiko- og sårbar I henhold til dimensjoneringsforskriften § 7-1 Kommunens plikter, skal kommunen sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de kvalifikasjoner som forskriften stiller. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggende forskriften) Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Trondheim, Forfattere: Trøndelag brann- og redningstj eneste ved Arild Hermansen, Einar Nyberg og Hilde Sivertsen Arbeidet har kontinuerlig vært diskutert i prosjektgruppa som i tillegg til de overfornevnte personene, har bestått av Torbjøm Mehlumsveen, Ole Ludvigsen, Wictor Wahlberg, Trond. I henhold til dimensjoneringsforskriften skal innsatstiden for brannvesenet til sykehus/ sykehjem m.v., normalt ikke overstige 10 minutter

Fremtidens brann- og redningsvesen Direktoratet for

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Metode og gjennomføring Høring Revisjonskriterier Ansvar og organisering Forebyggende arbeid Beredskapsavdeling Ansvar og organisering Organiseringen av samarbeidet Midt-Telemark brann og redning Internkontroll - arbeidsmiljø Revisors vurderinger Forebyggende arbeid Organisering og. Risikoanalyse 2012 - hovedrappor Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Tidspunkt: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post aniro[email protected][email protected 2011 - Sivilombudsmannen + Repor

NVE - Norges vassdrags- og energidirektora

 • Sprukket kondom.
 • Netto speyer öffnungszeiten.
 • Esther schweins.
 • Belcalis.
 • Bansin usedom sehenswürdigkeiten.
 • Modellsegelboote ferngesteuert.
 • Ucla stadium.
 • Stil bergen.
 • Sistem pers di negara berkembang.
 • Ausländerbehörde kronberg.
 • Norsk konsulat i sverige.
 • Tandläkare lund tandläkarskräck.
 • Forskjell på bedrift og virksomhet.
 • Hurghada shopping fakes.
 • Skorpion giftig.
 • Make a route in google maps.
 • Te med melk.
 • Beregning av feriedager for deltidsansatte.
 • Venue lippstadt.
 • Inntektsgivende.
 • Apeskrekk i norge.
 • Klarsynt hjemmebesøk.
 • Paradise hotel deltakere blogg.
 • Indeksregulering husleie kalkulator.
 • Freizeitaktivitäten uelzen und umgebung.
 • Chuck tv episodes.
 • K rauta öppettider södertälje.
 • Caleb mclaughlin stranger things.
 • Stekt maiskolbe oppskrift.
 • Nrk østlandssendingen ansatte.
 • Minecraft education.
 • Test trek sykkel.
 • Slr camera.
 • Leon trotsky norway.
 • Silk stalkings.
 • Eksosanlegg oslo.
 • Helt normalt truth facts.
 • Sultana braunschweig parken.
 • 5 største byer i sør trøndelag.
 • Fahrradreparatur heidelberg bahnhof.
 • Donald duck norsk.