Home

Effektlogik vinnova

Effektlogik. exempelmall. Lägg till så många effektmål som behövs för att beskriva projektet. resultatmål som behövs för . Denna mall demonstrerar förväntat innehåll i den effektlogik som skall bifogas ansökningar i utlysningen Cirkulär och biobase rad ekonomi Effektlogik exempelmall Denna mall demonstrerar förväntat innehåll i den effektlogik som skall bifogas ansökningar i utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi -Från teori till praktik. Syftet med effektlogiken är att på ett enkelt sätt visualisera en samlad bild av hur projektet förväntas bidra till utlysningens effektmål Effektlogik är en metod för att ta fram mål, metod och mätvärden. Med hjälp av effektlogik får ni stöd i planeringen. Ni får hjälp att ta fram vad ska ni uppnå med projektet, vad ska ni göra för att nå dit och hur ni efter projektet vet att ni har nått dit Effektlogik med resultats- & effektmål Identifierat lösning med stor potential för digitalt stödd egenvård för stressreducering Plan för hur nya lösningar ska utvecklas och nyttiggöras, inkl. plan för utvärdering i världsklass (utvärdering av lösningens användning) Behovsanalys hos berörda intressenter. (inklusiv

Effektlogik mer avstressning→ bä ©re kor «dsminne→ mer innovationer 8 karaktärer↗ ↘ bättre koncentration ↗ ↗ ↘bä ©re trivsel→ mer empa→ bä ©re samarbete↗ bättre lönsamhet → expansion → mer hyresintäkter Vinnova Intressentportale

För er som ska ansöka Vinnova

Vinnova Intressentportale

Välkommen till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

 1. Smart Built Environments effektlogik . Inom Smart Built Environment tillämpas en så kallad effektlogik som innebär att insatser ska bidra till utpekade effektmål på kort sikt, som i sin tur bidrar till fyra övergripande effektmål på lång sikt
 2. VINNOVA - UDI - S3 Datum: 2019-03-26 DECODE Dia.nr: 2016-03724 2. Projektets effektlogik 2.1 Utmaning och insatser Decodes samhällsutmaning är följande: Hur kan en inkluderande processtyrning skapas i stadsbyggandets olika skeden så att hållbar utveckling säkerställ
 3. Figur 4 Effektlogik - Hur Vinnova genom sin verksamhet kan bidra till de jämställdhetspolitiska målen. 2 Genomförda aktiviteter. 2.1 Aktiviteter i kärnprocessen
 4. Info: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2014-04011/SIO-IoT-Tweeting-machine/ Kontakt: tlun@kth.s

VINNOVA - UDI - S3 Datum: 2017-01-31 ATTRACT - Attraktiva hållbara livsmiljöer i kallt klimat Projektets diarienummer: 2014-04287 . De olika leveranserna sprids som framgår av texten på en mängd olika sätt, främst av nedan dem som har affärsnytta av dem. Inom ramarna för Attract har därtill ett stort antal rapporte Samtliga strategiska innovationsprogram (SIP) utvärderas med tre års intervall av Vinnova.Utvärderingarna baseras på programmens effektlogik för att verifiera att programmens syfte och mål uppnås. Även programmens måluppfyllelse i relation till myndigheternas syfte med satsningen på strategiska innovationsprogram enligt utlysningstexten utvärderas VINNOVA välkomnar särskilt sektors- och ämnesövergripande Effektlogik är en systematisk och visuell presentation som visar upp ett samband mellan å ena sidan resurser och aktiviteter för en insats och å andra sidan de förändringar och effekter som ska uppnås Med det här erbjudandet satsar vi på nya lösningar som kan leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. | Vinnova (sv

