Home

Antall professorer i norge

Professor (av latin profiteri, «offentlig fremføre», en som hevder offentlig å være ekspert) er den høyeste tittelen for en person som forsker og/eller underviser ved et universitet eller annen forskningsinstitusjon.Arbeidsoppgaver for professorer kan bestå av forskning, undervisning eller en kombinasjon av dette; det er ikke uvanlig at spesielt meritterte professorer bare driver. Det er ikke rekrutteringsgrunnlaget det står på når det gjelder å øke antallet kvinnelige professorer. I Norge er det er omtrent like mange kvinner og menn blant studenter og stipendiater, og kvinner utgjør nær halvparten av de vitenskapelige ansatte, ifølge tall fra Database for statistikk for høyere utdanning Antall godkjente spesialister per 19.10.2020 samt historikk 2008- 2020 med fordeling på kjønn Andel med doktorgrad blant yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge, etter spesialitet Historikk antall spesialister 1919 til i dag. Kjønnsfordeling i hver enkelt spesialitet. Hva synes du om denne siden. En fjerdedel av de kvinnelige professorene hadde innvandrerbakgrunn i 2014, det samme gjaldt for 23 prosent av de mannlige professorene. Flertallet av professorene med innvandrerbakgrunn kom fra EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand. Mangfoldstatistikk

Professor - Wikipedi

Fortsatt er bare én av fire professorer i Norge kvinn

 1. st sekst måneder i Norge) eller om man er på Norge på korttidsopphold (ikke-bosatte)
 2. Kurven viser antall registrerte koronadødsfall i Norge. Dag for dag-tallene hentes fra FHIs rapporter og viser endring fra foregående dag, totaltallene inkluderer foreløpige tall for siste.
 3. UiT er nå på andreplass i Norge over antall kvinnelige professorer, kun slått av OsloMet som ble etablert i 2018. Der er 60 prosent av professorene kvinner, ifølge Ruud
 4. Rebecca Cox er professor i medisinsk virologi og leder for influensasenteret ved Universitetet i Bergen. Hun er uenig med forskerne som mener tiltakene i Norge er for strenge og innført på feil grunnlag. - Vi ser at alle land som ikke har innført strenge tiltak, har vært nødt til å gjøre det, sier Cox
 5. De andre nordiske landene hadde lavere utlendingsandel i fengslene enn Norge. I Danmark var den på 29, i Sverige på 22 og i Finland på 15. Strenge narkotikastraffer - Det er nokså enkelt å forklare hvorfor Norge har flere fanger enn de andre nordiske landene, sier Sturla Falck, professor emeritus med dette som forskningsfelt gjennom.
 6. Det finnes ikke et entydig svar på hvor mange i Norge som er lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn eller queer. Antallet avhenger av hvilke definisjoner som benyttes, og ulike spørreformuleringer gir ulike anslag
 7. Antallet sysselsatte i Norge (15-74 år) Februar 2006 til januar 2020. Trend. Kilde, begge tabeller: SSBs (AKU): Tabell 08931. En ekstern faktor som har påvirket sysselsetting og tilgangen til arbeidskraft det siste tiåret - iallfall i enkelte bransjer og yrker - er den rekordhøye arbeidsinnvandringen, særlig fra Øst-Europa

Forventet årslønn for professorene ved HHN og FBA er i overkant av 70 000 kr høyere enn for professorene ved FSH. Dette kan skyldes at professorer ved HHN og FBA i større grad enn professorer ved de andre fakultetene har flere alternative karrieremuligheter i privat sektor, der lønnsnivået generelt ligger høyere enn i offentlig sektor Norge hadde et folketall på 5,36 millioner innbyggere i fjerde kvartal i 2019. Det betyr at 5321 personer er testet per million her til lands. Blant de totalt 28 522 nordmennene som er testet. Universitetet i Oslo ansetter kvinnelige professorer som aldri før. I løpet av de to siste årene har tretti prosent av de nyansatte professorene vært kvinner

