Home

Hvem har rett til særskilt språkopplæring

Eleven får særskilt språkopplæring - Udi

Særskilt språkopplæring. Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk kan ha rett til særskilt språkopplæring. Det står i opplæringsloven § 2-8. Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring En overgangsplan for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Den er nivåbasert og aldersuavhengig. Planen kan brukes fram til elevene har tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære læreplanen i norsk Hvem har både rett og plikt til opplæring? Du har både rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du har fått asyl, er overføringsflyktning, har opphold på humanitært eller sjølstendig grunnlag, eller er familiegjenforent med noen som faller inn under disse kategoriene Når skolen, etter å ha kartlagt elevens norskferdigheter, bestemmer om eleven har eller ikke har, krav på særskilt språkopplæring, er dette et enkeltvedtak som kan klages på til Fylkesmannen Er du mellom 55 og 67 år har du rett til opplæring, men det stilles ikke krav om gjennomført norskopplæring hvis du søker permanent oppholdstillatelse og/eller statsborgerskap i Norge

Særskilt språkopplæring Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen Særskilt språkopplæring Opplæringslova § 3-12: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen Særskilt språkopplæring. Voksne med rett til grunnskole kan ha rett til særskilt språkopplæring. De kan ha rett til både særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Kapittel 4A har ikke en egen paragraf som regulerer den voksne sin rett til særskilt språkopplæring Hvis det er nødvendig, har eleven rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring i tillegg til særskilt norskopplæring. Undervisningen kan gis på en annen skole. Når skolen, etter å ha kartlagt elevens norskferdigheter, bestemmer om eleven har krav på særskilt språkopplæring, er dette et enkeltvedtak som kan klages på til Fylkesmannen Hvem har rett til særskilt norskopplæring? Vi har fått nye naboer fra Polen. Datteren på 10 år kan foreløpig ikke noe norsk, og hun strever på skolen. Jeg har hørt om noe som heter særskilt noskopplæring. Har hun rett på det? Svar: Ja, det har hun

3. Kartlegg elevens norskferdighete

Særskilt norskopplæring - grunnskole Hvem har rett til særskilt språkopplæring? Eleven har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått gode nok norskferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at man har opplæring i fag på to språk. Skolen må kartlegge og vurdere om eleven har tilstrekkelige norskferdigheter eller ikke, og dermed hva slags undervisningstilbud eleven har rett til Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. I tillegg tilbys morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring (eller begge deler) når det er nødvendig som hjelpemiddel for å lære norsk Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar». Rettigheten utløser en tilsvarende plikt for fylkeskommunen til å gi slik opplæring. Les mer om særskilt språkopplæring her Dette gjelder både gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og rett til å gå på nærskolen. Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole med annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge vanlig opplæring, har også særskilte rettigheter når det gjelder språklig tilrettelegging

Særskilt språkopplæring i grunnskole for voksne - NAF

Dersom du har begrensede norskkunnskaper, har du rett til særskilt språkopplæring (forsterket og tilpasset språkopplæring). Særskilt språkopplæring gjelder først og fremst . særskilt norskopplæring (styrket opplæring i norsk), men du kan også få tilbud om ; morsmålsopplæring (opplæring i morsmålet ditt) Søkere som har hatt rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene § 6-23 Søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12) § 6-8 b § 6-8 b Søkere som nettopp er kommet til Norge § 6-8 c § 6-8 Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter Publisert: 9.10.2017 Endret: 8.7.2019 Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig får tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring SNO betyr særskilt norskopplæring. Elevene har rett på særskilt språkopplæring inntil han eller hun har. Noen tegnspråklige barn har en språklig bakgrunn som verken består av norsk eller samisk. I henhold til § 2-8 i opplæringsloven utløser dette rett til særskilt språkopplæring på morsmålet. Dersom barnet også skal få tegnspråkopplæring, må språkopplæring på morsmålet kombineres med bruk av § 5-1 spesialundervisning Kommune/skoleeier må fatte et vedtak om rett til særskilt språkopplæring og søke om deltakelse på Fleksibel opplæring. Elever og foresatte for elever under 18 år må samtykke til undervisning på Digilær.no Imag

Særskilt språkopplæring - Språkplan

Hvem deltar i introduksjonsprogrammet? er bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom IMDi og kommunen, Personer som har rett til introduksjonsprogram og som takker nei til programmet eller avbryter programmet på egen hånd, kan ikke regne med å motta sosialhjelp til livsopphold Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring i videregående skole Hvem er de minoritetsspråklige elevene? Kartlegg elevens norskferdigheter Har eleven rett til særskilt språkopplæring? Fatt enkeltvedtak Eleven får særskilt språkopplæring Alle elever med kort botid skal kartlegges. Kort botid er ca. seks år Har du rett til særskilt språkopplæring, har du også rett til å bruke inntil to år ekstra på videregående opplæring hvis du har behov for det. Hvis resultat av kartleggingen viser at du har behov for særskilt språkopplæring, vil du få et brev der du må svare om du vil motta tilbudet eller ikke Hvem har rett til særskilt norskopplæring. Rett til særskilt språkopplæring er knyttet til elevens reelle språkkompetanse. Eleven har rett til særskilt norskopplæring til hun/han har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Det er den enkelte skole som vurderer hvilket behov eleven har for.

Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter

Regelverket for minoritetsspråklige 6-16 å

Skolen sender forhåndsvarsel til eleven/foresatte. Eleven/foresatte gis mulighet til å uttale seg innen en bestemt frist. Skolen fatter vedtak og sender vedtaket til eleven/foresatte. Vedtak om særskilt språkopplæring kan ikke fattes dersom eleven/foresatte har svart at de ikke ønsker særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring for elevar fra språklige minoriteter. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved

Regelverket for minoritetsspråklig

Rett til utvidet opplæring; Rett til omvalg; Når bruker du av opplæringsretten din? Dersom du vil søke videregående opplæring etter at du har fylt 24 år, er det voksenretten som gjelder. Reglene for hvem som har rett til videregående opplæring finner du i opplæringsloven. Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er. Ungdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid. Utvidet rett ved spesialundervisning. Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til. spesialundervisning, og har behov for ekstra opplæringstid ut fra de målene som er satt for opplæringen din * opplæring i og på tegnspråk eller punktskriftopplæring har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen; Veiledning. Du kan kontakte skolen din for å få hjelp i forhold til særskilt språkopplæring. Saksbehandling. Skolen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring Målgruppe for særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter etter § 2-8 er elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk. Disse elevene har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen

Video: Norskopplæring for innvandrer

Hva er særskilt norskopplæring — hva inneholder en slik

Inntak til Vg1. Du skal ikke tas inn etter poeng, men etter en individuell behandling hvis du. har rett til spesialundervisning og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene. Søknadsfrist 1. februar. har hatt rett til særskilt språkopplæring og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene. Søknadsfrist 1. februar særskilt språkopplæring og som ikke er i et innføringstilbud Uansett hvem dette er, har vedkommende plikt til å varsle rektor. utarbeides, og de skal gjøres kjent med innholdet i planen. Skolen skal dokumentere hva som er gjort, og de involverte har rett til innsyn i denne dokumentasjonen Etter at skolen har mottatt en slik søknad, skal det gjøres en kartlegging av elevens norskferdigheter. Hvis eleven ikke er god nok i norsk til å følge opplæringen, vil eleven har rett til særskilt språkopplæring og fritak fra sidemål vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Vedlegg 1 Statistikk særskilt språkopplæring i Tromsø kommune skoleåret 2010-2011 viser tall på elever og timer til ulike varianter av særskilt språkopplæring jf. § 2-8 i opplæringsloven Retten til særskilt språkopplæring er en individuell rett, og det er et vilkår at eleven ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å ha utbytte av den vanlige opplæringen i skolen. Når kommunen/skolene tar stilling til hvilke rettigheter en elev har etter opplæringslovens

Særskilt språkopplæring - NAF

Kort fortalt . Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring; Dette gjelder frem til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen SØKNAD OM: RETT TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING, ALTERNATIV LÆREPLAN I NORSK, OG FRITAK FRA VURDERING I NORSK SIDEMÅL Elever både i grunnskolen og i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk har etter Opplæringslovens §3-12 rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplærin

 1. oritetar: «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen
 2. oritetsspråklege elevar i grunnskulen sin rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8
 3. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge
 4. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, men opplæringen skal tilpasses den enkelte voksne og skoleeier kan ta inn særskilt språkopplæring i et enkeltvedtak om hvilket opplæringstilbud den voksne skal få
 5. Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis til elever som har rett til særskilt språkopplæring i ungdomsskolen. Elever som har spesialundervisning i norsk som omfatter skriftlig sidemål. Elever med skade, sykdom eller dysfunksjon diagnostisert av en sakkyndig, som har problemer med å klare begge målformene

Voksenopplæring - Fylkesmannen i Nordlan

Hvem har rett på fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen. Grunnskoleelever med individuell opplæringsplan (IOP) i faget. Minoritetsspråklige elever i grunnskolen som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår. Elever i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i et innføringstilbud Fylkesmannen har ført tilsyn med Kvinnherad kommune. Tema for tilsynet var minoritetsspråklege elevar i grunnskulen sin rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 med rett til særskilt språkopplæring» Et pilotprosjekt høsten 2013 Bakgrunn: Målsettingen med Ny GIV-prosjektet er å bidra til økt gjennomføring i videregående skole. Helhet og sammenheng mellom skoleslagene ved å legge til rette for en god overgang fra ungdomsskole til videregående skole står sentralt i prosjektet