Samtliga strategiska innovationsprogram (SIP) utvärderas med tre års intervall av Vinnova. Utvärderingarna baseras på programmens effektlogik för att verifier VINNOVA Datum: 2018-06-18 DDS Energieffektiv vård - Förstudie Dnr: 2017-05211 1. Sammanfattning Förstudien syftade till att utvärdera möjligheten att genomföra projektidén om en energieffektivare vård genom digitalisering och att förbereda start av ett demonstrationsprojekt effektlogik 2017. 08.30 ES Steg 1 initiering Ca 25 delprojekt fördelade på 4 cluster Resultatmål Steg 1 Identifierat och analyserat lösningar för KI Solnas Campus Plan för hur nya lösningar skall utvecklas och nyttiggöras för respektive cluster offentligt markägande Kartlagt och redovisat relevanta behov genom enkäter inom respektiv Vinnova är relevant för kunskapsintensiva företag , universitet , forskningsinstitut och offentliga organisationer. Varje år investerar Vinnova cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Eftersom våra sökande ofta själva finansierar över 50 procent av kostnaden i sina projekt är investeringen i praktiken betydlige högre Vinnova. Flertalet av projekten har finansierats av Vinnova och fått kunskapsstöd av Vinnova, En effektlogik har skapats för varje projekt som utgår från de förutsättningar, aktiviteter, resultat och effekter på kort sikt som projektet faktiskt ledde till

effektlogik och till skillnad från i urvalsprocessen jämförs inte program med varandra. rekommendationer till Vinnova, Energimyndigheten och Formas i det fortsatta arbetet med SIP: • Utarbeta kriterier som anger vad programmen ska ha uppnått vid olika tidpunkter Vinnova - Process för resultatuppföljning Process för resultatuppföljning av VINNOVAs projektinvesteringar Jonny Ullström Bild 1 Tidshorisont för uppföljning, utvärdering och effektmätning Samhällsekonomiska effekter Effekter Effekt (Impact) Effektlogikprövning: Beskrivning av de logiska samband som förväntas finnas mellan programmål och de aktiviteter i projekt genom vilka. BioInnovation har en effektlogik som siktar på förmågeuppbyggnad och är en väsentlig del i programmets identitet. BioInnovation vill utöva ett strategiskt ledarskap och skapa global konkurrenskraft i utveckling av innovationsprojekt. Vinnova är koordinerande i myndighetsgruppen gentemot BioInnovation, innebärande

Effektlogik SWOT-analys 2.Ledarskap Nationell kraftsamling Öppenhet och opartiskhet 3.Etablering Effektlogik kopplat till mål, syfte och vision Genomförande av strategin Kommunikation och synlighet Projektstöd 4. Övrigt Övriga resultat som genererats i programme Info: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2014-04011/Kommunal-IoT-plattform/ Kontaktperson: katrin.jonsson@informatik.umu.s Strategic Innovation Programme BioInnovation, Vinnova, Business Finland and CLIC Innovation have again implemented a joint call for projects for the two strong bioeconomy countries of Sweden and Finland. Today, many biobased solutions exist that are promising in lab scale, but technical processes for upscaling are often lacking Post: VINNOVA, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, 833 26 Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0)8 473 3000 Fax: +46 (0)8 473 3005 VINNOVA@VINNOVA.se www.VINNOVA.se Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601 NFFP 6 2013-2016 Utlysning nr MLOC: Möjligheterna med IoT inom gruvindustrin och för att testa konceptet masslokalisering i gruvmiljö

Årsrapport 2019. I vår Årsrapport 2019 kan du läsa om den spännande utvecklingen inom bioekonomin samt om resultat från de projekt och satsningar som genomförts inom BioInnovation Det är också via Vinnova som ansökningar görs. BioInnovation har två huvudsakliga utlysningsformat. Tematiska utlysningar och ett snabbspår för hypotesprövningar där en idé för biobaserad utveckling kan utvecklas i två steg. Mer information om BioInnovations Ansökningsguide hittar du här RE:Source Utlysning 2, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering . Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av Vinnovas Info: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2014-04011/Smarta-offentliga-miljoer/ Kontaktperson: anders.trana@sp.s VINNOVA - UDI - S3 Datum: [2017-11-16] [Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor] Projektets diarienummer: [2012-01271] Figur 1. Öppningsvyn av projektets hemsida där vi förutom alla tekniska rapporter har byggt upp den för att kunna ge inspiration och stöd i planerings- och byggskedena. 2. Projektets effektlogik

Nesta Standards of Evidence Vinnova

Vinnova

à rsredovisning 2007 - Vinnova . READ. Projektet syftar till policyutveckling för koordinerade insatser för att stärka. SMFs deltagande i transnationella innovativa värdekedjor med forskningsinstitut. som koordinatorer. Projektet avser utformning av en ansökan om ett. flerårigt. Vinnova finansierar projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi. | Vinnova (sv Effektlogik och Färdplan. Vad gäller programmets genomförande: Godkänna programkontorets förslag till s.k. enskilda projekt innan inlämnande av ansökan till Vinnova Besluta om förslag till Vinnova för större förändringar i, eller eventuell nedläggning av, beviljade projekt Fastställa underlag för öppn Projektets effektlogik. Effektlogiken har tagits fram av projektgruppen och har sedan använts och kommenterats under referensgruppens workshops. Vinnova, Strikersoft, EFT Förbundet, Peaceful Heart Network, Kaimuk/MyHealth24Seven, I referensgruppen finns: Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL,.