Per 23. mars hadde 2371 personer testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge dagsrapporten til FHI. Den siste uka har antall bekreftede smittetilfeller mer enn doblet seg. Uka før mer enn femdoblet antall med bekreftet smitte seg, ifølge tall fra FHI. Den siste beregningen FHI har gjort av andelen positive prøver er per 19. mars Covid-19: Antall tilfeller doblet i Norge Onsdag presenterer Folkehelseinstituttet en ny ukerapport. Den viser at antallet nye smittetilfeller i løpet av en uke har doblet seg

Se kart over bomstasjoner og priser for passering. Tegn opp din egen rute og finn prisen for hele turen Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Antall selvmordstall i Norge går opp. i Danmark, det danske Dødsårsaksregisteret og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og- forebygging i Norge) Vis mer Mindre tabubelagt. Ifølge Merete Nordentoft, professor i psykiatri ved Københavns Universitet og overlege ved Psykiatrisk Center,. Blant bosatte i Norge blir 12 prosent av befolkningen behandlet for skader hvert år, og skader er en stor utfordring for folkehelsen. For å kunne forebygge omfanget av skader og ulykker er det viktig å kunne beskrive utviklingstrekk og egenskaper ved hendelsene. Det har gjennom flere år vært en nedgang i antall dødsulykker, men. I en ny rapport utarbeidet på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet kartlegges høyreekstreme miljøer i Norge. Leder ved C-REX, professor Tore Bjørgo bidrar blant annet med det innledende kapittelet som er en historisk gjennomgang av høyreekstreme og høyreradikale miljøer i Norge fra 1990-tallet og frem til i dag

Spesialister - Legeforeninge

Det reelle antallet hester er trolig tre ganger større, sier Rondestveit. Det vil i så fall bety 108 000 hester. De siste tallene fra Statens landbruksforvaltning viser at 36 000 hester får produksjonsstøtte her i landet. - I Sverige telles hestene på en mye mer nøyaktig måte enn i Norge SSB med anslag på antallet muslimer i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen

Oppdraget er gjennomført av Professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH, Professor Hans Hvide ved Universitetet og Menon Business Economics. Prosjektet er gjennomført i perioden desember 2014 Antall selvstendig næringsdrivende i Norge.. 11 2.3. Norge sammenlignet med tilstanden i andre europeiske land. Nord-Norge: 500: 48: Tønsberg Ishall: Tønsberg: 30x60 : 1995: BTV: 750: 49: Vinterbro Ishall : Follo: 26x61: 2015: Akershus: 1500 . Plug & Skate - kunstfrosne isløkker Halltyper Spillemidler og andre tilskudd til isanlegg og vant Vant Banestørrelse Diverse angående ishaller Ishaller i Norge Anlegg og aktiviteter Norge har 3400 flere politikere enn vi trenger Rundt omkring i norske kommunestyrer sitter det 3400 personer flere enn det er behov for. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix Wehrmacht, Nazi-Tysklands væpnede styrker, opererte i Norge under andre verdenskrig fra april 1940 til mai 1945. På det meste, høsten 1943, var det 380 000 tyske soldater i Norge. Dermed var Norge det tyskokkuperte landet med flest tyske soldater per innbygger under andre verdenskrig. Den militære sjefen for de tyske styrkene i Norge var frem til desember 1944 Nikolaus von Falkenhorst Tall for antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek er hentet fra den offiselle biblioteksstatistikken. Statistikken for 2010 og senere er innhentet og publisert av Nasjonalbiblioteket.Tidligere hadde ABM-utvikling/Statens bibliotektilsyn dette ansvaret. Antall folkebibliotekavdelinger gjelder faste avdelinger og inkluderer både hovedbibliotek og filialer