Minoritetsspråklige elever har rett til særskilt norskopplæring dersom de ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter er hjemlet i opplæringsloven § 2-8 for grunnskolen, § 3-12 for videregående opplæring og i privatskoleloven § 3-5 Hvem har rett til støtte? Hvis du er utenlandsk statsborger kan du ha rett til støtte fra Lånekassen dersom du har asyl eller oppholdstillatelse av humanitære årsaker, er gift med en norsk statsborger eller har kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Særskilt språkopplæring » Høyere. Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen. I tillegg tilbys tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring og når det er nødvendig som hjelpemiddel for å lære norsk har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den Skolen vurderer om eleven har behov for særskilt språkopplæring eller ikke. Skolen fatter vedtak. Elev/foresatte kan klage på vedtak. Title: INFORMASJON OM RETT TIL SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING

Kommunen/fylkeskommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen Vedtak om særskilt språkopplæring. Kategorier: Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Foreldre med barn som har krav på særskilt språkopplæring i grunnskolen. Tjenesteområde: Barnehage, skole og utdanning. Gammel versjo Elever som har rett til særskilt språkopplæring skal få opplæring etter læreplanen for norsk med tilpasninger eller etter læreplanen for grunnleggende norsk for minoriteter. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal tilbys ved den skolen eleven går til vanlig, nødvendig morsmålsopplæring kan gis ved en annen skole Elever som har rett til særskilt språkopplæring, har samme rett, men de trenger ikke legge fram en sakkyndig vurdering. Elever som etter søknad har rett til omvalg eller påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, kan få opplæringstiden utvidet med inntil ett år

Minoritetsspråk og særskilt norskopplæring - FUG

 1. I opplæringslovas paragraf 2-8 står det at elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett på særskilt språkopplæring til eleven er god nok til å følge vanlig undervisning
 2. oritetsspråklige elever i videregående opplæring Fylkesrådet i Troms har følgende kommentarer til høringsnotate
 3. Elevar har rett til å gjere eitt omval, og får då rett til utvida tid så dei kan fullføre opplæringa. Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte

Hvem har rett til særskilt norskopplæring? - FUG

Elevers rett til særskilt språkopplæring finner du i opplæringsloven §3-12: § 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege. Selv om nyankomne elever har det til felles at de har erfaring fra andre skolesystemer enn det norske, og har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (Lovdata, 1998, §2-8 og 3-12), er dette en svært mangfoldig gruppe Rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring forutsetter at eleven har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i de enkelte fagene skal bare gis så langt det er nødvendig Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen Generelt. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring,.

Hvem har rett på særskilt norskopplæring i grunnskolen

 1. oritetsspråklig elev har rett til særskilt norskopplæring frem til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. I Ringerike kommune får nyankomne
 2. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående skole) for å få hjelp til å søke om særskilt språkopplæring
 3. Opplæringslovens § 2-8 gir elever med annet morsmål enn norsk og samisk rettigheter til særskilt språkopplæring dersom de har behov for dette for å kunne følge den vanlige undervisningen på skolen.Skolen har plikt til å kartlegge om eleven har behov for særskilt språkopplæring
 4. oritetsspråklige elever og deres rett til særskilt språkopplæring . Publisert: 15.12.2015 / Sist endret: 16.11.2016 Elever med bakgrunn fra språklige
 5. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige norskkunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan også elevene ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring, eller begge deler

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk Stavanger

 1. oriteter. Alle elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen (opplæringsloven § 2-8). Særskilt språkopplæring består av tre elementer
 2. Språkopplæring og spesialundervisning for elever i friskoler. Friskoler (private videregående skoler med rett til statstilskudd) er skoler som er godkjent etter friskoleloven. Elever i friskolene har samme rettigheter til særskilt språkopplæring og spesialundervisning som elever i offentlige skoler
 3. oriteter, fastslår: Elevar i [grunnskolen/ vidaregåande opplæring] med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen
 4. Særskilt språkopplæring. Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring
 5. Fylkesmannen har ført tilsyn med Søgne kommunes system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring

Morsmål og tospråklig fagopplæring - NAF

De som har fått opphold får rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. og norsk kultur og norske verdier slik at de viser hvem som har plikt til opplæring og hvem som ikke har. Innholdsfortegnelse. Bedre språkopplæring for beboere i asylmottak Det kan ikke stilles krav om norskferdigheter for å få rett til videregående opplæring. Voksne i videregående har ikke rett til særskilt språkopplæring. Inntaksrekkefølge Hvis det ikke er nok plasser til alle søkerne, er rangeringen slik: voksne med rett; voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplærin

særskilt språkopplæring for elever i ordinær klasse, jf. forvaltningsloven § 16. 3. Krav til innhold i enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Kommunen må sikre at skolen fatter vedtak om rett til særskilt språkopplæring som oppfyller kravene i opplæringsloven § 2-8 og forvaltningsloven § 25. språkopplæring Rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring forutsetter at eleven har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 3-12. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i de enkelte fagene skal bare gis så langt det er nødvendig §6-32: Søker til Vg2/Vg3 som har behov for utvidet tid. Jf Opplær Opplæringslova §3-1, femte ledd. (Rett til spesialundervisning, rett til særskilt språkopplæring) 1. februar 2019 Inntak etter individuell behandling Kapittel 6. i forskrift til opplæringsloven For søkere til Vg1 bruk: «Følgeskjema til søknad o Særskilt språkopplæring » Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, hvis eleven ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge.. Du har rett til særskilt språkopplæring, jf. Opplæringsloven § 3-12. Rektor ved [] skole har gjort slikt vedtak: Du, [namn], født [dato/ år] i [heimland] og kom til Norge [dato /år], er tildelt særskilt språkopplæring. Skolen vil gi deg dette tilbudet

Særskilt norskopplæring - grunnskole - Tvedestrand kommun

Barn i grunnskolealder har både rett og plikt til å motta opplæring. Elevenes rettigheter er beskrevet i opplæringsloven. Selve opplæringen er beskrevet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dessverre har de færreste foreldre og elever satt seg inn i læreplan og lovverk Særskilt språkopplæring . Elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring. Leirskole og skoleturer . Retningslinjer for leirskoleopphold. Newton-rom . Undervisningslokale i Kolben som tilbyr praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi En grunnskoleelev med et annet morsmål enn norsk kan ha rett til særskilt språkopplæring etter §2.8 i Opplæringsloven. Retten gjelder inntil eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge ordinær læreplan. Særskilt språkopplæring kan bestå av tre former for opplæring Særskilt språkopplæring. Alle elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring helt til han/hun kan så godt norsk at han/hun klarer å følge ordinær opplæring. Om nødvendig har de også rett til morsmålsopplæring og/eller opplæring i fag på to språk

Rett til trygt og godt skolemilj Informasjon til foresatte på engelsk om retten til særskilt språkopplæring. Informasjon til nye elever på 8. trinn. Kontakt oss. Hauketo skole. Om skolen. Fagtilbud. For elever og foresatte. Kontakt oss. Logg inn. Søk. Om oss. Vår profil. Ledelse og administrasjon Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen, kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. 2. Når en elev i grunnskolen og videregående opplæring får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjør foreldrene eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftlig sidemål Hvem har rett til spesialundervisning for voksne? Publisert: 30.4.2015 Endret: 3.3.2020 Hvis du har rett til grunnskoleopplæring for voksne, kan du også ha rett til spesialundervisning Særskilt språkopplæring er en overgangsordning til du har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Skolen vil gjennomføre en ny kartlegging i løpet av året for å vurdere om du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring i faget norsk inntil eleven har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Skolen skal etter en kartlegging av elevens ferdigheter i nors Hvis det er nødvendig, kan de også ha rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring i fagene. Skolen skal kartlegge elevenes kompetanse før de gjør vedtak om særskilt språkopplæring. Vedtak om særskilt språkopplæring gis for ett år av gangen

 • Bregenz hotel am see.
 • Hvordan sy hårbånd.
 • Vaske sykkel med diesel.
 • Synstest trondheim student.
 • Biozin åmli.
 • Cc pdf converter.
 • Kvinnelig artist.
 • Stikkontakt bad vaskemaskin.
 • Lenormand kommt er zurück.
 • Fitjar kraftlag.
 • Buss oslo bergen.
 • Bergmynte oregano.
 • Seiljakke.
 • Oppvåkning definisjon.
 • Kreisfreie städte bayern.
 • Barebells protein bar.
 • Depression wikipedia.
 • Natrium i olje.
 • Coconut oil hair mask.
 • Grausame hinrichtungsmethoden.
 • Als student in münchen wohnen.
 • Drachenspielplatz magdeburg.
 • Sub test.
 • Motorsagmassakren imdb.
 • Mar el lago.
 • Tilskudd elsykkel 2017.
 • Destillasjonstårn.
 • Selvstendig næringsdrivende lønn.
 • 1 time søvn.
 • Lupus erythematosus systemisk.
 • Noas restaurant.
 • Cities skylines milestones.
 • Allegro niemiecki.
 • Charlie brown sprüche deutsch.
 • Call faceit.
 • Optikus mon.
 • Cafe racer building tips.
 • Robbie amell.
 • Lippenherpes verlauf bilder.
 • Blackthorne.
 • Hvor kommer gjær fra.