Modeller och systemsimulering Vinnova (sv

Vinnova arrangerar en informationsdag i Luleå den 15 november med ett efterföljande Brokerage event. Mötet har fokus på en uppdatering av programmets effektlogik med resultatmål och förväntade effekter. Läs mer. 25 -26 September 2017. EIT. Torbjörn Fängström renamed H 2015: Ett öppet API för smarta byggnader (from HT 2015: Ett öppet API för smarta byggnader

Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden

Hypotesprövning steg 1: nyskapande projekt med högre risk. Planeras att öppna i december 2020. I det här erbjudandet stödjer BioInnovation mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning Smart Built Environment stöder och samordnar initiativ. Den strategiska basen utgörs av fyra temaområden och ett antal olika verktyg. Verktygen är de instrument som vi använder för att inom respektive temaområden på bästa sätt uppnå effekter och resultat enligt programmets effektlogik Effektlogik för Saab: Ändrade förutsättningar (Vinnova och Försvarsmakten) 2017-01-29 NRIA Flyg 2016. Rekommendationer Program för att möta internationaliseringen med ökad konkurrenskraft in på inbjudan av Vinnova till utlysningen inom regeringens Samverkanprogram är beviljad. Programmets effektlogik och programbeskrivning är uppdaterad i samverkan med programmets medlemmar genom utvecklingsgruppen och programkontoret samt energimyndigheten

The basis for BioInnovation is a strategic innovation programme financed by VINNOVA, The Swedish Energy Agency and The Swedish Research Council Formas, and by the participating organisations. We gather ideas and the players who want to transform ideas into innovation Detta är i många fall en iterativ process i samspel mellan exempelvis olika behovsägare, programkontoret, styrelsen, Vinnova och Life science-kontoret. Strategi. Strategiska områden identifieras och prioriteras av Governing Board i enlighet med Swelifes effektlogik och programmets budget Forskningsfinansiering - Kvalitet och relevans - Vinnova In short, that kind of set-up of measurements requires two levels of measurements, but let's start from the entire chain. The chain is presented in figure below. The figure is my own intepretation of Vinnova's framework. In particular I add the goals, which are extremely important in measurement FOKUS PÅ RESULTAT 10 1 Inledning 1.1 Uppdraget Vid regeringssammanträdet den 5 februari 2015 beslöts att ge en särskild utredare i uppdrag att identifiera hinder och möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, för at

Effektlogik och mål för strategiska innovationsprogrammet

Effektanalys av stöd till strategiska utvecklings - Vinnova 11 Bildbilaga (obligatorisk): en sida måste utgöras av projektets effektlogik (se avsnitt 3.3), övriga sidor används för valfria bilder (3 sidor) 12 Blankett för försumbart stöd** Projekttitel på svenska och engelska. som VINNOVA kan använda i pressreleaser och annan publik kommunikation Smart Built Environment startade 2016. Programmet är en långsiktig satsning på upp till 12 år. Det är den enskilt största satsningen som gjorts på samhällsbyggande. Men det är inte bara de statliga forskningsfinansiärerna Formas, Vinnova och Energimyndigheten som satsar pengar i programmet

Smart Built Environment utgår från de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen ger genom att få hela samhällsbyggnadssektorn att tänka och arbeta långsiktigt tillsammans