Statistikk om kjønnsbalanse og mangfold Kifinf

Antall fritidsbåter nærmer seg 1 million i Norge. Publisert: 19.04.2018; Antall fritidsbåter øker fortsatt i Norge, viser tall fra den siste båtlivsundersøkelsen. Undersøkelsen viser også at stadig flere bruker flytevest aktivt, sammenlignet med båtlivsundersøkelsen i 2012 Tabellen nedenfor viser antall buddhister i Norge for innvandrergrupper fra seksten land / territorier med buddhistisk befolkning beregnet ut ifra disse kriteriene. Vi ser her at tallet på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge i 2019 kan beregnes til 39.831personer. Buddhister med etnisk norsk / vestlig bakgrun Også Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal er fylker med mange melkekyr, og samlet sett utgjør disse fylkene 80 prosent av melkekubestanden i Norge. Fra 1.3.2019 til 01.03.2020 ble antall melkekyr på landsbasis redusert med ca. 6800 dyr. Antall melkekyr ble redusert i alle landets fylker med unntak av Viken Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge? Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder St. nr.45 (2012-2013) viser til at et anslag i Norge kan ligge på 1,5 prosent av befolkningen. Folketallet i Norge ifølge SSB er på 5.367 580 personer i 4. kvartal 2019. Hvis vi for enkelthetsskyld runder dette ned til 5.3 millioner så vil beregning på 1,5 prosent som Meld. St. nr. 45 anslår tilsi 79 500 personer med utviklingshemming

Stabilt antall bønder i Norge, men tallet på sauer og kyr går ned Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra. Treningssenterkjeder rangert etter antall lokasjoner. SATS: 76 sentre (38 i Stor-Oslo, 10 i Rogaland, 10 i Bergen, 4 i Grenland, 3 i Østfold, 4 i Kristiansand, 2 i Tromsø, 3 i Drammen, ett i Hønefoss og Lillehammer) Family Sports Club: 56 sentre (3 i Akershus, 2 i Aust-Agder, 5 i Buskerud, 4 i Hedmark, 3 i Hordaland, 8 i Møre og Romsdal, 13 i Nordland, 2 i Telemark, 4 i Troms, 1 i Vest. Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller hvor mange som vil bli rammet i fremtiden. Slik oversikt er nødvendig for å planlegge fremtidige helse- og omsorgstjenester for befolkningen Norge har gjennom EUs Rådsforordning nr. 883/2004 og gjennom trygdeavtaler med en rekke land, åpnet for muligheten til at utstasjonerte utenlandske arbeidstakere fra land vi har trygdeavtale med (herunder alle EU-/EØS-land), kan opprettholde medlemskap i sitt hjemlands trygdesystem under arbeidsopphold i Norge

Professor utdanning

Målsettingen er å øke antall studieplasser innenfor medisin i Norge, og arbeidsgruppen vil vurdere å øke antall studiesteder. Blant annet skal arbeidsgruppen vurdere kapasiteten på de medisinske fakultetene, og tilgangen på praksisplasser. Arbeidsgruppen leverer sin rapport innen utgangen av september 2019 kommuner var 417 medlem i ett eller flere av de kartlagte regionrådene (97%). Antall regionråd hadde med andre ord vokst fra 52 i år 2000 til 69 i 2007. Andelen av kommunene som var medlem i regionråd hadde vokst fra 74 til 97 prosent. 2 Regionråd i Norge - hvem, hva, hvor Kommunereformen var et initiativ fra Regjeringen Solberg for å endre kommuneinndelingen i Norge, med sikte på å legge grunnlag for det regjeringen kalte «større, mer robuste kommuner». Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426 til 358. Et hovedformål for en slik inndelingsreform var fra regjeringens side å sikre at alle norske kommuner hadde de.

Antallet lynladere som kan levere 150 kW ladeeffekt eller mer, hadde sterk vekst i fjor: Fra 25 til 226. Det er en økning på hele 804 prosent. Dette viser ferske tall fra den nasjonale ladestasjonsdatabasen Nobil , som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova Ifølge professor Arne Holte er det mulig å halvere antall deprimerte i Norge med den kunnskapen forskerene har i dag. Foto: Lene Solbakke Sist oppdatert: 24.10.2019. Cancer in Norway 2018 er den siste årgangen vi har komplette data for.. Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2018. Kreftregisteret presenterer insidens både som antall krefttilfeller i befolkningen og som rater (antall krefttilfeller per 100.000 personer) VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Nes (Viken, tidl. Akershus) fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende • Norge og Danmark har innført strenge tiltak mot COVID-19 som stenging av alle skoler og utdanningsinstitusjoner og forbud mot idretts- og kulturarrangementer. Sverige har hatt langt mindre strenge tiltak og ikke stengt barne- og ungdomsskolene. • Vi sammenlignet antall personer som testet positivt og som døde av COVID-19, i Norge

I dag publiserte Folkehelseinstituttet dødsårsaksstatistikken for 2017, og 593 mennesker døde av selvmord i Norge - 403 menn og 190 kvinner. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste årene. - Når jeg studerer dataene, ser jeg to viktige endringer som bekymrer meg i høy grad, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF Oppholder du deg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, blir du skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder om du oppholder deg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager helsetap i Norge fremgår klart av Folkehelseinstituttets rapport Sykdomsbyrden i Norge i 2016. Overvekt er særlig en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, diabetes, svulster og muskel- og skjelettsykdommer. Antall såkalte sykdomsjusterte tapte leveår (også omtalt som «DALY») so Sykehusene teller antall innlagte pasienter med covid-19 kl. 08.00 og rapporterer tallene til Helsedirektoratet som offentliggjør dem senest klokken 13.00. Tallene blir rapportert og offentliggjort syv dager i uken. I perioden 5. juni til 26. oktober ble tallene rapportert og offentliggjort på hverdager, men ikke i helgene

Antallet anmeldelser av voldtekt av personer over 14 år gikk opp med åtte prosent fra 2017 til 2018 og har økt med 45 prosent siden 2014. Antallet anmeldte voldtekter over internett har økt markant det siste året, tekter i Norge det foregående året Oppdaterte tall på antall smittede med koronavirus i Norge Publisert 02.03.2020 Til sammen har 25 personer testet positivt på koronavirus i Norge

Fødte - SS

I beregningene for antall syke i Norge ved en pandemi av typen asiasyke og av typen Hongkong-syke er det derfor benyttet estimat for total andel syke fra USA og Europa (tab 2) (2, 7, 9, 11 - 13, 15, 17, 23, 28), under antakelse av uendret aldersstruktur i den norske risikobefolkningen Antall smittetilfeller i Norge doblet. Økningen i antall meldte tilfeller skyldes i stor grad lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg Antallet tilsvarer 17,7 prosent av befolkningen i Norge. Per 1. januar 2018 var det totalt 916.625 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrerandelen for ett år siden utgjorde.

Antall bekreftet virussmittede i Norge har det siste døgnet steget med 170. Forrige rapport viste 907 tilfeller. FHIs dagsrapport omfatter alle nye tilfeller meldt fram til midnatt dagen før Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt Over 10 000 personer i Norge lever med multippel sklerose. Stadig flere rammes av sykdommen. Ved årtusenskiftet var antallet MS-pasienter i Norge anslått til rundt 8 000. En ny undersøkelse viser at tallet har steget til over 10 000 personer (per januar 2012). Nesten dobbelt så mange kvinner som menn rammes av sykdommen. MS-pasienter lever.