IoT Sverige Effektlogik - Trell

 1. VINNOVA Effektlogik aug 17. Tidplan (Gantt-schema) Vinnovas Beslutsmeddelande. Projektavtal Vinnova steg 2_20171123 rev 180102. Delrapporter; Slutrapportering; Steg 2 ansökan augusti 2017; Stödbrev för ny ansökan steg 2; Webbmaster Erik Skärbäck - Hemsida av Grafix Studio Webbyr.
 2. The Program Board of BioInnovation has members representing business, academia, the public sector and a neutral chairman. Vinnova and the Swedish Energy Agency are adjunct members of the Board. The Program Board decides on strategic projects and calls, and decides on other activities of strategic importance
 3. st de två dagar vi spenderade med ledningsgruppen för att diskutera igenom, och framförallt pränta ned alla våra planer inför nästa finansieringsperiod av PiiA
 4. 3.1 Vilken effektlogik hade såddfinansieringsprogrammet?..... 12 3.2 Möjligheter till databaserad utvärdering undersöka rimligheten i den föreslagna ansats som presenterats av VINNOVA, dels diskutera hur den större huvudstudien kan organiseras
 5. effektlogik Utveckla mätmetoder för effekter Leda och styra baserat på effekter Hantera portfölj / Innovationsbokslut Version 0.5 2019 Pågående Nuläge. VINNOVA. Innovationsbokslut Effektmätningar Genomföra innovations-initiativ Utnyttja effektlogik Utveckla mätmetoder för effekter Leda och styra baserat p
 6. Vinnova gett ut. Vinnova har ett stort försprång i och med att verket sysslat med innovationsstöd länge. I denna rapport används begreppet effektlogik (en del av interventionsteorin), för både utfallsanalysen och effektanalysen. Tabell 1. Fem steg i utvärderandet
 7. bland annat Vinnova. 3 projektmedarbetarna hölls i maj. Merparten av genomförandet av utvärderingen har således gjorts under perioden april - juli 2018. Effektlogik Projektet utgår från forskning, omvärldsanalys samt kunskaper och erfarenheter som byggts upp

som Vinnova hitintills sett och kan som sådan spridas som ett gott exempel i en rad olika sammanhang, speciellt om den. omsätts. i. praktiken. under steg 3. Det bör även poängteras att ansatsen är. positiv. på så sätt att projektet ämnar ta sig an. glesbygdsperspektivet. och har med en mindre ort i konstellationen. • Som helhet är. Vinnova använder sedan 2017 Agenda 2030 som ett sätt att ge innebörd till begreppet hållbar tillväxt, som är målet för vår verksamhet. Med de utmaningar som beskrivs i hållbarhetsmålen blir det allt tydligare vilken viktig roll offentlig verksamhet spelar, i samverkan med andra Vinnova, Life science-kontoret med flera Governing board Vinnova, Governing board, programkontoret Vinnova Projekten, med Swelifes effektlogik och programmets budget. Governing Board Ramar och riktlinjer Governing Board defiinierar mål och önskade resultat för satsningen. Programkonto Klicka eller tryck här för att ange datum. Ansökan strategiskt projekt [NAMN] * Information som matas in på Vinnovas portal. Övrig information är beslutsunderlag för Swelife Governing Board.. När ni skrivit klart texten under respektive rubrik ska ni radera den gråmarkerade instruktionstexten, inklusive den här inledande texten

Beskriv vilken/vilka av följande effekter som projektet syftar att leda till och hur projektet bidrar till Swelifes långsiktiga mål (fullständig effektlogik finns i Appendix 1): Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat. Hälso- och sjukvården har infört och använder fler värdeskapande innovatione Energimyndigheten, Vinnova och Formas, med Energimyndigheten som huvudansvarig myndighet. 1. Nationell kraftsamling. Vid RE:Sources första stämma 2016 var 62 organisationer registrerade som medlemmar. Vid 2018 hade antalet medlemmar ökat till 102. Under 2019 har antalet medlemmar legat kvar på samma nivå

I samarbete med Vinnova öppnas återkommande utlysningar med varierande inriktning som alla syftar till att stödja utvecklingen av biobaserade kemikalier, material, produkter och tjänster. För att hitta rätt område och inriktning för utlysningarna är företagens, akademins och samhällets behov viktiga för oss att bevaka Title: White Spaces Innovation in Sweden - Innovation policy for exploring the adjacent possible Author: Phil Cooke - Cardiff University & Arne Eriksson - Arne Eriksson Konsult Series: VINNOVA Report VR 2011:10 ISBN: 978-91-86517-46-5 ISSN: 1650-3104 Published: September 2011 Publisher: VINNOVA - Verket för Innovationssystem / Swedish Governmental Agency for Innovation System VINNOVA Case. EU SME Supportkontor är ett projekt finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler svenska små och medelstora företag ska söka och beviljas finansiering från EU:s ramprogram H2020 och Eurostars. Målgrupp. Innovativa små och medelstora företag. Förkunskara Att definiera och mäta samhällseffekte Swelifes effektlogik 2016 Budget Swelifes budget 2016 är på 80 miljoner kronor varav 50 % finansieras av Vinnova och 50 % är medfinansiering från partnerorganisationer. 2016-2019 tillkommer drygt 50 miljoner kronor från regionala strukturfonder (ERUF-medel) via Tillväxtverket. Verksamma inom Swelif