Professor: - Derfor bør alle dyreparker i Norge avvikles - Det er ikke riktig å holde dyr i fangenskap, mener professor i Rådet for dyreetikk. Kristiansand Dyrepark mener derimot de er. Antall ulver For registreringssesongen 1. oktober - 31. mars 2018-2019 ble det dokumentert totalt 103-106 ulver i Norge, hvorav 64-66 med helnorsk tilhold og 39-40 med tilhold på begge sider av riksgrensen (Tabell 1). Når de 17 ulvene (16 i Norge og én i grenserevir) som er kjent døde sister i både Hellas og Frankrike. Norge står ikke utenfor dette bildet. Terrorhandlingene 22. juli utgjør en del av en helhetlig utvikling i Europa som gir grunn til uro for at høyreek-streme ideologiers destruktive kraft vedvarer inn i vår tid. I Norge har vi blant annet opplevd et brutalt angrep på lederen for Ungdom mo Dersom vi for eksempel fordeler antall storfe i verden likt på verdens befolkning, får hver person 0,2 storfe. Fordeler vi på samme måte antall storfe i Norge på Norges befolkning, får hver nordmann 0,16 storfe. For USA er tallet 0,3 storfe pr person (Kilde Faostat og SSB

Prostier i Norge - Wikipedi

 1. Mens antall jervekull er omtrent uendret har antallet jerver gått opp. Ifølge Rovdata er bestanden beregnet til å bestå av 1.069 voksne jerver som er ett år eller eldre. Det er en oppgang på 5,5 prosent, fra 1.011 individer i fjor. - Økningen har vært i Norge, der det har vært en oppgang på 48 individer, fra 334 i fjor til 382 i år
 2. Antall bensinstasjoner i Norge Nesten halvparten av bensin­stasjonene er borte Siden 1990 har antallet bensinstasjoner i Norge falt fra 2.928 til 1.580. «SORGENS STASJONER»: I 1993 skrev Aftenposten om de 2.300 neonlysende bensinstasjonene i Norge, illustrer av denne Hydro-stasjonen i Notodden sentrum
 3. I Norge endte vi opp med 31,2 % markedsandel for elbiler i 2018. 1 av 4 elbiler er Nissan LEAF. Nissan LEAF er den klart mest populære elbilen i Norge med er 49.823 eksemplarer registrerte i Norge ved årsskiftet, fulgt av Volkswagen e-Golf, Tesla Model S og BMW i3

Coronaviruset: Slik spres viruset i Norge og verden

 1. Antall sider 35 sider pluss vedlegg Publiseringsmåned September 2016 Oppdragsgiver Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Sitering Morken T, Myhr K, Raknes G, Hunskår S. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. Rapport nr. 4-2016. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Un
 2. 187 millioner til islam og dramatisk økning i antall moskeer. HRS kan i dag avsløre en dramatisk vekst i moské-Norge. Bare i 2018 utbetaler stat og kommune-Norge nesten 187 millioner kroner til islamske trossamfunn. Samtidig kan vi dokumentere at Norge har fått 65 prosent flere moskeer siden 2010
 3. Han legger til at man også ser en gradvis økning i antall koronarelaterte dødsfall. Land etter land i Europa har de siste dagene stengt ned samfunnet med lignende tiltak som i mars. Men flere land har denne gangen valgt å holde skolene åpne. Dette gjelder også Norge, som innførte nye restriksjoner torsdag
 4. Vårt naboland har fått fart på elbilsalget sitt. Antall privateide elbiler i Sverige gikk fra 5300 i 2018 til 10.959 på tampen av 2019. Totalt økte antall elbiler fra 14.064 i 2018 til 27.450 i 2019. Det viser ferske tall fra det svenske statistikkleverandøren Ratsit. Økningen er nær en dobling av den svenske elbilparken på ett år. 1
 5. elle miljøer og 3.1 Antall voldtektsanmeldelser i 2017.
 6. Men det tar ikke lang tid før antallet bomstasjoner er oppe i over 300. 1. juni settes 53 nye bomstasjoner i drift i Oslo, når Oslo i praksis får tre bomringer og to såkalte bompengearmer rundt byen. Dermed stiger antallet bomstasjoner i Norge fra 256 til 309. 84 av de 309 er i Oslo. Les også: Slik reduserer du bomprisene i Oslo. Økning.

Norge hadde også en større andel satellitt-TV enn alle øvrige land. Antall abonnement basert på kabel-TV var derimot relativt lavt i Norge sammenlignet med øvrige land. I Finland tilsvarte antall kabel-TV-abonnement 32 prosent av befolkningen, i Sverige 23 prosent og bare 13 prosent i Norge Antall kristne i norge e. Til toppen Forfatter(e) Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet, og professor II i idé- og kristendomshistorie ved Høgskulen i Volda. Olav Hovdelien har doktorgrad i religion, etikk og samfunn fra Universitetet i Agder i 2011 Antall surrogatfødte barn øker i Norge NTB. for 20 minutter siden. Surrogati er forbudt i Norge. Derfor må nordmenn som ønsker et barn født av surrogatmor, dra til utlandet 96 koronasmittede innlagt på sykehus i Norge - høyeste antall siden april. Det er søndag 96 pasienter med påvist koronavirus innlagt på norske sykehus Antall EØS-borgere og deres familiemedlemmer (med støtte) i høyere og annen utdanning, fordelt på utdanningstype, siste undervisningsår. I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. Elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett er også inkludert i denne gruppen

Stamcellebank, for dyrt for Norge | Plausible Fremtider

Hvor mange jobber er det i Norge? - SS

 1. gsen ble utnevnt til professor i amerikansk historie i 1963 - og ble dermed Norges første kvinnelige historieprofessor, mens Maren-Sofie Røstvig ble professor i engelsk litteratur i 1968
 2. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press
 3. Antall medlemmer av Legeforeningen i helseforetakene 2012- 2019 Legestatistikk 2008- 2018 SSB og Dnlf. Leger i Norge etter statsborgerskap. Annen statistikk. Tariffområder Leger i Norge etter statsborgerskap Annen statistikk. Tariffområder. Akademikernes medlemstall.
 4. Det siste året har økningen i antall fastleger kun vært 0,9 prosent, den laveste årlige økningen siden 2005. Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, er bekymret over de nye tallene. - Dette bekrefter vår bekymring over at det er en rekrutteringssvikt til allmennmedisinen
 5. Statistikk 2019 i tall 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver 439 pasienter fikk livreddende hjelp 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde) 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre) 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969 448 på venteliste for [

Status - tall og statistikk rundt koronaviru

 1. medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.
 2. Estimering av antall barn med nedsatt funksjonsevne. Vi har liten oversikt over antallet barn med nedsatt funksjonsevne. Det finnes ingen registre som kan benyttes for å få en dekkende oversikt, og det er få utvalgsundersøkelser blant barn
 3. Antall husdyr Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene for Antall dyr - melkekyr/ ammekyr/ avlspurker/ sauer er basert på tall fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket Tallgrunnlaget for statistikken som presenteres på sidene Antall dyr - klekte kyllinger er basert på klekketall Landbruksdirektoratet henter inn fra alle rugerier for kyllinger av verperase.

Antall thaier i Norge er nesten doblet på åtte år. Thailands Tidende har fulgt med på denne utviklingen, og har intervjuet mang en thai i Norge opp gjennom årene. Under ser du 20 av reportasjene. I vårt intervju med den thailandske ambassadøren forleden kunne han fortelle at det nå snart.. Antall hytter > Din region Denne modulen belyser utviklingen i antall hytter i regionene - og regionenes andel av hyttebestanden. Modulen viser også den årlige endringen i hyttebestanden siden 2000. Modulen bygger på statistikken over bygningsmassen i Statistisk sentralbyrå Det finnes 20 studentsamskipnader i Norge i dag. Her er oversikten Antidoping Norge er en stiftelse som jobber for en ren idrett og et dopingfritt samfunn Næringseiendom i Norge Figur 2. Totalt 1 og fullført kontorareal fra 2000-2015 i de største byene i Norge. Antall millioner kvadratmeter. 1 Totalt kontorareal per 2015. 2 Tall for antall fullførte kvadratmeter kontorbygg fra 2000 til 2015 er kun for Oslo kommune, mens totalt kontorareal også inkluderer Lysaker og Fornebu