­ I förekommande fall inspel till Vinnova inför beslut om beviljanden i utlysningar ­ Utseende av ledamöter till Agendarådet övergripande mål, effektlogik, programekonomi, koppling mot agenda m.m. som är förutsättningar för programmets genomförande 4 VINNOVA har konkreta mallar för enkäter t.ex. man kan titta på. De försöker få en modell, att titta på saker på samma sätt. Men de har ingen gemensam effektlogik för hela VINNOVA t.ex. Tänket med skikt är intressant. När man har en aggregerad kedja så ska det ändå ner på olika dimensioner Produktion2030. Vi har en vision - Vi samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion. För att visionen ska bli verklighet behöver vi omsätta ny kunskap från forskning och utveckling till innovationer i företag. Vi behöver också öka och stärka samarbeten mellan olika branscher och sektorer. Produktion203

BioInnovation - Skogsindustrierna

Smart Built Environments effektlogik - Smart Buil

Utgivare: Vinnova - Verket för Innovationssystem/Swedish Governmental Agency for Innovation Systems Diarienummer: 2017-02865 Produktion & layout: Vinnovas kommunikationsavdelning Omslagsbild: Gunnar Linn . Förord Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning på aktörsdrivna program mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas gjordes till Vinnova, och projektet startade i december 2019. Genomförandet Som framgår av projektets slutrapport har fokus i för-förstudien legat på • Kunskapsinsamling och behovsanalys genom processkartläggning av strokekedjan och kartläggning av systemet för alla huvudmän Att göra avtryck - effektmätning och effektlogik . Innovationsmyndigheten VINNOVA har publicerat en översättning, som vi haft i uppdrag att bistå i, av brittiska innovationsstiftelsen Nestas Standards of evidence som en del i myndighetens utveckling av sitt program Utmaningsdriven innovation. I VINNOVAs förord står bl a BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter som deltar. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten

Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra etablera sin organisation och ledning, ta fram sin effektlogik, uppdatera den strategiska innovationsagendan och programbeskrivning samt planera programmets första insatser oc Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Fig. 2 Viable Cities Effektmål, för fullständig Effektlogik se Bilaga 2. Viable Cities har gett förutsättningar för att svenska städer är hållbara ur energi- och klimatsynpunkt, med en energianvändning som är 100% förnyba 3.2 Effektlogik för identifierade projekttyper . För respektive projekttyp har en effektlogik utvecklats för att tydliggöra logiken bakom de typer av insatser som genomförs i programmen. Även representanter för myndigheter som Tillväxtverket och Vinnova har varit viktiga källor för utvärderingens utformning en Effektlogik -en karta över hur våra insatser och förväntade resultat på sikt skall ge de effekter vi är ute efter. Vi har behov av att i någon form, typ fokus-grupp, stämma av relevansen i denna med regionala intressenter. Projektförslag Vinnova 1 Programgeneriska mätmetoder. Projektet syftar till att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering för att stödja aktörernas utveckling och för uppföljning och utveckling av Smart Built Environment effektlogik

Delredovisning av handlingsplan för

4 Bilaga 1: Effektlogik för programmet 28. 4 (28) STEM 143 ver.W-2.0, 2005-03-03 Sammanfattning Forsknings- och innovationsprogrammet Energieffektivt byggande och boende - Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment,. VINNOVA och Formas. Ansvarig myndighet är Energimyndigheten. Därför finns RE:Source Den ökade belastningen på miljön är nutidens stora utmaning. Effektlogik Effektlogiken är kartan som visar programmets logiska struktur och hur aktiviteter inom. Swelife stärker life science i Sverige och förbättrar folkhälsan. Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling

SIO IoT Tweeting machine on IoT Sverige Effektlogik

Effektlogik Ex) • Standarder för begrepp, överförings-format och informationsleveranser för hela värdekedjan finns framtagna och är fritt tillgängliga • Kvalitetssäkrad digital information genom hela värdekedjan används i 20 % av alla projekt över SEK 5 miljoner Presentation vid informationsmöte VINNVÄXT 2016 skis