Halvparten av dem som tar doktorgrad er kvinner, samtidig

Den årlige STRASAK-rapporten for 2018 er klar. Rapporten viser at antall registrerte volds- og seksuallovbrudd i Norge har økt kraftig. For seksuallovbruddene har det vært det en økning på hele 75,2 prosent sammenlignet med 2014, mens økningen fra 2017 til 2018 var på 5,0 prosent. Det er lovbrud Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge! Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer Nyheter og data om korona og smittetall i Norge har blitt både overveldende og forvirrende å følge med på. Derfor er har vi på denne siden redusert datamengden når det gjelder Korona ved å fokusere kun på det som er viktigst, og overse alt som egentlig bare bidrar til forvirring. Vi mener faktisk det koker ned til kun tre ting du trenger følge med på når det kommer til spredning av. Antall sysselsatte i olje- og gassnæringen falt de siste årene som følge av at næringen har effektivisert og tilpasset seg et lavere aktivitetsnivå - nasjonalt og internasjonalt. I 2017 var om lag 225 000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumssektoren i Norge

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. Randi Kiil , kommunikasjonssjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen, opplyser til Faktisk.no at tallet er et av tre ulike anslag man opererer med i Norge, og at det er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementets « Demensplan 2020 » Norge. Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av en rekke TØI-arbeidsdokumenter som er laget i direkte tilknytning til arbeidet med en helhetlig samferdselspolitikk. Antall reiser med personbil var nærmere 10 ganger så høyt i 1987 som i 1960

Bruce Springsteen av Hans Olav Thyvold (InnbundetDe rødgrønne spådde likestilling i reversNorwegian Summer Academy for Biblical Studies (NSABS)Eldre | #NTNUmedicineKulturuke 13Arkham Horror TCG The Dunwich Legacy Exp Utvidelse til

Per i dag finnes det ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000 hvor av det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste. Dette vanskeliggjør både å planlegge riktig omfang på dagens tjenestetilbud til personer med demens og å estimere tjenestebehov for fremtiden. På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Nasjonal. Norge er nummer 2 i verden. Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden, og er nummer 2 av 153 land på det som heter Global Gender Gap Report(2020). I denne rapporten er det områdene arbeidsliv og økonomi, utdanning, helse og politikk som blir målt Geiterasene i Norge. Geiterasene vil her bli presentert med informasjon om opprinnelse, omfang, egenskaper og kjennetegn, Dverggeiter; Norsk melkegeit Den norske geitepopulasjonen består hovedsakelig av rasen Norsk melkegeit med et antall på omtrent 38 000 melkegeiter

 • Spire kikerter.
 • Fendt caravan service.
 • Da kan du føle deg litt gammel tekst.
 • Treningsrom hjemme størrelse.
 • Billund fdm camping.
 • Ta bort blocket annons utan konto.
 • Ladykracher handtasche.
 • Konserter göteborg 2018.
 • Queen telenor arena.
 • Bürgerbüro bruchsal ausweis.
 • Lay z spa st.moritz europris.
 • Normandy 2016.
 • Veranstaltungen süw.
 • Dorisk frise.
 • Ny trend nesehår.
 • Penicillin alternativ.
 • Stikkontakt bad vaskemaskin.
 • Barolo vin test.
 • Kronprinsens tale 22. juli.
 • Seatguru swiss.
 • Klm 40 år.
 • Lage garn av hundehår.
 • Full moon.
 • Referanse oppsett jobb.
 • Faust zusammenfassung kapitel.
 • Paul newman doc hudson.
 • Syriske flyktninger i tyrkia.
 • Hva er et oppveksttun.
 • Boka utvecklingssamtal.
 • Five seasons klær.
 • Masterchef us season 8.
 • Baby 12 uker søvn.
 • Cristina yang last episode.
 • Corvette z06 cabrio.
 • Hvordan fungerer joker.
 • Patrick bruel au café des délices.
 • Byggforsk.
 • Poe 2018.
 • Klettershop köln.
 • High school musical aldersgrense.
 • Spanische vornamen weiblich.