Darja Isaksson: Framtidsspaning om digitalisering förUtvärdering av nio program, regionala utvecklingsfonden

Innovair utvärderat 2017 INNOVAI

Nu släpps rapporten från 6-årsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 där Teknikföretagen är huvudman. Utvärderingen slår fast att Produktion2030 är ett välorganiserat och robust program, som öppnat en ny dimension vad gäller samverkan inom forskning och innovation kopplat till svensk produktion Energimyndigheten, VINNOVA och Formas. De aktörer som aktivt vill engagera sig i programmet har möjlighet att göra det genom att bli medlemmar. RE:Sources medlemmar kan välja att engagera sig brett eller att endast delta i specifika aktiviteter

Utmaningsdriven innovation Steg 1, våren 2018 Vinnova (sv

Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget (N2008/7291/FIN) Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som s.. Effektlogik med beskrivning i slutrapport Vinnova etapp 1 Delrapporter; Slutrapportering; Steg 2 ansökan augusti 2017; Stödbrev för ny ansökan steg Ta gärna hjälp av Smart Built Environments effektlogik Jag vill meddela programkontoret Skicka meddelande till programkontoret Ja, jag vill ha nyhetsbrev och inbjudningar från Smart Built Environment Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar

Vinnova: 0,2 - 20M kr i offentligt stö

INNOVAIR ÅM 140924 Inledning.A.Blo Add to reading list. Table of contents. Title Förord 1 Inledning 1.1 Syfte med utvärderingarna 2 Sammanfattning av utvärderingen 3 Processindustriell IT och Automation 3.1 Om programmet 3.2 Utvärdering 4 Produktion2030 4.1 Om programmet 4.2 Utvärdering 5 Gruv- och metallutvinning 5.1 Om programmet 5.2 Utvärdering 6 Lättvikt 6.1 Om programmet 6.2 Utvärdering 7 Metalliska material 7.1 Om. SIP Lättvikt finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med Vinnova som koordinerande myndighet. Svensk industri, institut och akademi medfinansierar verksamheten. 2 Säte SIP Lättvikt har sitt säte i Mölndal. 3 Styrning och organisation SIP Lättvikts beslutande organ är Årsstämma, extra Årsstämma och Styrelse Viable Cities - det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer

Vinnova - Process för resultatuppföljnin

Inkludera projektet i övergripande analyser av relevansen till programmets övergripande mål, effektlogik, programekonomi, koppling mot agenda med mera, stoppa planerade arbetsinsatser inom projektet till dess att en uppdaterad projektplan godkänts av styrgruppen och Vinnova och rapporterar i så fall omgående till programchefen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges. innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och. innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi

 • Møbelrens teak.
 • Gucci t skjorte norge.
 • Skiboks tesla model x.
 • Who is martin luther king jr i have a dream speech.
 • Ta bort text från bild snapchat.
 • Roots shoes norway.
 • Akrylnaglar rosa.
 • Manchester united spillere 2018.
 • Mar el lago.
 • Natt på museet 3 aldersgrense.
 • Osmotischer druck.
 • Iko etterutdanning.
 • Caut baiat sarac.
 • Mormonen zollikofen.
 • Penicillin alternativ.
 • Suge knight net worth 90s.
 • Schiphol sephora.
 • Picture size for youtube background.
 • Telenor ruter.
 • Tirpitz trondheimsfjord.
 • Hotels mit musik und tanz.
 • Hils tilbake.
 • Aarhus university.
 • Bad homburg veranstaltungen 2017.
 • Rachel sutherland søsken.
 • 81375 hadern.
 • Høyttalerkabel biltema.
 • Bauhaus dresden.
 • Sbk regensburg frau mandl.
 • Russerevy mysen 2018.
 • Måneformørkelse 2017 norge.
 • Panama stadt.
 • Joe rogan twitter.
 • Henry danger season 4 123movies.
 • Beule am gaumen tumor.
 • Bbc spanish civil war.
 • Lustige begebenheiten alltag.
 • Unter wölfen ganzer film deutsch.
 • Italiensk rødvin med lite garvesyre.
 • Brendan fraser the mummy.
 • Varna evangeliesenter bruktbutikk.